Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Stanislava Lemperová
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Projektové centrum
Telefon +420 567 141 306
E-mail stanislava.lemperova@vspj.cz
Místnost 1N065

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
V akademickém prostředí lze pod zastřešující pojem „sociální bezpečnost“ zařadit ochranu členů akademické obce, zejména studentů, proti nežádoucím a nevyžádaným formám zacházení a hrozbám pramenícím z lidského jednání. Typicky se v rámci tohoto konceptu rozvíjejí mechanismy ochrany proti různým formám diskriminace (na základě pohlaví, věku, politického přesvědčení, sexuální orientace, rasy, kulturního nebo socioekonomického zázemí, zdravotního stavu), sexuálního obtěžování, šikany, mikroagrese nebo akademické sabotáže, a to v rámci vytváření inkluzivního, nediskriminačního, férového a bezpečného prostředí coby podmínky naplnění smyslu univerzitního studia. Projekt má nicméně ambici tuto oblast neuzavírat formou taxativního seznamu „nežádoucích jevů“, ale záměrně usiluje o otevření debaty o systémových předpokladech a obsahové náplni kultury bezpečného univerzitního prostředí, s možností pojmenovat v rámci tohoto procesu specifické charakteristiky a potřeby českého prostředí.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova, Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Hradec Králové, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Akademie múzických umění v Praze, Univerzita Pardubice, Veterinární univerzita Brno, Slezská univerzita v Opavě, Janáčkova akademie múzických umění, České vysoké učení technické v Praze

Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Hlavním cílem projektu je rozvoj a posílení pozice popularizační akce Noc vědců jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

Vedoucí projektu: Mgr. Vendula Marešová

Celková částka: 449 858,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Ostravská univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních kampusů

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je vytvoření výstupů sloužících primárně pro vyšší management zapojených VŠ a pro pracovníky, kteří jsou v rámci nich zodpovědní za řízení kvality vzdělávání. Výstupy projektu poslouží managementu univerzit k nastavení vhodné strategie a opatření k zajištění vyšší míry regionální relevance studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Výstupy ve formě analýz, metodických doporučení, resp. metodik budou využívány pro interní potřebu každé zapojené VŠ. A to nejen v roce 2022, ale právě i v letech následujících, neboť projekt svým strategickým zaměřením v dlouhodobém časovém horizontu cílí právě na dlouhodobé využívání know-how plynoucího z výsledků a výstupů tohoto projektu. Což v další praxi bude zohledněno např. v nastavení interních procesů, vnitřních předpisů, aktualizace metodik apod. Finančně toto bude zajištěno v rámci standardního pracovně-právního vztahu zapojených klíčových osob.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 428 038,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Program na podporu strategického řízení VŠPJ pro rok 2022

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Plán realizace Strategického záměru Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2022 (dále jen Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022) vychází ze Strategického záměru Vysoké školy polytechnické pro období 2021+ (dále jen SZ VŠPJ 2021+) a je základním řídícím dokumentem Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ) pro rok 2022. Plán realizace SZ VŠPJ pro rok 2022 navazuje na plnění Plánu realizace strategického záměru VŠPJ pro rok 2021 a určuje a konkretizuje cíle a opatření uvedená ve SZ VŠPJ 2021+, která jsou zásadní pro postupné naplňování strategických cílů VŠPJ. Posláním a dlouhodobým cílem VŠPJ je poskytování kvalitního profesně zaměřeného vzdělávání, které vychází ze společenských trendů, potřeb praxe a potřeb regionu, realizace výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti, jejíž výsledky jsou uplatňovány v praxi, a naplňování třetí role vysoké školy, která je významnou autoritou v regionu a ve společnosti, přispívající k rozvoji vzdělanosti, společenské odpovědnosti a k šíření znalostí a dobrých praxí. Rozvoj a kvalita VŠPJ jsou sledovány v pěti strategických pilířích, z nichž tři vycházejí ze základních rolí veřejné vysoké školy, a to vzdělávací, tvůrčí a tzv. třetí role, a další dva pilíře jsou horizontálního charakteru, tedy procházejí ostatními pilíři a podporují je. Jedná se o pilíř Strategického řízení, který obsahuje i oblast řízení zdrojů a řízení vztahů, a pilíř Internacionalizace.

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Program na podporu strategického řízení 2022-2025

Erasmus Mundus Design Measures: Slow Tourism Management

Upravit 01.09.2022 - 31.12.2023
Konsorcium 7 univerzit (Polsko, ČR, Maďarsko, Azerbajdžán, Turecko, 2x Gruzie) má v plánu připravit společně podklady pro dvouletý navazující magisterský joint degree study programme se zaměřením na Slow tourism management. Hlavním výstupem projektu by mělo být připravení podkladů pro podání evropské akreditace nového studijního programu. Každá zapojená vysoká škola bude v průběhu realizace projektu dohlížet, aby projektové výstupy byly v souladu s interními standardy kvality dané instituce. Očekává se, že do konce období financování projekt navrhne základní společné mechanismy: - společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu, - společný návrh programu a integrovaných aktivit v oblasti výuky a odborné přípravy, - obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza), - společná propagační a informační strategie, - společné administrativní a finanční řízení ze strany konsorcia, - politiku udělování společného diplomu, - návrh společné dohody o partnerství, které zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. Tato dohoda má stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace magisterského programu, - návrh společné dohody o studiu. Připravovaný magisterský program by měl dodržovat standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Před ukončením realizace projektu by měl být alespoň zahájen proces akreditace/hodnocení a prozkoumány možnosti, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů. O akreditaci dvouletého navazujícího magisterského joint degree studijního programu bude žádat polská univerzita jako lead partner u příslušné evropské akreditační instituce, ostatní vysoké školy toto nebudou muset na národních úrovních řešit. Pod vedením koordinátora projektu (University of Business in Wroclaw) budou v konsorciu spolupracovat 3 univerzity na pozici Partner Universities (University of Pannonia; European University a Baku Engineering University), ostatní 3 vysoké školy (včetně VSPJ) jsou v projektu zapojeny jako Associate Partner Universities. Rozdíl je v tom, že na partnerských univerzitách bude probíhat výuka magisterského programu min. po dobu jednoho semestru, zatímco Associate Partners Universities budou zapojeni např. v rámci vedení magisterských prací, výuky jednotlivých předmětů (pomocí vyslání akademika na partnerskou univerzitu např. na týden, nebo přes dálkovou výuku), organizaci letních/zimních škol, exkurzí, praxí apod. VSPJ bude jako řádný člen konsocia členem rozhodujících manažerských struktur projektu: Steering Board (osobní schůzky každých 6 měsíců - kick off meeting v prvním měsíci realizace ve Wroclawi + schůzky v 6. měsíci (Veszprem a Jihlava) a 12. měsíci (Batumi a Kutaisi Gruzie) a General Assembly (online meetingy každé 3 měsíce + kick off meeting v prvním měsíci realizace). VSPJ tedy bude aktivně zapojena do všech částí realizace projektu. Dále společně s University of Pannonia bude VSPJ zajišťovat administrativní management projektu (společně budeme mít na starosti agendu kolem setkání Steering Board a General Assembly, kalendář projektu, shromažďování zpráv od projektových partnerů apod.). Zapojení VSPJ do tohoto projektu nezakládá závazek budoucího uskutečňování programu na VŠPJ. VSPJ se účastní projektu jako Associate Partner University.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 0,00 EUR

Dotační titul: Program Erasmus+

Partneři: Alanya HEP University, European University Tbilisi, University of Pannonia, Batumi State University, Baku Engineering University

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá