Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Ing. Vítězslav Šeda
Jméno a příjmení Ing. Vítězslav Šeda
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Ekonomický odbor
Telefon +420 567 141 205
E-mail vitezslav.seda@vspj.cz
Místnost 2N015

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Technický rozvoj VŠPJ

Upravit 01. 09. 2017 - 31. 12. 2022

Cílem projektu Technického rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava je pořízení špičkového technického a technologického vybavení laboratoří pro zvýšení kvality a rozsahu prakticky zaměřené výuky. Pořízení nové výukové infrastruktury umožní změny obsahu stávajících a zavedení nových studijních programů. Realizace projektu umožní zvýšení kvality a rozsahu prakticky orientované výuky současně se zvýšením počtu zapojení odborníků z praxe do přímé výuky studentů.

V rámci projektu budou realizovány tyto následující aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

  • Řízení projektu bude zajištěno Vysokou školou polytechnickou Jihlava (VŠPJ). Projekt bude řízen prostřednictvím vícestupňové organizační struktury tak, aby byl velmi důkladně řízen systematicky, důkladně a přitom aby se zamezilo nadměrné administrativní zátěži a byl dosažen efektivní způsob řízení pracovních týmů.

    Struktura projektu, odpovědnosti, procesy a zapojení v týmu vedení, podrobně popsané níže, představují vhodnou rovnováhu mezi efektivním vedením, produktivitou týmu a úspěšným zapojením komunity zainteresovaných subjektů.

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky

  • Hlavním cílem této aktivity v projektu je rozšíření stávajícího a vybudování nového moderního strojního, přístrojového a softwarového zázemí pro stávající a nově připravované studijní programy/obory. Pro naplnění tohoto cíle bude nutné realizovat stavební adaptace stávajících prostor školy a výstavba nových. Současně je cílem pořízení špičkového přístrojového a softwarového vybavení, na kterém bude možné realizovat kvalitní výuku studentů a další spolupráci s průmyslovými partnery v regionu.

Popis dílčích cílů aktivity č. 2

1. Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny

Obecným cílem projektu je rozvoj materiálně technické základny pro technicky zaměřené studijní programy za účelem vytvoření nezbytných podmínek pro kvalitní vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace.

Předmět stavby spočívá v adaptaci suterénních prostor za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření a strojní dílny pro akademické pracovníky a studenty technicky zaměřených studijních programů. V místnosti 1 P035 bude vybudována technická laboratoř sloužící pro výuku a měření mechanických vlastností materiálů (pevnost, únava, pružnost) pomocí zkoušek na tah, tlak, krut a ohyb. V místnosti 1P037 bude vybudována výuková strojní dílna. Místností 1P036 bude vedeno potrubí vzduchotechniky. Bude rovněž adaptována chodba v bezprostřední blízkosti výše uvedených místností.

2. Vybudování a rozvoj laboratoří pro strojírenské obory

Cílem této dílčí aktivity je rozvoj a vybudování technických laboratoří a dílen pro strojírenské obory. Bude vybodována laboratoř s měřícím a experimentálním vybavením určeným primárně pro realizaci základních statických a dynamických jednoosých a biaxiálních zkoušek. Vybavení bude využito pro realizaci experimentů určených pro stanovení materiálových parametrů technických materiálů. Dále bude využito pro testování strojních součástí a mechanismů v oblasti stanovení statické či dynamické pevnosti, únavy, životnosti atd. V laboratoři bude také mikroskop pro analýzu povrchu defektů (lomová mechanika), hodnocení struktury dílů a charakter jejich poškození. Pro realizaci měření kinematiky mechanismů a strojů bude v laboratoři vybudován optický systém pro analýzu pohybu, který bude využitelný pro realizaci kinematiky pohybu, inverzní dynamiku a určování velikostí vnějších silových účinků působící na mechanické systémy. Veškeré vybavení má provázanost s realizací základní a projektové výuky studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Současně bude využito pro realizaci odborných praxí a závěrečných prací studentů.

Dalším cílem této aktivity je vybudování a rozvoj strojírenských dílen, které budou využívány pro výuku ve strojírenských předmětech. Koncepce a vybavení laboratoře dovoluje prakticky realizovat v přiměřeně náročné formě postupy výroby a montáže jednoduchých strojírenských výrobků a sestav. Vedle prakticky orientovaných předmětů je možná demonstrace vybraných úloh teoretických předmětů, případně realizace studentských výukových projektů, vyžadujících výrobu vzorků součástí, jejich měření a základní mechanické ověření. Účelem laboratoře není frontální výuka, kdy každý posluchač bude mít samostatné pracoviště, osazené základními přípravky, ale realizovat výuku v menších skupinách.

3. Vybudování a rozvoj laboratoří pro informatické a elektrotechnické obory

Informatika je dynamický obor, vyžadující průběžnou obnovu a aktualizaci infrastruktury. Mezi její klíčové trendy dnes patří především virtualizace výpočetních prostředků, vývoj mobilních aplikací, síťová komunikace a kybernetická bezpečnost. Všechny tyto oblasti vyžadují speciální vývojové a monitorovací nástroje i jim odpovídající speciální hardware. Studenti se s nimi naučí například klonovat webové servery, navrhovat cloudová řešení, vyvíjet responzivní mobilní klienty, optimálně využívat moderní síťové protokoly, navrhovat nové komunikační standardy nebo odhalovat a eliminovat podezřelé síťové transakce. Kromě těchto specifických prostředků bude součástí informatického výukového komplexu i výkonný serverový klastr s rychlým diskovým polem, zajišťující optimální interoperabilitu všech relevantních softwarových řešení. Tyto komponenty budou umístěny ve stávajících prostorách VŠPJ.

Významným investičním počinem bude posílení oblasti průmyslové automatizace ve smyslu standardů Průmysl 4.0., k jehož charakteristickým rysům patří: (i) Digitalizace a integrace výroby a celého výrobně obchodního řetězce, (ii) Digitalizace produktů a služeb a (iii) Tvorba nových obchodních modelů. Bude pořízen špičkový výukový výrobní systém, zjednodušenou formou realizující základní průmyslové operace (skladování, výrobní logistika, vícefázová montáž). Tento systém bude vybaven jak decentralizovaným řízením dílčích stanic na úrovni procesní automatizace, tak i nadřazeným výrobním informačním systémem. Ten umožňuje kromě dnes již běžného detailního monitorování a vizualizace výrobních procesů, také propojení všech entit v dodavatelském řetězci na datové úrovni. Tato možnost nejen že výrazně zvyšuje prostupnost podnikových procesů, ale přispívá i k vyšší kvalitě finální produkce. Díky výukové filozofii celého komplexu bude možné seznámit studenty jak s decentralizovanou funkčností jednotlivých stanic (typicky jde o manipulátory a mobilní transportní prostředky, včetně jejich vzájemné komunikace), tak i se systémovými úlohami na taktické úrovni, zahrnující například optimalizaci výrobní kapacity. Systém je otevřený a rozšiřitelný, takže studenti do něj v rámci cvičení, kvalifikačních prací a vlastní odborné činnosti budou moci přidávat jak vlastní inteligentní periferie (například mikroprocesorem řízené snímače a akční členy), tak i nové programové funkce na úrovni operačního a taktického řízení výroby. Významnou vlastností této koncepce je její propojitelnost s nadřazeným podnikovým řídicím systémem, jehož otevřená školní verze je na VŠPJ také k dispozici. Tato laboratoř bude umístěna ve stávajících prostorách školy, které budou adaptovány z jiných zdrojů. Její provoz, údržba a rozvoj však již bude financován z prostředků ERDF.

Vedoucí projektu: Ing. Vítězslav Šeda

Celková částka: 67405660 CZK

Dotační titul: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá