Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení RNDr. Jitka Ryšková
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 189
E-mail jitka.ryskova@vspj.cz
Místnost 2N002

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
09:45 - 10:30 Po domluvě jsou možné konzultace i v jiné dny a časy. Ve zkouškovém období uvedený fixní čas neplatí, konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě. Děkuji za pochopení.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Smrčka, F., Šíp, J., & Ryšková, J. (2018). TERRITORIAL CONNECTIONS OF WINE TOURISM TO VINE GROWING AND WINE PRODUCE IN THE WINEGROWING SUB-REGIONS OF SLOVÁCKO AND ZNOJEMSKO. Czech Hospitality and Tourism Papers, 14(30), 16-27.

Ostatní články ve sbornících

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2017). Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability (32). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies.

Projekty

Interní grantová soutěž

Inovace předmětu Anglický jazyk 1/CR-u1 oboru/programu Cestovní ruch

Upravit 01. 03. 2020 - 31. 12. 2020

Anotace

Předložený projekt si klade za cíl inovovat obsahovou, formální i metodickou stránku předmětu Anglický jazyk 1/CR-u1 studijního oboru/programu Cestovní ruch tak, aby se zvýšila úspěšnost absolvování předmětu zejména u studentů, jejichž vstupní úroveň jazykové vybavenosti je nízká, a to při zachování výstupních znalostí a dovedností v souladu s novou akreditací programu. V rámci inovace předmětu se předpokládá úprava obsahu i stylu výuky umožňující studentům vyšších semestrů absolvovat v případě zájmu jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek Business English.                 

Zdůvodnění

Počínaje ZS 2020/2021 začínají studenti programu CR studovat podle nové akreditace, která zvyšuje počet výukových hodin předmětu anglický jazyk ze 3 na 4 týdně a zdůrazňuje důležitost aktivní znalosti anglického jazyka slovem i písmem pro absolventy tohoto programu, a to ideálně na úrovni B2 (požadovaná a smluvně stvrzená úroveň studentů odjíždějících na Erasmus). Je proto potřeba rozšířit množství studijních materiálů tak, aby odpovídaly požadavkům nové akreditace.

Současný systém výuky předpokládá, že vstupní úroveň anglického jazyka studentů je na maturitní úrovni, tedy na úrovni B1 podle SERR (CEFR), což neodpovídá skutečnosti, a to zejména u studentů kombinované formy studia. Z několikaleté statistiky vstupní úrovně studentů vyplývá, že tato je v průměru u prezenčních studentů na úrovní A2/B1, u studentů kombinované formy studia na úrovni A2. Zároveň se v jedné studijní skupině setkávají studenti s rozdílnou úrovní jazyka mnohdy v rozmezí A2 – C1, což téměř znemožňuje vyhovět jejich studijním potřebám. Dále je třeba zdůraznit, že předmět anglický jazyk oboru/programu Cestovní ruch je jedním z klíčových povinných předmětů, potřebných pro výkon budoucího povolání. Z daných skutečností vyplývá, že je třeba upravit jak obsah, tak zejména metody výuky a zavést větší množství podpůrných aktivit, aby tito studenti měli možnost se s daným studijním hendikepem vyrovnat a daný předmět úspěšně absolvovat. 

Studenti kombinované formy studia měli doposud podle staré akreditace 1 hodinu tutoriálu za semestr, což se ukázalo jako absolutně nedostačující. Proto byl počet hodin v nové akreditaci zvýšen na 6 hodin výuky za semestr, ale pro mnohé studenty může být i tento počet vzhledem k jejich vstupní jazykové úrovni nedostačující, a proto je potřeba zejména (ale nejen) pro ně vytvořit velké množství procvičovacích aktivit. Navíc stále přibývá i studentů prezenční formy studia, kteří mají povoleno „studium bez výuky“, a tudíž se při svém studiu musí spolehnout zejména na e-learningový kurz/oporu.

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

1) Analyzovat úspěšnost studentů, kteří si zapsali předmět Anglický jazyk 1/CR – u1 v ZS 2019/2020 v závislosti na těchto stanovených parametrech – vstupní úroveň jazyka, docházka, počet vypracovaných nepovinných úkolů, absolvování předmětu Gramatický seminář 1.

2) Analyzovat zápočtové testy předmětu Anglický jazyk 1/CR – u1 v ZS 2019/2020 z hlediska nejproblematičtějších položek způsobujících studijní neúspěšnost.

3) Na základě údajů získaných analýzami 1) a 2) navrhnout a realizovat změny obsahu
i výukových metod předmětu od ZS 2020/2021 a případné navrhnout a zavést další podpůrné aktivity.

4) Analyzovat úspěšnost studentů, kteří si zapíší předmět Anglický jazyk 1/CR – u1 v ZS 2020/2021 v závislosti na stejných parametrech jako v bodu 1).

5) Analyzovat 1. zápočtový test psaný v ZS 2020/2021 z hlediska nejproblematičtějších položek způsobujících studijní neúspěšnost.

6) Vyhodnotit získané údaje a úspěšnost provedených změn. 

Plánované výstupy

1) Analýza vztahu úspěšnosti studentů, kteří si zapsali předmět Anglický jazyk 1/CR – u1 v prvním semestru 2019/2020 v závislosti na stanovených parametrech (viz „Měřitelné cíle“ bod 1) (15 hodin)

2) Analýza vztahu úspěšnosti studentů, kteří si zapsali předmět Anglický jazyk 1/CR – u1 v prvním semestru 2020/2021 v závislosti na stanovených parametrech (viz „Měřitelné cíle“ bod 1) (15 hodin)

3) Porovnání analýz 1) a 2) (10 hodin)

4) Inovované studijní materiály; vytvoření a vytipování databáze cvičení, určených pro samostudium a vycházejících z analýzy zápočtových testů; vytvoření průběžných testovacích aktivit s cílem zvýšit motivaci studentů k pravidelné práci po lepší zvládání menších úseků učiva; vytvořit interaktivní e-learningový kurz, který by pomohl zejména studentům bez pravidelné týdenní výuky úspěšně zakončit předmět Anglický jazyk 1/CR – u1. (6 modulů, 1 modul = 40 hodin práce; celkem 240 hodin)

5)  Analýza návštěvnosti předmětu Gramatický seminář (pro studenty s nízkou úrovní AJ) 
a návrh opatření ke zvýšení motivace daný předmět navštěvovat. (5 hodin)

6) Vytvoření několika variant e-learnignových diagnostických testů (placement tests). (50 hodin)

 Charakteristika výchozího stavu

Z několikaleté statistiky vstupní úrovně studentů předmětu Anglický jazyk 1CR-u1 vyplývá, že tato je v průměru u prezenčních studentů na úrovní A2/B1, u studentů kombinované formy studia na úrovni A2. Studenti kombinované formy studia měli doposud podle staré akreditace 1 hodinu tutoriálu za semestr, což se ukázalo jako absolutně nedostačující.

U studentů prezenční formy studia se vzhledem k současné organizaci výuky a systému tvorby rozvrhu v jedné skupině nacházejí studenti 4 různých úrovní znalosti jazyka. Výuka potom není efektivní ani pro jednu z těchto skupin. Dále je pro mnoho studentů problémem spolehlivě se vyjadřovat v základních jazykových jevech, proto je nabízen volitelný předmět Gramatický seminář, který může studenty lépe připravit na úspěšné ukončení předmětu.

Studijní neúspěšnost v předmětu Anglický jazyk 1CR-u1 je podle nedávno uvedených údajů vedení školy okolo 65%. Přitom tento údaj zahrnuje asi 30% studentů, kteří se v ZS 2019/2020 vůbec nedostavili do výuky. Ze srovnání docházky a počtu studentů, kteří se snažili daný předmět úspěšně dokončit, vyplývá, že téměř dalších 20 % studentů buď opustilo školu v průběhu ZS, nebo se z různých důvodů rozhodlo předmět Anglický jazyk 1CR-u1 neukončovat v daném semestru, ale zapsat si ho v ZS 2020/2021 znovu. Tyto odhady odpovídají zkušenosti vyučujících předmětu Anglický jazyk 1CR-u1, podle jejichž záznamů je skutečná neúspěšnost předmětu necelých 15% všech studentů, kteří se opravdu pokusili předmět dokončit dle zadaných podmínek.

Použité metody a nástroje

1)          Testování - testy aktuální úrovně anglického jazyka, průběžné testy, závěrečné zápočtové testy

2)          Analýzy vztahu studijní úspěšnosti vzhledem k předem stanoveným parametrům (viz „Měřitelné cíle“ bod 1)

3)          Spolupráce s garantkou a VK oboru/programu Cestovní ruch – konzultace obsahu výuky. 

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

3/2020

 • schůzka řešitelského týmu, tvorba podrobného harmonogramu projektu
 • vyhledání a nákup vhodné literatury
 • analýza ZS 2019/2020 – viz „Plánované výstupy“ bod 1

4/2020 – 8/2020

 • úprava stávajících a tvorba nových studijních textů
 • tvorba interaktivních cvičení, testových úloh, vstupních testů jazykové úrovně
 • schůzka řešitelského týmu, kontrola harmonogramu

9/2020

 • vložení připravených materiálů do LMS Moodle

10/2020 – 12/2020

 • vstupní testování studentů začínajících studium podle nové akreditace
 • výuka dle inovovaného systému
 • závěrečné testování studentů
 • analýza ZS 2020/2021 – viz „Plánované výstupy“ bod 2
 • závěrečná schůzka řešitelského týmu; příprava závěrečné zprávy 

 

Seznam všech nákladů:

Mzdy řešitelského týmu - 74 000 Kč - 335 hodin práce x 220Kč/hod. – (rozpis hodin viz „Plánované výstupy“)

Mimořádná stipendia pro studenty – 10 000 Kč - pomoc při vyhledávání a zpracovávání některých výukových materiálů

Nákup literatury – 30 000 Kč - zahraniční odborná a pedagogická literatura týkající se oblasti cestovního ruchu a ekonomické angličtiny

Externí disky, prezentéry – 4 000 Kč

 

Složení řešitelského týmu

Hlavní řešitel projektu:

RNDr. Jitka Ryšková – KCR; garantka předmětu Anglický jazyk 1/CR – u1; koordinace aktivit; zpracování analýz; tvorba studijních materiálů a cvičení

Spoluřešitelé projektu:

Mgr. Jaroslava Mallinu, Ph.D. – KCR; vyučující předmětu Anglický jazyk 1/CR – u1; zpracování analýz; tvorba studijních materiálů a cvičení

Mgr. Pavla Šlechtová – KSP; vyučující předmětu Anglický jazyk 1/CR – u1; zpracování analýz; tvorba studijních materiálů a cvičení

Ing. Ivica Lindnerová, PhD. – garantka studijního programu Cestovní ruch; konzultace výsledků a navrhovaných změn

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. – vedoucí KCR; konzultace výsledků a navrhovaných změn  

Zapojení studentů

2 - 4 studenti oboru/programu CR 

Strategický význam pro školu

Zdokonalení výukových materiálů a tvorba podpůrných studijních aktivit vedoucích
k úspěšnému zvládnutí předmětu Anglický jazyk 1/CR-u1 – prvnímu kroku k možnému složení mezinárodní zkoušky Business English v průběhu studia, což může představovat větší atraktivitu programu pro nové uchazeče a současně  zvýšení konkurenceschopnosti
a uplatnitelnosti absolventů programu CR na trhu práce.

Vedoucí projektu: RNDr. Jitka Ryšková

Celková částka: 145000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá