Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Petra Vršecká
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra zdravotnických studií
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 232
E-mail petra.vrsecka@vspj.cz
Místnost 2N067

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
09:45 - 10:30 Prosím o předchozí domluvu ohledně místa konzultace. Děkuji Petra Vršecká

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Holešinský, R., & Vršecká, P. (2018). POSTOJ VŠEOBECNÝCH SESTER K CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(2), 225-236.
Vršecká, P. (2018). DEKUBITY JAKO ZÁVAŽNÝ OŠETŘOVATELSKÝ PROBLÉM. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(1), 176-186.

2017

Vršecká, P. (2017). Zvládání ošetřovatelské péče u těžce nemocných a umírajících. Logos Polytechnikos, 8(1), 88-97.
Vršecká, P. (2017). Podmínky pro výkon povolání všeobecné sestry. Logos Polytechnikos, 8(2), 229-237.

2016

Vršecká, P. (2016). Syndrom vyhoření - výrazný sociálně patologický jev ohrožující pomáhající profese. Logos Polytechnikos, 7(1), 248-258.
Vršecká, P. (2016). Informovaný souhlas pacienta. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(2/2016), 137-148.

2014

Vršecká, P. (2014). Potřeby nemocných v konečném stádiu života. Logos polytechnikos, 5(1), 107-112.

2013

Vršecká, P. (2013). Problematika spokojenosti na pracovišti z pohledu zdravotní sestry. Logos polytechnikos, 4(1), 102-107.

Ostatní články ve sbornících

2020

Vršecká, P., & Chromá, T. (2020). ODLIŠNOST V POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STÁDIU VE ZDRAVOTNICKÉM A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ. In SESTRY: HLAS V POPREDÍ – OŠETROVATEĽSTVOM KU GLOBÁLNEMU ZDRAVIU (152-166). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.

2017

Vršecká, P. (2017). Alzheimerova choroba jako současný ošetřovatelský problém. In Nové trendy teorie a bezpečné praxe (289-296). Jihlava: Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Vršecká, P. (2016). Měření kvality péče. In Nové trendy teorie a bezpečné praxe (146-150). Jihlava: VŠPJ.

2015

Vršecká, P., & Kourková, P. (2015). LEGISLATIVNÍ RÁMEC SOUČASNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ. In VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ (139-143). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vršecká, P. (2015). VLIV OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA OVLIVNĚNÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ CHEMOTERAPIE. In SESTRY: HYBNÁ SILA ZMIEN: EFEKTÍVNA STAROSTLIVOSŤ, RENTABILITA (122-127). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Kourková, P., & Vršecká, P. (2015). VÝZNAM HISTORIE OŠETŘOVATELSTVÍ V PŘÍBĚHU JEDNÉ SESTRY. In VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ (119-123). Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vršecká, P. (2015). Faktory ovlivňující pohled veřejnosti na všeobecné sestry. In S B O R N Í K z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2015 V. ročník (390-394). Jihlava: VŠPJ.

2014

Vršecká, P., & Bubláková, J. (2014). SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEOBECNÝCH SESTER V ČESKÉ REPUBLICE. In HORIZONTY STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE (333-339). Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
Vršecká, P., & Čadová, M. (2014). Příjem pacientů na lůžkové oddělení. In Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století (476-480). Jihlava: VŠPJ.

2013

Vršecká, P. (2013). POTŘEBY PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STADIU. In MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER 2013: PREKLENUTIE ROZDIELOV: MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (97-102). Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Nováková, L., Vršecká, P., & Cetlová, L. (2013). Dekubit - indikátor kvality ošetřovatelské péče. In In Sborník přednášek Nové trendy v ošetřovatelství a porodní asistenci III. ročník mezinárodní konference Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava (570-578). Jihlava: VŠPJ.

Projekty

Interní grantová soutěž

Inovace vybraných předmětů studijních programů Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Upravit 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021

Anotace
Projekt je zaměřen na výraznou inovaci obsahu a formy studijního materiálu pro studenty v programu Všeobecná sestra a Porodní asistentka. V rámci projektu budou vytvořeny nové distanční výukové materiály v LMS Moodle, včetně materiálů na procvičování. Cílem je vytvoření přehledných e-learningových opor, které budou přínosem pro studenty v rámci prezenční či kombinované formy studia.

Zdůvodnění
Hlavním důvodem předložení tohoto projektu je maximálně zvýšit šance pro úspěšnou akreditaci vzdělávacích programů Všeobecná sestra a Porodní asistentka na VŠPJ v roce 2024. KZS disponuje malým množstvím opor a vznik takovýchto kurzů nejen napomůže zmíněné akreditaci, ale také podpoří a rozšíří možnosti studia těchto oborů. Distanční vzdělávání se nestává pouze moderním trendem, ale přímo nutností vyplývající z dnešní složité epidemiologické situace. Studenti tak dostanou možnost vzdělávat se podle svých momentálních časových možností, což je zvláště pro studenty zdravotnických oborů, kteří často vypomáhají v různých zdravotnických zařízeních, velký přínos. Možnost procvičovat si dané téma na různých typech interaktivních cvičení je nespornou výhodou e-learningových opor.
Měřitelné cíle projektu
Výrazná inovace a tvorba nových e-learningových kurzů vybraných předmětů.
Verifikace toho, zda opory odpovídají stanoveným vzdělávacím cílům

Plánované výstupy
K jednotlivým předmětům vznikne e-learningová opora obsahující ke každému tématu odborný text a interaktivní cvičné testy. Některé předměty mají svoje samostatná ID v doporučeném studijním plánu pro kombinovanou a prezenční formu – z toho důvodu bude stejný obsah vložen do dvou samostatných kurzů. V seznamu předmětů níže je uvedeno, do kolika opor bude vytvářený obsah vložen. Výraznou inovací 4 předmětů vznikne celkem 6 opor z důvodu odlišných ID pro jeden předmět.
Jedná se o předměty:

Edukační činnost v porodní asistenci (2 opory)
Dovednosti v porodní asistenci 3 (2 opory)
Ošetřovatelská péče o seniory (1opora)
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl  (1opora)

Charakteristika výchozího stavu
V současné době nemají předměty, které jsou cílem projektu, vytvořenu žádnou e-learningovou oporu, což je vzhledem k akreditaci obou studijních programů v roce 2024 velký handicap.

Použité metody a nástroje
Týmová spolupráce v rámci KZS.
Analýza dostupných zdrojů informací a jejich zpracování na základě stanovených vzdělávacích cílů každého předmětu.
Kompletace výukových materiálů a vytváření podkladů pro vznik interaktivních cvičných testů
Spolupráce s metodikem e-learningu KZS v oblasti tvorby e-learningových kurzů v prostředí LMS Moodle (nastavování e-learningových opor, vkládání obsahu, banky úloh, vytváření interaktivních cvičných testů a jejich nastavení) - práce metodika nebude financována z rozpočtu tohoto projektu
Verifikace e-learningových opor, zda odpovídají stanoveným vzdělávacím cílům

Popis plánovaných aktivit
1-2 / 2021 Zahájení řešení projektu. Řešitelský tým se dohodl, že o projekt je možné se ucházet pouze za předpokladu striktního dodržování stanovených termínů pro kompletaci podkladů a tvorbu nových výukových materiálů z důvodu technického zpracování v prostředí LMS Moodle.
3 / 2021 Analýza dostupných zdrojů informací a jejich zpracování na základě stanovených vzdělávacích cílů každého předmětu.
3–10 / 2021 Průběžná kompletace podkladů pro tvorbu výukových materiálů a interaktivních cvičení
5-11 / 2021 Vytváření e-learningových opor v prostředí LMS Moodle: naplňování banky úloh, vkládání odborných textů, tvorba interaktivních cvičení a jejich nastavení, nastavení úvodu kurzu
10-11 / 2021 Verifikace e-learningových opor, zda odpovídají stanoveným vzdělávacím cílům
12 / 2021 – Administrativa, ukončení projektu
Časový harmonogram odevzdávání zpracovaných materiálů technické podpoře
5 / 2021 Termín pro kompletaci ¼ celkového počtu kurzů
7 / 2021 Termín pro kompletaci ½ celkového počtu kurzů
9/ 2021 Termín pro kompletaci ¾ celkového počtu kurzů
11/ 2021 Termín pro kompletaci poslední ¼ z celkového počtu kurzů
Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit
Hlavní řešitel projektu:
Mgr. Petra Vršecká - KZS, koordinace aktivit, komunikace s tvůrci podkladů, analýza dostupných zdrojů informací a jejich zpracování, kompletace výukových materiálů a vytváření podkladů pro vznik interaktivních cvičných testů
Spoluřešitelé projektu:
PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. - vedoucí KZS, konzultace s tvůrci podkladů pro tvorbu výukových materiálů, verifikace e-learningových opor, 
Mgr. Marie Dočekalová - KZS, analýza dostupných zdrojů informací a jejich zpracování, kompletace výukových materiálů a vytváření podkladů pro vznik interaktivních cvičných testů


Míra zapojení studentů
Žádná - studenti nejsou vhodní kandidáti pro tvorbu výukových materiálů.
Míra zapojení odborníků z praxe
V projektu se počítá se zapojením odborníků z praxe.
Strategický význam pro rozvoj VŠPJ
Projekt reaguje na potřebu připravit kvalitní e-learningové opory pro předměty studijních programů Všeobecná sestra a Porodní asistentka nejen pro účely akreditace v roce 2024, ale také pro podporu distančního vzdělávání studentů těchto programů.
Náklady
Literatura: 7000,-

Zapojení odborníků z praxe: 2000,-kč


Mzdy řešitelského týmu: 88 000,- (400 hodin práce x 220 Kč)

Vedoucí projektu: Mgr. Petra Vršecká

Celková částka: 95000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá