Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.
Jméno a příjmení Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
E-mail martina.winklerova@vspj.cz
Místnost 3N065

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
12:15 - 13:15 Ve zkouškovém období po předchozí domluvě.
pátek
10:30 - 11:00 Ve zkouškovém období po předchozí domluvě.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2014

Novotný, J., & Winklerová, M. (2014). How Programmer Plans Training?. International Journal of Advanced Computer Science and Information Technology, 3(4), 379-389.

Projekty

Interní grantová soutěž

Analýza obsahu, úspěšnosti a prostupnosti předmětu Anglický jazyk 1 na oboru Finance a řízení s následným návrhem změny obsahu a organizace výuky

Upravit 01. 03. 2020 - 31. 12. 2020

Název projektu

Analýza obsahu, úspěšnosti a prostupnosti předmětu Anglický jazyk 1 na oboru Finance a řízení s následným návrhem změny obsahu a organizace výuky

 

Celkový objem prostředků

34 000 Kč

 

Předpokládaný termín realizace

od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020

 

Anotace

Předložený projekt je zaměřen na analýzu současné úspěšnosti studentů v předmětu Anglický jazyk 1- u1 a u2 (první a druhý semestr) na oboru Finance a řízení a následnou inovaci jak obsahu předmětu, tak i organizace výuky za účelem zvýšení úspěšnosti a prostupnosti do vyšších semestrů studia.

 

Zdůvodnění

V současné době jsou na obor Finance a řízení přijímání studenti bez absolvování přijímacích zkoušek. Nelze tedy zajistit takovou úroveň znalosti anglického jazyka, která je uváděna na ekonomických oborech VŠPJ jako vstupní (A2) a na kterou navazovala náplň stávajícího předmětu Anglický jazyk 1. Ze získaných vstupních údajů o jazykové úrovni studentů prvního semestru vyplývá, že je třeba změnit jak obsah, tak i organizaci výuky tak, aby byli studenti schopni úspěšně daný předmět absolvovat.

 

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

1)      Získat vstupní charakteristiky souboru studentů, kteří si v prvním semestru 2019/2020 zapsali předmět Anglický jazyk 1/FŘ – u1

2)      Porovnat data těchto studentů v souvislosti s jejich úspěšností v předmětu (maturita z AJ, vstupní úroveň jazyka, docházka, samostudium, závěrečný test)

3)      Na základě získaných údajů navrhnout a realizovat změny v obsahu i organizaci výuky předmětu s realizací od září 2020

4)      Získat vstupní a výstupní charakteristiky souboru studentů, kteří si v prvním semestru 2020/2021 zapíšou předmět Anglický jazyk 1/FŘ – u1 a předmět absolvují v novém režimu

5)      Vyhodnotit získané údaje.

 

Plánované výstupy

1)      Analýza přijatých studentů z hlediska jejich studijních předpokladů pro úspěšné splnění předmětu Anglický jazyk 1-u1 a u2 na oboru Finance a řízení

2)      Inovovaná organizace výuky předmětu (rozdělení studentů do výukových skupin dle vstupní jazykové úrovně)

3)      Rozšířené zdroje a materiály určené pro samostudium, úprava stávajících studijních materiálů

4)      Zjištění potřebnosti a případný návrh nového volitelného předmětu: Gramatický seminář (pro studenty s nízkou úrovní AJ) 

 

Charakteristika výchozího stavu

Výsledky mapující jazykové znalosti vysokoškoláků zveřejnilo v prosinci 2019 Centrum pro studium vysokého školství a vyplynuly z průzkumu Eurostudent VII, ve kterém letos odpovídalo zhruba 19 400 studentů bakalářského a magisterského studia z ČR. Pětina vysokoškolských studentů v ČR se bez potíží domluví jen česky. Polovina umí jediný cizí jazyk, dva a více cizích jazyků ovládá zhruba 28 procent. Horší jazykové znalosti mají na VŠ hlavně studenti nad 30 let či v kombinovaném studiu.

Na otázku z ankety „Kolik cizích jazyků ovládáte dobře slovem i písmem?“  odpovědělo 31 % vysokoškoláků, že žádný, a 34,9 % ovládá pouze jeden cizí jazyk.

V ekonomicky zaměřených studijních programech je znalost minimálně jednoho cizího jazyka na bakalářské úrovni VŠ nezbytností – a obvykle je tímto cizím jazykem angličtina, vzhledem k trendům a používání tohoto jazyka v ekonomickém prostředí i ve firmách. Proto je nezbytné, aby i studenti a absolventi VŠPJ ovládali anglický jazyk na úrovni porozumění textu a schopnosti komunikace.

V září 2019 proběhlo vstupní testování úrovně anglického jazyka u studentů prvního semestru programu Finance a řízení. Studenti prezenční formy studia vyplnili dva on-line testy během první hodiny AJ a poté třetí test úrovně v domácím prostředí, v rámci e-learningového kurzu předmětu Anglicky jazyk 1/ FŘ-u1. Studenti kombinované formy absolvovali pouze test úrovně v e-learningu. Zároveň prezenční studenti vyplnili dotazník, kde byly získány údaje o absolvované střední škole a délce studia angličtiny.

Z celkového počtu 202 studentů, kteří absolvovali v prvním semestru 2019/2020 testy úrovně, bylo:

22 % na úrovni A1 (začátečník)

29 % na úrovni A2 (mírně pokročilý)

40 % na úrovni B1 (středně pokročilý)

9 % na úrovni B2 (více pokročilý)

Vzhledem k současné organizaci výuky a systému tvorby rozvrhu se v jedné skupině nacházejí studenti 4 různých úrovní znalosti AJ. Výuka pak není efektivní ani pro jednu skupinu. Bohužel i obsah předmětu je pro část přijatých studentů příliš náročný a je třeba jej upravit,  nebo nabídnout volitelný předmět, který by studenty lépe připravil na úspěšné absolvování předmětu Anglický jazyk 1 dle platné akreditace programu. 

Dále je třeba rozšířit nabídku materiálů pro samostudium pro kombinovanou formu studia (např. rozšíření e-learningových materiálů  či zakoupení školní licence výukového kurzu na www.onlinejazyky.cz pro samostudium).  U kombinované formy studia je od zimního semestru 2019/2020 navýšena výuka z 1 hodiny na 8 hodin za semestr. I zde bude sledován vliv této změny na úspěšnost.

 

Použité metody a nástroje

1)      Dotazníkové šetření

2)      Testování - testy aktuální úrovně anglického jazyka, závěrečné zápočtové testy

3)      Spolupráce s garanty odborných předmětů oboru Finance a řízení

 

 

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

Březen 2020 – zpracování a vyhodnocení dat od studentů zimního semestru 2019/2020, sběr dat od studenů letního semestru 2019/2020

duben 2020–srpen 2020: úprava stávajících studijních materiálů předmětu, příprava nové organizace výuky a samostudia angličtiny, vyhodnocení dat letního semestru 2019/2020

září 2020–prosinec 2020: vstupní testování studentů prvního semestru, výuka dle nového systému

prosinec 2020: závěrečné testování a hodnocení studentů, vyhodnocení výsledků změn v obsahu a organizaci výuky

 

Náklady

Odměny řešitelskému týmu – 8 000 Kč (Winklerová), 5 000(Hanáček) + 2 x 2000 Kč (Hedija, Kuncová)

Nákup licence výukového kurzu pro školy (pro nejslabší studenty kombi studia)  – cca 6 000 Kč (poskytovatel: www.onlinejazyky.cz - cena dotované školní licence je 120 Kč s DPH (cena za jeden kurz pro jednoho uživatele na celý školní rok  (u1 + u2). Ke každé třídě je učitelská licence zdarma.

Odměna účastnícím se studentům – 4 x 1 000 Kč

 

 

Složení řešitelského týmu

Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. – garantka předmětu AJ-FŘ-u1, u2, hlavní řešitel projektu

Mgr. Miroslav Hanáček – člen Katedry matematiky, spoluřešitel projektu, statistické zpracování dat

Ing. Veronika Hedija, Ph.D. – garantka studijního programu Finance a řízení, spoluřešitelka projektu, konzultace výsledků a navrhovaných změn

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. – vedoucí Katedry ekonomických studií, spoluřešitelka projektu, konzultace výsledků a navrhovaných změn

 

 

Zapojení studentů

4 studenti budou zapojeni do sběru dat, testování nových materiálů určených pro samostudium a distribuci dotazníků.

 

Strategický význam pro školu

Zdokonalení výukových materiálů a organizace výuky zlepší podmínky pro úspěšné zvládnutí studia angličtiny i pro studenty s velmi nízkou vstupní úrovní jazyka.

 

 

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.

Celková částka: 34000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Analýza vlivu intervenčního cvičebního programu na tělesnou rovnováhu u seniorů

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Název projektu: Analýza vlivu intervenčního cvičebního programu na tělesnou rovnováhu u seniorů

Klasifikace projektu:

 • vědecko-výzkumný
 • projekt VŠPJ
 • plně financovaný
 • interní tvůrčí projekt

 

Celkový objem požadovaných projektových prostředků z rozpočtu VŠPJ: 72 000 Kč

Předpokládané období realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

1.      Anotace

Předložený projekt navrhne a v praxi ověří vliv speciálně připraveného intervenčního cvičebního programu (ICP) pro seniory nad 60 let na jejich tělesnou rovnováhu, která je jedním z důležitých pracovních předpokladů a která se s rostoucím věkem nevyhnutelně zhoršuje. Důležitou charakteristikou ICP bude jeho jednoduchá realizace v domácím prostředí bez velkých nároků na materiální vybavení a náročnost provedení jednotlivých cviků. Během výzkumu budou měřeny ukazatele mapující stabilitu těla a následně porovnávány před a po intervenci. Končeným výstupem bude výzkumem ověřená soustava cviků pro seniory zaměřená na rozvoj tělesné rovnováhy.

 

2.      Zdůvodnění

VŠPJ jako jediná veřejná vysoká škola v regionu Vysočina a instituce zajišťující vysokoškolské vzdělávání sociálních a zdravotních pracovníků se bude aktivně podílet na vzdělávacích programech pro seniory s cílem rozvoje či zachování jejich zdravotního stavu a pracovní připravenosti.

 

3.      Cíle projektu

Cílem projektu je navrhnout vhodný intervenční cvičební program pro seniory, jehož cílem je dlouhodobé zlepšení tělesné rovnováhy seniorů. Účinnost intervence bude ověřena experimentálně měřením kinematiky pohybu (chůze, stabilita stoje) cvičenců před a po realizaci cvičebního programu. Dalším cílem projektu je ověření použité metodiky měření a příprava manuscriptu pro publikaci v odborném časopise.

 

4.      Plánované výstupy

a)      Komplexní intervenční cvičební program (soustava cviků pro zachování či zlepšení tělesné rovnováhy seniorů)

b)     Odeslání manuscriptu do odborného mezinárodního časopisu

c)      Prezentace výsledků na tuzemské konferenci

d)     přednášky a praktická cvičení na mimo jihlavských pracovištích U3V

e)     prezentace na jihlavském dni zdraví v rámci evropského týdne mobility organizovaného městem Jihlava

 

 

5.      Charakteristika současného stavu

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí bude cílem důchodového systému ČR, aby Češi trávili v důchodu čtvrtinu života. Důchodový věk by se měl přepočítávat z předpokládaného věku dožití při vstupu do důchodu. Vzhledem k demografickým studiím, které naznačují neustálé prodlužování věku dožití, se dá předpokládat, že i důchodový věk se bude i přes nynější stanovený strop 65 let i nadále zvyšovat. Otázkou ale nadále zůstává, jaké práce budou lidé v tomto věku schopni.

Cílem současné společnosti by tedy mělo být zajistit, aby lidé v produktivním věku dokázali do jisté míry pozitivně ovlivnit své pohybové a rovnovážné schopnosti, které se ve starším věku začínají nevyhnutelně zhoršovat.

Pozitivní vliv pohybových aktivit na zdravotní stav  člověka je nesporný. V současné době také existuje již řada studií zabývajících se problematikou tělesné rovnováhy a prevencí pádů u starších lidí. Výsledky výzkumů i použité nástroje sběru a vyhodnocení dat jsou různé, stejně tak jako intervenční pohybové programy. Společné mají většinou to, že musí být, díky své pohybové či materiální náročnosti,  prováděny pod vedením zkušených instruktorů (tai-chi, yoga, pilates, cvičení na vibračních plošinách atd.). Existuje také řada soukromých subjektů, které nabízejí cvičení pro seniory, která mají mít pozitivní vliv na jejich tělesnou a duševní rovnováhu.

Cvičení pro seniory nabízí i na Vysočině celá řada organizací a spolků formou jednorázových  akcí nebo pravidelných cvičení, které jsou zaměřeny na obecnou tělesnou zdatnost. Např. cvičení pro seniory pod hlavičkou SeniorPoint,  SK Polytechnik, nebo např. komerční posilovna Double Drive. Nenašli jsme však žádnou nabídku konkrétně zaměřenou na rozvoj, případně udržování tělesné rovnováhy ve starším věku s využitím cvičebního programu ověřeného prostřednictvím vědeckých metod.

 

6.      Použité metody

Intervenční cvičební program

ICP bude vycházet z dostupných výzkumů týkajících se rozvoje stability u seniorů. Návrh soustavy jednoduchých cviků, která bude využívat běžně dostupné cvičební pomůcky (balanční desky, bosu, kmitací tyče) a cvičení s vlastní vahou. Celý program bude postaven tak, aby byl lehce realizovatelný a správně proveditelný nejen v tělocvičně pod vedení instruktora, ale zejména v domácím prostředí, což často seniorům vyhovuje více. Během této pilotní studie budou probandi experimentální skupiny cvičit 2 x týdně pod vedením instruktora a 1 x týdně individuálně doma.

Vstupní a výstupní měření:

a)      Návrh vstupního dotazníku pro získání údajů o zdravotním stavu výzkumného souboru a pro rozdělení probandů do experimentální a kontrolní skupiny.

b)     Měření složení těla probandů pomocí bio impedance.

c)      Hodnocení fyzického stavu probandů pomocí vybraných prvků funkčního svalového testu dle Jandy

d)     Experimentální měření kinematiky a stability těla během balančních cviků a chůze prováděných probandy. K měření bude využit systém pro analýzu pohybu (Qualisys), který má VŠPJ k dispozici. Při měření bude určována kinematika pohybu vybraných segmentů těla, výsledná síla (velikost a směr) působící na podlahu při cvičení probandů. Dále bude měřena aktivita vybraných svalových skupin u probandů během cvičení. Tyto hodnoty budou vzájemně porovnány u probandů před a po cvičení tak, aby bylo možné vyhodnotit jeho účinnost.

 

7.      Plánované aktivity

01/2020: návrh vstupního dotazníku, výběr experimentální a kontrolní skupiny, příprava intervenčního cvičebního programu (ICP)

02/2020: realizace vstupních měření u cvičenců,

02/2020 – 06/2020: experimentální skupina se bude účastnit ICP a to dvakrát týdně pod vedením instruktora a jednou týdně individuálně v domácím prostředí. Kontrolní skupina bez ICP.

06/2020 – 07/2020: realizace výstupních měření u cvičenců

08/2020 – 10/2020: zpracování výsledků, příprava článku do odborného periodika

10/2020 – 12/2020:

a)      prezentace výsledků na konferencích

b)     prezentace výsledků v rámci programu U3V na mimo jihlavských pracovištích kraje Vysočina

c)      odeslání publikace do odborného časopisu

 

8.      Řešitelský tým

Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. – koordinace projektu, příprava ICP, cvičení s probandy, vstupní a výstupní měření, příprava a prezentace výstupů

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D. - příprava ICP, cvičení s probandy, vstupní a výstupní měření, příprava a prezentace výstupů

Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D. – příprava, realizace a vyhodnocení experimentálních měření kinematiky pohybu cvičenců. Spolupráce na přípravě manuscriptu odborného článku.

Fyzioterapeut (Bc. Jan Rychetský – externí pracovník) – konzultace při přípravě cvičebního programu

 

9.      Míra zapojení studentů

Na řešení projektu se budou podílet dva studenti, kteří budou pomáhat s přípravou, realizací a vyhodnocením experimentálních měření.

 

10.   Strategický význam pro rozvoj VŠPJ

a)      realizací projektu s využitím moderního technologického vybavení svých laboratoří by se VŠPJ aktivně zapojila do realizací pohybově a zdravotně zaměřených vzdělávacích programů pro seniory a stala se tak regionálním centrem využívajícím v praxi výsledky své vlastní výzkumné činnosti.

b)     možnost mezi katedrální spolupráce během realizace projektu (statistické vyhodnocení výsledků, zdravotní dopady cvičebního programu, práce se systémem Qualisys, U3V)

c)      možnost rozšíření spolupráce s dalšími institucemi kraje Vysočina, součástí jejichž činnosti jsou programy pro seniory (SeniorPoint).

d)     realizace pilotní studie jako začátku dalšího rozsáhlejšího výzkumu pod hlavičkou VŠPJ  (s účastí katedry sociálních studií a katedry zdravotnických studií)

 

11.   Náklady

 • další materiál (15 000 Kč) – balanční podložky 15 x cca 500 Kč, kmitační tyč 15 x cca 500 Kč
 • cestovné a vložné na konference – 6 000 + 4 000 Kč – tuzemská konference
 • mzdy – odměny týmu – 10 000 (3 řešitelé – každému 3 330 Kč za roční práci na projektu zahrnující cvičení se seniory 2x týdně po dobu 5 měsíců, statistické zpracování výsledků, práce na výstupech (články, konference), technologická pomoc během měření v laboratoři)
 • mzdy – DPP ostatní – odměny účastnícím se seniorům
  • 1 000 Kč za aktivní účast na projektu (experimentální skupina: 16 x 1 000 = 16 000 Kč)
  • 500 Kč za pasivní účast na projektu (kontrolní skupina: 16 x 500 Kč = 8 000 Kč)
  • 5 000 Kč – odměna konzultujícímu fyzioterapeutovi (za celou dobu trvání projektu)
  • Stipendia – studenti – 2 studenti x 2 000 Kč, celkem 4 000 Kč (za celou dobu trvání projektu)

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Winklerová, Ph.D.

Celková částka: 72000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá