Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 145
E-mail stanislava.dvorakova@vspj.cz
Místnost 2N004

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
08:10 - 08:45 konzultační hodiny vždy pouze po předchozí domluvě (možno i v jiný termín)
středa
11:00 - 11:45 konzultační hodiny vždy pouze po předchozí domluvě (možno i v jiný termín)

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2019

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2019

Dvořáková, S., & Kotoučková, H. (2019). Evaluation of the equalizing course of mathematics at VŠPJ during 2012-2018. In Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 (266-274). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2018). Simulation of investment project internal rate of return. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (81-85). Praque: Faculty of Management, University of Economics.

2017

Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2017). Investment Projects Threshold Value Simulation. In Mathematical Methods In Economics (MME 2017) (301-306). Hradec Králové: Gaudeamus.

2016

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2016). Multi-parametric simulation of a model of nonconventional public projects evaluated by cost-benefit analysis. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics (177-182). Technická univerzita Liberec: TU Liberec.

2015

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2015). Switching value of public projects. In 33rd International Conference on Mathematical Methods in Economics (161-166). Plzeň: University of West Bohemia.

2013

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2013). Modelling Financial Flows of Development Projects Subsidized from European Funds. In 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics. Jihlava : VŠPJ. 2013 (147-152). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Dvořák, K., Bílek, M., & Dvořáková, S. (2016). Free form surface modeling and analysis. In WSCG 2016 Posters Proceedings (17-20). Plzeň: UNION Agency.

2012

Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2012). Závislost průběhu investiční křivky na změně vstupních parametrů pro potřeby hodnocení projektů metodou cost-benefit analýzy. In Matematika v ekonomické praxi (119-128). Jihlava: VŠPJ.

2006

Dvořáková, S. (2006). Nelineární diferenciální rovnice se zpožděním - asymptotické odhady řešení. In Moderní matematické metody v inženýrství (5). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2005

Dvořáková, S. (2005). Metoda nekonečných řad pro diferenciální rovnice s proporcionálním zpožděním. In Moderní matematické metody v inženýrství (116-120). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Ostatní knihy a učební texty

2019

Gurka, P., & Dvořáková, S. (2019). Matematika 2 pro technické obory. Jihlava: Vysoká škola polytechnická.

2016

Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2016). Lineární algebra - příklady. Jihlava: VŠPJ.

2015

Dvořáková, S. (2015). Statistická analýza a časové řady v příkladech. Jihlava: VŠPJ.

2011

Dvořáková, S. (2011). Matematika II.. : .
Hojdarová, M., Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2011). Lineární algebra - příklady. : .

Projekty

Interní grantová soutěž

Výuková videa pro výuku matematiky

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Anotace

Předkládaný projekt si klade za cíl vytvořit vhodný a všem studentům dostupný zdroj informací využitelný především při samostudiu matematických předmětů na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ). Tyto předměty garantuje Katedra matematiky a vyučuje pro obory Finance a řízení (FŘ), Cestovní ruch (CR), Aplikovaná informatika (AI) a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (ATPP).

S matematikou mají v této době studenti napříč všemi obory nemalé problémy. Ukazuje se to i velkou studijní neúspěšností v matematických předmětech. Vedení VŠPJ apeluje na vyučující a snaží se tuto neúspěšnost zmenšovat bez snižování nároků na studenty.

Postupem času se ukazuje, že už nestačí pouhá skripta a sbírka příkladů. Zejména studenti kombinované formy studia potřebují pro své samostudium něco víc. Potřebují slyšet výklad, ne si o tématu "pouze" číst. Před čtením teoretických matematických pasáží dávají studenti přednost sledování řešených příkladů doplněných komentářem s vysvětlením.

V roce 2019 pracovníci katedry matematiky úspěšně realizovali projekt „Výuková videa pro předměty Matematika 1“ v programu IGS. V rámci tohoto projektu vzniklo skoro 70 výukových videí (celkově 350 minut) ukazující vzorové řešení vybraných základních příkladů z různých témat.

Výstupem předkládaného projektu budou další výuková videa vhodná pro studium různých témat spadajících do oblastí probíraných v základních kurzech matematiky. Od studentů, zejména kombinované formy studia, je na vysvětlující videa velice pozitivní ohlas. 

Dalším výstupem projektu bude přidání psaných titulků k již vytvořeným videím, aby mohli studenti tato videa sledovat beze zvuku.

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity

Předměty Matematika 1 musí úspěšně zvládnout všichni studenti výše zmíněných oborů. Zhruba třetina studentů matematiku opakuje a obdobný počet si ji přesunuje do vyšších semestrů. S tím jsou poté spojeny i problémy se studiem ostatních předmětů a odkládání závěrečných zkoušek.

Zejména pro studenty kombinované formy je potřeba výrazně změnit podmínky jejich samostudia. Hodinová dotace předmětů je v porovnání s denní formou nízká, takže je nutné studentům vytvořit kvalitní materiály pro samostudium mimo vlastní výuku. Tyto studijní materiály mohou dále využít studenti, kteří studují „bez výuky“, studenti, kteří na některých přednáškách nebo cvičeních nebyli přítomni.

V loňském roce 2019 pracovníci katedry matematiky v rámci projektu IGS "Výuková videa pro předměty Matematika 1" vytvořili skoro 70 pětiminutových videí se vzorově řešenými příklady. Ukázalo se, že toto množství nestačí. Na VŠPJ se napříč všemi obory učí široké spektrum matematických okruhů. Vzhledem k časové dotaci dané v IGS v roce 2019 se nepodařilo pokrýt všechna vyučovaná témata, případně nejsou pokryta v žádoucím rozsahu.

V současné době jsou studentům k dispozici již natočená videa. Ke každému videu je vytvořen dotazník a studenti mohou prohlédnuté video ohodnotit. Toto hodnocení videí studenty ještě není dokončeno, tudíž nejsou známy konečné výsledky. Nicméně zatím přichází převážně pozitivní ohlasy.

Studentům, kteří v zimním semestru 2019/20 studovali některý matematický předmět a mají již natočená výuková videa k dispozici, rozešleme krátký dotazník, abychom zjistili, o která další témata, která ještě nejsou videi pokryta, by byl zájem. Podle toho potom přesně naplánujeme, co se bude natáčet.

Druhým výstupem projektu je přidání titulků do již natočených videí. Předpokládáme, že tento počin se také setká s pozitivním ohlasem, protože studenti budou moci videa sledovat beze zvuku (např. při čekání ve veřejných prostorech, v dopravních prostředcích cestou z nebo do práce atd.) a tím nebudou rušit okolí.

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Pracovnice katedry matematiky vytvoří video-tutoriály, kde budou vzorově vyřešeny a vysvětleny příklady jednotlivých typických úloh vybraných z témat, která se v matematických předmětech vyučují a která nebyla natočena v rámci loňského projektu IGS.

Bude se jednat zhruba 70 pětiminutových videí. Celkem se tedy natočí 350 minut.

K již natočeným videím budou pořízeny titulky, aby je studenti mohli sledovat beze zvuku, pokud budou chtít.

Použité metody a nástroje

Z pracovníků katedry matematiky, kteří dlouhodobě základní matematické předměty vyučují, budou složeny tři týmy. V každém bude garant předmětu, pracovnice, která videa natočí a upraví a konzultant, který pomůže se správným výběrem vzorových příkladů a s přípravou scénáře a komentářů. Studenty požadovaná témata si týmy rozdělí.

Vysoká škola polytechnická (VŠPJ) vlastní tři licence programu Camtasia, pomocí něhož se budou zmíněná videa vytvářet. Tuto licenci VŠPJ zakoupila v rámci projektu IGS 2018 "Inovace a zkvalitnění výuky statistiky s využitím programu IBM SPSS". V rámci tohoto projektu bychom zakoupili další dvě licence tohoto programu, aby videa mohly natáčet i další pracovnice, protože je to práce velice časově náročná.

VŠPJ v loňském roce zakoupila zařízení Dell Canvas 27, které se pro účel natáčení videí, která obsahují psaní  příkladů  doprovázené mluveným slovem, velice hodí.

S přidáním titulků k videím pomohou dva studenti a konzultanta jim bude dělat kolega z katedry technických studií A. Přibyl.

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

K záznamu videí bude použito zařízení Dell Canvas. Dvě tato zařízení jsou umístěna v posluchárnách P3 a P4, kde slouží přednášejícím při výuce. Proto je časový plán navržen tak, aby se mohla videa natáčet mimo výukovou část semestru.

leden – únor: Rozeslání krátkého dotazníku studentům, kteří již základní matematické předměty v letošním roce absolvovali a vyhodnocení tohoto dotazníku.

únor – květen: Schůzky týmů a příprava podkladů pro natáčení videí.

červen – září: Vlastní natáčení a namlouvání videí.

srpen – listopad: Stříhání a dokončovací práce.

únor – říjen: Průběžné přidávání titulků k videím.

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Řešitel: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. (administrace, zpracování dotazníku, natáčení videí, technická i jiná podpora)

Spoluřešitelé:

- Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D., RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D., RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D.,  (vyhodnocování dotazníku, příprava podkladů, natáčení a úprava videí)

- RNDr. Marie Hojdarová, CSc. (konzultantka a pomocnice s přípravou scénářů a vzorových příkladů)

- doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D., RNDr. Radek Stolín, Ph.D., doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. (konzultanti, garanti předmětů)

- Mgr. Antonín Přibyl (konzultant v oblasti zpracování titulků k videím, akademický pracovník z katedry technických studií)

- dva studenti (vytváření titulků k videím)

Všichni členové řešitelského týmu (mimo studentů a A. Přibyla) jsou v současné době zapojeni do výuky základních matematických předmětů. Úkolem celého týmu bude stanovit obsah videí (vytvořit scénáře) a potom nahrát, upravit a publikovat jednotlivá videa.

Tvorba zmíněných videí je časově velice náročná. Je nutná dobrá podrobná příprava a musí se počítat i se stříháním, upravováním a jinými dokončovacími pracemi.

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti 2.2, 2.5 c) dokumentu „Vyhlášení prvního kole interní grantové soutěže pro rok 2020“:

- vytvoření vzdělávacího modelu umožňujícího zvyšování kvality pedagogické práce a inovaci předmětů 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Náklady sestávají převážně z odměn řešitelskému týmu. Tvorba zmíněných video-tutoriálů je časově velice náročná. Je nutná dobrá podrobná příprava na základě zkušeností s výukou a výběrem vhodných didaktických postupů a musí se počítat i se stříháním, upravováním a jinými dokončovacími pracemi. Odhadli jsme (na základě zkušeností s předchozí tvorbou videí), že na jedno 10-ti minutové video je potřeba cca 4 hodiny práce (včetně příprav, natáčení a úprav). Protože témata vyučovaná ve všech matematických předmětech jsou velice rozsáhlá, naplánovali jsme celkem cca 350 minut video-tutoriálů, což dává dohromady cca 140 hodin práce. Odměny jednotlivým pracovníkům jsou orientační. Skutečná částka bude odpovídat odvedené práci na základě rozdělení zpracování jednotlivých témat. Celková suma však samozřejmě nepřesáhne zde navrhovaný rozpočet.

Předpokládané odměny řešitelskému týmu:

I. Pultarová, P. Gurka, R. Stolín, A. Přibyl: 1 500,–/os.

M. Hojdarová: 5 000,–

S. Dvořáková, H. Kotoučková, A. Kubišová, J. Pasáčková: cca 10 000,–/os. 

Stipendia pro studenty: 2 500,–/os.

Další významnou položkou v rozpočtu je zakoupení 2 licencí programu Camtasia, což je 5 000,– na jednu licenci.

V rozpočtu také počítáme se zakoupením flash disků (pro ukládání a přenos videí) a nutných kancelářských potřeb – dohromady 3 000,–.

 

Vedoucí projektu: Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.

Celková částka: 86000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá