Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ondřej Chalupa, DiS.
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení správy sítě
Telefon +420 567 141 140
E-mail ondrej.chalupa@vspj.cz
Místnost 2N030

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Upravit 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

Projekt Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol je navazujícím projektem centralizovaného rozvojového projektu C6 Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol řešeného v roce 2020 stejnou skupinou všech veřejných vysokých škol v ČR. Navrhovaný projekt rozvíjí a precizuje výsledky projektu z roku 2020 v kontextu aktuálních priorit roku 2021.

 Vysoké školy zapojené do projektu identifikovaly ve shodě s prioritním cílem č. 6 Strategického záměru pro oblast vysokých škol MŠMT pro rok 2021 potřebu minimalizovat administrativní zatížení pracovníků vysokých škol. Plnění nových  požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy, měnících se pokynů orgánů státní správy, požadavky naplnění kybernetické bezpečnosti i  přetrvávající nejednotnost požadavků na výkaznictví různých poskytovatelů dotací jsou důvodem neustále rostoucí administrativní zátěže všech pracovníků vysokých škol.

 Navrhovaný projekt je dílčím příspěvkem vysokých škol v boji proti zvyšující se administrativní zátěži prostřednictvím optimalizace kritických míst a automatizace procesů zpracování ekonomických informací pomocí existujících, ale zlepšených komponent stávajících informačních systémů škol. Předmětem projektu je analýza potřeb (identifikace příležitostí zlepšení), návrh variant řešení SW nebo HW podpory s využitím standardizovaných modulů ekonomicko-provozních systémů (specifikace) a realizace potřebných SW úprav  nebo HW doplnění s ověřením přínosů změn v pilotním provozu (vývoj a ověření).

 Projekt bude respektovat rozdílné výchozí podmínky zapojených vysokých škol v projektu po logických skupinách (sekcích) na základě dobré praxe z obdobných projektů v předchozích letech. Prostupnost a sdílení informací mezi sekcemi bude zajišťovat koordinátor celého projektu. 

 Cíle a priority tohoto projektu se nepřekrývají s jinými projekty VVŠ, ale naopak doplňují spektrum řešených úkolů o další.

Hlavním cílem projektu je technickými prostředky a organizačními opatřeními omezit zatížení pracovníků vysokých škol zbytnou administrativou.

Cílový stav, kterého má být řešením projektu dosaženo, je především technické zhodnocení systémů ekonomicko – správních ERP, optimalizace toků dat a automatizace procesních nadstaveb v prioritních oblastech.

Tento proces je trvalý a nekonečný – s ohledem na trvalé změny legislativy a/nebo postup technologií.

 

Cíl 1: Optimalizace a elektronizace procesů

Výstupy:

(O)  Obecné změny v aplikacích EIS - optimalizace častých postupů pořizování, získávání dat, zamezení ručnímu přepisování vybraných důležitých metadat mezi jednotlivými aplikacemi a související omezení chybovosti.

Úpravy vedoucí k urychlení a zjednodušení vybraných zdlouhavých postupů zpracování.

(U)  Optimalizace postupu účtování prvotních dokladů, kontrol zaúčtování, zpracování účetních dokladů a možností vyhledávání souvisejících kontací

(R)  Optimalizace procesu zveřejňování smluv a objednávek v ISRS

(T)  Optimalizace procesu tvorby dokumentů/reportů, ukládání a využití příloh v úložišti dokumentů

(S)  Optimalizace práce s ekonomickými dokumenty a spisy ve Spisové službě

(N)  Optimalizace a vyšší bezpečnost integračních rozhraní

(C)  Zvýšení prostupnosti a bezpečnosti úložiště dokumentů

Cíl 2: Automatizace procesů

Výstupy:

(I)  Automatické vytváření dokumentů na základě MS office šablon (customizace výstupních dokumentů bez nástrojů třetích stran

(D)  Automatické vytváření dokumentů na základě MS office šablon (customizace výstupních dokumentů bez nástrojů třetích stran)

(M)  Revize funkcionalit evidence Majetku a automatizace zpracování - hromadné změny, plánované dávkové operace

(H)  Podpora hromadných operací

(E)  Rozšíření a zlepšení elektronicky poskytovaných služeb

(Z)  Rozšíření služeb při plánování zakázek a projektů

(L)  Podpora automatizace pro lokální a specifické postupy jednotlivých VVŠ

 

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 310000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Hlavní cíle:                    

 1. Koordinace technologického rozvoje EIS                    
 2. Unifikace datových a uživatelských rozhraní na moderních technologiích a otevřených standardech                    
 3. Udržitelný rozvoj a implementace standardních funkcionalit pro podporou elektronizace a automatizace procesů integrovaného EIS                     

 

Plánované výstupy CRP:

 1. Posílení HW infrastruktury EIS
 2. Koordinovaná příprava možné obměny EIS sekce 2
 3. Technologie úložiště dokumentů CUL
 4. Upgrade rozhraní iFIS - VERSO
 5. Upgrade technologie datových pump
 6. Jednotný formát dat UTF-8
 7. Ukončení podpory provozu Oracle Report
 8. Napojení ERP systémů na systémy veřejných zakázek (SVZ)
 9. Nová rozhraní iFIS, Spisové služby a datových schránek ISDS
 10. Podpora opravných dokladů-faktur mezi integrovanými systémy
 11. Elektronická fakturace dle standardu EU/ČR
 12. Rozvoj a unifikace uživatelských rozhraní ERP systémů
 13. Koordinované úpravy a rozšíření PaM VEMA
 14. Podpora při zpracování rozšířených povinností v oblasti DPH
 15. Rozvoj Registru smluv na základě zkušeností z praxe
 16. Rozvoj SPSL dle NSESSS: na základě konkrétních podnětů zejména z elektronického SŘ
 17. Doplnění nových standardních funkcionalit e-oběhových modulů
 18. Doplnění licencí a/nebo implementace modulů a funkcionalit z katalogu standardních řešení EIS
 19. Rozvoj modulu Rozpočet
 20. Ostatní rozvoj standardní funkcionality EIS dle priorit VVŠ

 

Výstup dílčí části projektu VŠPJ:

 1. Rozvoj katalogových funkcionalit modulu Rozpočet

 

Vedoucí projektu: Ondřej Chalupa, DiS.

Celková částka: 240000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ a další

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá