Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 126
E-mail andrea.kubisova@vspj.cz
Místnost 3N003

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
15:00 - 16:00 Pouze po předchozí domluvě (nejlépe e-mailem), lze také v jiném termínu. POUZE PRO STUDENTY BEZ NEOMLUVENÉ ABSENCE, NEJDE O NÁHRADNÍ VÝUKU.
středa
13:30 - 14:20 Pouze po předchozí domluvě (nejlépe e-mailem), lze také v jiném termínu. POUZE PRO STUDENTY BEZ NEOMLUVENÉ ABSENCE, NEJDE O NÁHRADNÍ VÝUKU.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2015

Kubišová, A. (2015). ŘEŠENÍ ÚLOH LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ S FUZZY KAPACITAMI VLASTNÍCH OMEZENÍ METODOU a-ŘEZŮ. Logos polytechnikos, 6(4), 85-108.
Kubišová, A. (2015). ÚLOHA LINEÁRNÍHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI INTERVALOVĚ ZADANÝCH KAPACITÁCH VLASTNÍCH OMEZENÍ. Logos polytechnikos, 6(4), 68-84.
Kubišová, A. (2015). SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU DĚTÍ S PODVÝŽIVOU – ŘEŠENÍ NUTRIČNÍHO PROBLÉMU POMOCÍ BĚŽNĚ DOSTUPNÉHO SOFTWARU. Logos polytechnikos, 6(2), 57-71.
Kubišová, A. (2015). FUZZY LIMITS OF CAPACITIES IN CONSTRAINTS OF LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS: DEMONSTRATION ON EXAMPLES. Logos polytechnikos, 6(3), 256-274.

2014

Kubišová, A. (2014). Solving linear operation research optimization problems in MS Office 2010 Excel spreadsheet. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(4), 82-94.
Kubišová, A. (2014). DOPLNĚNÍ VLASTNÍHO OMEZENÍ DO MATEMATICKÉHO MODELU ÚLOHY LP PŘI RUČNÍM VÝPOČTU CELOČÍSELNÉHO ŘEŠENÍ METODOU VĚTVENÍ A MEZÍ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 5(3), 15-28.

2011

Kubišová, A. (2011). Psaní matematického textu na LMS webových stránkách. Journal of Technology and Information Education, 3(1), 68-71.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Kubišová, A. (2018). Algebraic and graphic comparison of crisp, interval and fuzzy approach to solving linear programming problems. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (276-282). Praha: Faculty of Management, University of Economics.

Ostatní články ve sbornících

2015

Kubišová, A. (2015). Software pro operační výzkum. In Sborník příspěvků 7. konference Užití počítačů ve výuce matematiky (140-160). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

2012

Kubišová, A. (2012). Podmíněný přístup k činnostem a materiálům v prostředí LMS Moodle. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (61-66). Jihlava: VŠP Jihlava.
Kubišová, A. (2012). Optimalizace investičního portfolia s využitím simplexové metody. In MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI (46-52). Jihlava: VŠPJ.

2011

Kubišová, A. (2011). Psaní matematického textu v kurzu Finanční matematika v LMS Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (26-33). Jihlava: VŠP Jihlava.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Kubišová, A. (2014). Operační výzkum. Jihlava: VŠPJ.

Projekty

Interní grantová soutěž

Výuková videa pro předmět Matematické metody v ekonomii

Upravit 01. 03. 2020 - 31. 12. 2020

Anotace

V rámci nové akreditace byl na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) do doporučeného studijního plánu pro obor Finance a řízení (FŘ) platného pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020, zařazen nově vytvořený předmět Matematické metody v ekonomii (MME) jak pro prezenční, tak pro kombinovanou formu studia. Tento předmět garantuje Katedra matematiky (KM) a je připravován ve spolupráci s Katedrou ekonomických studií (KES).

Jelikož se dlouhodobě potýkáme s problémem zvyšující se studijní neúspěšnosti obzvláště v matematických předmětech, vyvstala potřeba hledat metody její eliminace. Vedení VŠPJ apeluje na vyučující a snaží se tuto neúspěšnost zmenšovat bez snižování nároků na studenty.

Předkládaný projekt si klade za cíl vytvořit vhodný a všem studentům dostupný zdroj informací využitelný při samostudiu předmětu Matematické metody v ekonomii na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ).

Ukazuje se, že ke zvládnutí učiva nestačí pouhá skripta a sbírka příkladů, studentům činí problém samostatně číst matematický text. Zejména studenti kombinované formy studia či studenti s vyšší absencí žádají pro své samostudium moderní výukové prostředky. Potřebují k probrané teorii slyšet výklad probrané látky a vzorová řešení základních příkladů doplněná komentáři a vysvětlením použitých postupů, kterým dávají přednost před pouhým čtením teoretických matematických pasáží ve skriptech.

Výstupem předkládaného projektu budou tedy výuková videa navazující na úvodní kapitoly vhodná pro studium témat spadajících do oblasti operačního výzkumu tak, aby byly pokryty všechny kapitoly sylabu předmětu MME. Videa budou zpřístupněna v příslušném e-learningovém kurzu vytvářeného v LMS Moodle.

Charakteristika výchozího stavu

V roce 2019 pracovníci katedry matematiky úspěšně zrealizovali projekt „Výuková videa pro předměty Matematika 1“ v programu IGS. V rámci tohoto projektu vzniklo téměř 70 výukových videí (celkově 350 minut) ukazující vzorová řešení vybraných základních příkladů z různých oblastní matematiky na VŠPJ vyučovaných. V roce 2020 bude opět v rámci programu IGS realizován navazující projekt „Výuková videa pro výuku matematiky“ v obdobném rozsahu, který má za úkol pokrýt další témata. Od studentů, zejména kombinované formy studia, je na vysvětlující videa velice pozitivní ohlas. 

Co se týče předmětu MME, tak videa vytvořená ve výše uvedených projektech již jeho náplň částečně pokrývají. Jedná se ovšem jen o teoretičtější úvodní témata týkající se extrémů funkce dvou proměnných a základů lineární algebry, ale již nepokrývají témata operačního výzkumu, zahrnující budování teorie i praktické řešení reálných úloh ekonomického rozhodování pomocí optimalizačních metod lineárního programování.

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity

Vysoká studijní neúspěšnost studentů v matematických předmětech si v posledních semestrech vyžádala využití dalších metod výuky. Obzvlášť studentům kombinované formy studia či studentům s vyšší absencí je proto vhodné nabídnout také tuto navrhovanou možnost samostudia, která doplní obvyklé, ovšem specifické a nelehké samostudium literatury. Pro studenty je často obtížné samostatně studovat matematický text.

Většina studentů se bez doplňujícího výkladu a vzorově řešených příkladů během přípravy na zkoušky neobejde. Oceňují vysvětlení konkrétních kroků, případná upozornění na místa častých chyb a podobně. Vzhledem k časové dotaci v kombinované formě studia bude nyní možné zprostředkovat studentům tento slovní výklad v domácím prostředí, který jim bude kdykoli online a případně také opakovaně dostupný.

Zároveň je logické, aby byla ve všech kurzech dodržena zavedená struktura jednotlivých kapitol, a tedy aby byly všechny kapitoly v e-learningovém kurzu MME pokryty podpůrnými videotutoriály. Pro část spadající do matematické analýzy a základů lineární algebry přednášené doc. RNDr. Petrem Gurkou, CSc. jsou témata videy pokryta z předchozích dvou realizovaných projektů, ještě je potřeba pokrýt témata operačního výzkumu přednášená Ing. Martinou Kuncovou, Ph.D. Zejména se jedná o oblast lineárního programování jakožto v praxi často využívaného ekonomického optimalizačního nástroje, a to především o formulace základních typů reálných ekonomických úloh, metody jejich řešení, a hlavně správné interpretace výsledků včetně jejich postanalýzy při jedno či vícekriteriálním rozhodování.

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění klasické vysokoškolské moderními didaktickými metodami využívajícími formy video-tutoriálu.

Před samotným natáčením zmíněných video-tutoriálů je nutná dobrá podrobná příprava na základě zkušeností s výukou, vytipováním základních resp. problematických pasáží a výběrem vhodných didaktických postupů a sestavení scénářů k natáčení videí.

Videy se základními příklady budou pokryta všechna témata sylabu předmětu MME. Na pokrytí každé ze sedmi stanovených kapitol kurzu MME jsme naplánovali celkem tři desetiminutová videa, což dává dohromady cca 210 minut video-tutoriálů. Ta budou před začátkem zimního semestru akademického roku 2020/2021 vložena do příslušného kurzu na e-learningu VŠPJ.

Použité metody a nástroje

V úvodní fázi projektu budou v rámci týmové práce vyučující předmětu MME konzultovat na základě zkušenosti s výukovou předmětu MME výběr vhodných témat a základních a reprezentativních typů příkladů a vytvářet podklady a scénáře pro natáčení videí.

VŠPJ vlastní tři licence programu Camtasia, v němž se budou zmíněná videa natáčet a zpracovávat. Tyto licence VŠPJ zakoupila v rámci projektu IGS 2018 „Inovace a zkvalitnění výuky statistiky s využitím programu IBM SPSS“. Další dvě licence budou zakoupeny z projektu IGS 2019 „Výuková videa pro předměty Matematika 1“. Vybavení tedy bude k plánované práci dostatečné.

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

K záznamu psaného matematického výstupu bude použito zařízení Dell Canvas. Dvě tato zařízení jsou umístěna v posluchárnách P3 a P4, kde slouží přednášejícím při výuce. Proto je časový plán navržen tak, aby se mohla videa natáčet mimo výukovou část semestru.

březen – květen: Schůzky řešitelů, konzultace a příprava podkladů pro natáčení videí.

červen – září: Vlastní natáčení audio i video stop jednotlivých videí.

srpen – září:    Stříhání, synchronizace stop a dokončovací práce. Odborná revize výstupů.

září – říjen:     Umístění do e-learningového kurzu MME pro využití videí k výuce od zimního semestru akademického roku 2020/2021.

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Hlavní řešitel: Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D. – koordinace projektu s přímým podílem na všech aktivitách, cvičící MME

Spoluřešitelé:

doc. RNDr. Petr Gurka, CSc. - garant předmětu, konzultant, přednášející

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. - konzultant, přednášející (výběr témat operačního výzkumu, odborná revize výstupů)

Mgr. Miroslav Hanáček – přímý podíl na všech aktivitách, cvičící MME

Všichni členové řešitelského týmu jsou v současné době zapojeni do výuky předmětu MME. Úkolem celého týmu bude stanovit nejvhodnější obsah videí, vytvořit scénáře a podle nich natočit a publikovat jednotlivá videa.

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti 2.2, 2.5 b) a c) dokumentu „Vyhlášení druhého kola interní grantové soutěže pro rok 2020“:

- podpora přípravy budoucí akreditace VŠPJ , inovující výuku profilových předmětů akreditovaných studijních programů nebo budující či rozvíjející jejich materiálně technické zázemí,

- vytvoření vzdělávacího modelu umožňujícího zvyšování rozsahu, účinnosti nebo kvality pedagogické práce a inovaci studijních programů, oborů nebo předmětů.

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

Náklady se sestávají převážně z odměn řešitelskému týmu. Tvorba zmíněných video-tutoriálů je časově velice náročná. Podrobná příprava scénářů na základě zkušeností s výukou, vytipováním základních resp. problematických pasáží a výběrem vhodných didaktických postupů je odhadována cca na 10 hodin práce.

Na základě zkušeností s předchozí tvorbou videí jsme odhadli, že na natočení jednoho 10-ti minutového videa je potřeba cca 4 hodiny práce (včetně výběru příkladů, provedení výpočtů, natáčení a úprav videí). Na pokrytí stanovených témat jsme naplánovali celkem cca 210 minut video-tutoriálů, což dává dohromady cca 85 hodin práce.

Celkem se tedy za cca 95 hodin práce dohromady se jedná o 28 000,- Kč (uvedeno bez odvodů).

Odměny řešitelskému týmu budou rozděleny podle podílu odvedené práce na dané aktivitě. Skutečná částka bude odpovídat odvedené práci na základě rozdělení zpracování jednotlivých témat. Celková suma však samozřejmě nepřesáhne zde navrhovaný rozpočet.

Softwarové i hardwarové vybavení pro tvorbu videí je na VŠPJ dostatečné. V rozpočtu dále počítáme pouze se zakoupením flash disků pro archivování, zálohování a přenos videí a nutných kancelářských potřeb. Dohromady se jedná o částku 2 000,– Kč.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Kubišová, Ph.D.

Celková částka: 41000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá