Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.
Jméno a příjmení Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
E-mail martina.winklerova@vspj.cz
Místnost 1P021

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
12:15 - 13:15 Ve zkouškovém období po předchozí domluvě.
pátek
10:30 - 11:00 Ve zkouškovém období po předchozí domluvě.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2014

Novotný, J., & Winklerová, M. (2014). How Programmer Plans Training?. International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology, 3(4), 379-389.

Projekty

Interní grantová soutěž

Analýza vlivu intervenčního cvičebního programu na tělesnou rovnováhu u seniorů

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Název projektu: Analýza vlivu intervenčního cvičebního programu na tělesnou rovnováhu u seniorů

Klasifikace projektu:

 • vědecko-výzkumný
 • projekt VŠPJ
 • plně financovaný
 • interní tvůrčí projekt

 

Celkový objem požadovaných projektových prostředků z rozpočtu VŠPJ: 72 000 Kč

Předpokládané období realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

1.      Anotace

Předložený projekt navrhne a v praxi ověří vliv speciálně připraveného intervenčního cvičebního programu (ICP) pro seniory nad 60 let na jejich tělesnou rovnováhu, která je jedním z důležitých pracovních předpokladů a která se s rostoucím věkem nevyhnutelně zhoršuje. Důležitou charakteristikou ICP bude jeho jednoduchá realizace v domácím prostředí bez velkých nároků na materiální vybavení a náročnost provedení jednotlivých cviků. Během výzkumu budou měřeny ukazatele mapující stabilitu těla a následně porovnávány před a po intervenci. Končeným výstupem bude výzkumem ověřená soustava cviků pro seniory zaměřená na rozvoj tělesné rovnováhy.

 

2.      Zdůvodnění

VŠPJ jako jediná veřejná vysoká škola v regionu Vysočina a instituce zajišťující vysokoškolské vzdělávání sociálních a zdravotních pracovníků se bude aktivně podílet na vzdělávacích programech pro seniory s cílem rozvoje či zachování jejich zdravotního stavu a pracovní připravenosti.

 

3.      Cíle projektu

Cílem projektu je navrhnout vhodný intervenční cvičební program pro seniory, jehož cílem je dlouhodobé zlepšení tělesné rovnováhy seniorů. Účinnost intervence bude ověřena experimentálně měřením kinematiky pohybu (chůze, stabilita stoje) cvičenců před a po realizaci cvičebního programu. Dalším cílem projektu je ověření použité metodiky měření a příprava manuscriptu pro publikaci v odborném časopise.

 

4.      Plánované výstupy

a)      Komplexní intervenční cvičební program (soustava cviků pro zachování či zlepšení tělesné rovnováhy seniorů)

b)     Odeslání manuscriptu do odborného mezinárodního časopisu

c)      Prezentace výsledků na tuzemské konferenci

d)     přednášky a praktická cvičení na mimo jihlavských pracovištích U3V

e)     prezentace na jihlavském dni zdraví v rámci evropského týdne mobility organizovaného městem Jihlava

 

 

5.      Charakteristika současného stavu

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí bude cílem důchodového systému ČR, aby Češi trávili v důchodu čtvrtinu života. Důchodový věk by se měl přepočítávat z předpokládaného věku dožití při vstupu do důchodu. Vzhledem k demografickým studiím, které naznačují neustálé prodlužování věku dožití, se dá předpokládat, že i důchodový věk se bude i přes nynější stanovený strop 65 let i nadále zvyšovat. Otázkou ale nadále zůstává, jaké práce budou lidé v tomto věku schopni.

Cílem současné společnosti by tedy mělo být zajistit, aby lidé v produktivním věku dokázali do jisté míry pozitivně ovlivnit své pohybové a rovnovážné schopnosti, které se ve starším věku začínají nevyhnutelně zhoršovat.

Pozitivní vliv pohybových aktivit na zdravotní stav  člověka je nesporný. V současné době také existuje již řada studií zabývajících se problematikou tělesné rovnováhy a prevencí pádů u starších lidí. Výsledky výzkumů i použité nástroje sběru a vyhodnocení dat jsou různé, stejně tak jako intervenční pohybové programy. Společné mají většinou to, že musí být, díky své pohybové či materiální náročnosti,  prováděny pod vedením zkušených instruktorů (tai-chi, yoga, pilates, cvičení na vibračních plošinách atd.). Existuje také řada soukromých subjektů, které nabízejí cvičení pro seniory, která mají mít pozitivní vliv na jejich tělesnou a duševní rovnováhu.

Cvičení pro seniory nabízí i na Vysočině celá řada organizací a spolků formou jednorázových  akcí nebo pravidelných cvičení, které jsou zaměřeny na obecnou tělesnou zdatnost. Např. cvičení pro seniory pod hlavičkou SeniorPoint,  SK Polytechnik, nebo např. komerční posilovna Double Drive. Nenašli jsme však žádnou nabídku konkrétně zaměřenou na rozvoj, případně udržování tělesné rovnováhy ve starším věku s využitím cvičebního programu ověřeného prostřednictvím vědeckých metod.

 

6.      Použité metody

Intervenční cvičební program

ICP bude vycházet z dostupných výzkumů týkajících se rozvoje stability u seniorů. Návrh soustavy jednoduchých cviků, která bude využívat běžně dostupné cvičební pomůcky (balanční desky, bosu, kmitací tyče) a cvičení s vlastní vahou. Celý program bude postaven tak, aby byl lehce realizovatelný a správně proveditelný nejen v tělocvičně pod vedení instruktora, ale zejména v domácím prostředí, což často seniorům vyhovuje více. Během této pilotní studie budou probandi experimentální skupiny cvičit 2 x týdně pod vedením instruktora a 1 x týdně individuálně doma.

Vstupní a výstupní měření:

a)      Návrh vstupního dotazníku pro získání údajů o zdravotním stavu výzkumného souboru a pro rozdělení probandů do experimentální a kontrolní skupiny.

b)     Měření složení těla probandů pomocí bio impedance.

c)      Hodnocení fyzického stavu probandů pomocí vybraných prvků funkčního svalového testu dle Jandy

d)     Experimentální měření kinematiky a stability těla během balančních cviků a chůze prováděných probandy. K měření bude využit systém pro analýzu pohybu (Qualisys), který má VŠPJ k dispozici. Při měření bude určována kinematika pohybu vybraných segmentů těla, výsledná síla (velikost a směr) působící na podlahu při cvičení probandů. Dále bude měřena aktivita vybraných svalových skupin u probandů během cvičení. Tyto hodnoty budou vzájemně porovnány u probandů před a po cvičení tak, aby bylo možné vyhodnotit jeho účinnost.

 

7.      Plánované aktivity

01/2020: návrh vstupního dotazníku, výběr experimentální a kontrolní skupiny, příprava intervenčního cvičebního programu (ICP)

02/2020: realizace vstupních měření u cvičenců,

02/2020 – 06/2020: experimentální skupina se bude účastnit ICP a to dvakrát týdně pod vedením instruktora a jednou týdně individuálně v domácím prostředí. Kontrolní skupina bez ICP.

06/2020 – 07/2020: realizace výstupních měření u cvičenců

08/2020 – 10/2020: zpracování výsledků, příprava článku do odborného periodika

10/2020 – 12/2020:

a)      prezentace výsledků na konferencích

b)     prezentace výsledků v rámci programu U3V na mimo jihlavských pracovištích kraje Vysočina

c)      odeslání publikace do odborného časopisu

 

8.      Řešitelský tým

Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. – koordinace projektu, příprava ICP, cvičení s probandy, vstupní a výstupní měření, příprava a prezentace výstupů

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. - příprava ICP, cvičení s probandy, vstupní a výstupní měření, příprava a prezentace výstupů

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. – příprava, realizace a vyhodnocení experimentálních měření kinematiky pohybu cvičenců. Spolupráce na přípravě manuscriptu odborného článku.

Fyzioterapeut (Bc. Jan Rychetský – externí pracovník) – konzultace při přípravě cvičebního programu

 

9.      Míra zapojení studentů

Na řešení projektu se budou podílet dva studenti, kteří budou pomáhat s přípravou, realizací a vyhodnocením experimentálních měření.

 

10.   Strategický význam pro rozvoj VŠPJ

a)      realizací projektu s využitím moderního technologického vybavení svých laboratoří by se VŠPJ aktivně zapojila do realizací pohybově a zdravotně zaměřených vzdělávacích programů pro seniory a stala se tak regionálním centrem využívajícím v praxi výsledky své vlastní výzkumné činnosti.

b)     možnost mezi katedrální spolupráce během realizace projektu (statistické vyhodnocení výsledků, zdravotní dopady cvičebního programu, práce se systémem Qualisys, U3V)

c)      možnost rozšíření spolupráce s dalšími institucemi kraje Vysočina, součástí jejichž činnosti jsou programy pro seniory (SeniorPoint).

d)     realizace pilotní studie jako začátku dalšího rozsáhlejšího výzkumu pod hlavičkou VŠPJ  (s účastí katedry sociálních studií a katedry zdravotnických studií)

 

11.   Náklady

 • další materiál (15 000 Kč) – balanční podložky 15 x cca 500 Kč, kmitační tyč 15 x cca 500 Kč
 • cestovné a vložné na konference – 6 000 + 4 000 Kč – tuzemská konference
 • mzdy – odměny týmu – 10 000 (3 řešitelé – každému 3 330 Kč za roční práci na projektu zahrnující cvičení se seniory 2x týdně po dobu 5 měsíců, statistické zpracování výsledků, práce na výstupech (články, konference), technologická pomoc během měření v laboratoři)
 • mzdy – DPP ostatní – odměny účastnícím se seniorům
  • 1 000 Kč za aktivní účast na projektu (experimentální skupina: 16 x 1 000 = 16 000 Kč)
  • 500 Kč za pasivní účast na projektu (kontrolní skupina: 16 x 500 Kč = 8 000 Kč)
  • 5 000 Kč – odměna konzultujícímu fyzioterapeutovi (za celou dobu trvání projektu)
  • Stipendia – studenti – 2 studenti x 2 000 Kč, celkem 4 000 Kč (za celou dobu trvání projektu)

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.

Celková částka: 72000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá