Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Alena Štěrbová
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Prorektor pro strategii a kvalitu
Telefon +420 567 141 103
E-mail alena.sterbova@vspj.cz
Místnost 2N055

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
13:30 - 15:00

Publikační činnost

Ostatní články ve sbornících

2011

Novotný, J., Hemelík, M., & Štěrbová, A. (2011). DE DIVERSITATE STUDIORUM. In STALETÉ KOŘENY A TRADICE JIHLAVSKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ (107-128). JIhlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Strategický rozvoj VŠPJ

Upravit 01. 09. 2017 - 31. 12. 2022

Projekt řeší rozšíření spolupráce VŠPJ s aplikační sférou. Dojde k inovaci vyučovacích metod, přístupů i poradenství pro studenty s nejrůznějšími vzdělávacími i specifickými potřebami. Studijní programy budou nově akreditovány s důrazem na požadavky trhu práce, nové studijní programy připraveny i s odborníky z praxe, součástí programů budou dlouhodobé praxe. VŠPJ posílí zahraniční spolupráci. Bude zavedeno vnitřní hodnocení kvality vč. hodnocení činností akademiků s využitím výstupů ve strategickém řízení VŠ.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

1. Řízení projektu

2. Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy

Zvyšování kvality chápeme jako přirozenou nadstavbu plánované inovace pedagogických procesů. Činnosti, popsané v této aktivitě zvýší efektivitu nově akreditovaných studijních programů, plánovaných v aktivitě č. 3. Znamená to, že v rámci projektu vyvinuté a do organizační infrastruktury implementované metodiky, postupy, znalosti, schopnosti a dovednosti se stanou integrální součástí inovovaných výukových procesů. Velký důraz přitom bude kladen na podporu nových metod výuky, které umožní individualizovanou práci s heterogenními skupinami studentů. K naplnění tohoto cíle chceme vybudovat odpovídající informační zázemí na úrovni celoškolního vzdělávacího portálu. Dále chceme tvůrce kurzů vybavit nástroji a centrálními službami, které jim umožní zvýšit interaktivitu vlastních pedagogických výstupů a standardizovat jejich grafickou podobu.
V návaznosti na nové metody a technologie zvýšíme i počet předmětů, vyučovaných v cizím jazyce a formou prakticky zaměřené projektové a problémově orientované výuky, zahrnující například práci ve cvičných firmách a týmové sehrávky manažerských her, podpoříme i podnikavost studentů. V neposlední řadě na tyto nové postupy řádně vyškolíme studenty i akademické pracovníky.

3. Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů

Cílem úpravy obsahu stávajících a zavedení nových studijních programů je zvýšit zaměstnatelnost absolventů a jejich dobrou uplatnitelnost na trhu práce. Inovovaný obsah studijních programů a metody výuky budou umožňovat, aby studenti získali nejen odborné teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti a do praxe dobře přenositelné kompetence. Studenti získají během studia také tzv. přenositelné kompetence - efektivně komunikovat, pracovat v týmu, systémově řešit problémy, tvořivě myslet atd. K tomu bude nutné během studia využívat více projektové výuky a klást důraz na kontaktní výuku a na individuální práci se studenty. Příprava nových studijních programů bude probíhat ve spolupráci s vybranými externími partnery, bude využito zkušeností odborníků z praxe, kteří budou přímo zapojeni do přípravy nových studijních programů, do úprav obsahu stávajících studijních programů a odborníci z praxe budou do výuky zapojováni dle zaměření profilových předmětů v jednotlivých studijních programech. Povinné dlouhodobé praxe studentů budou nadále zkvalitňovány na základě smluvních ujednání s poskytovateli praxí, kdy bude věnována pozornost zkvalitňování celého systému povinných praxí studentů a tak bude zajišťována potřebná zpětná vazba od zaměstnavatelů.

4. Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních programů/oborů

Uplatnitelnost absolventů jednotlivých studijních programů je jedním ze zásadních ukazatelů kvality vzdělávací činnosti VŠPJ. Vysoká škola sleduje pravidelně uplatnitelnost svých absolventů, využívá k tomu data Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. VŠPJ bude i nadále pokračovat v pravidelném získávání a vyhodnocování všech dostupných dat o uplatnitelnosti absolventů VŠPJ, včetně získávání zpětné vazby na schopnost jejich adaptace na trhu práce. K lepšímu uplatnění absolventů značnou měrou přispěje průběžně inovovaný systém sledování a vyhodnocování průběhu a kvality praxí studentů, který bude poskytovat zpětnou vazbu i od zaměstnavatelů a absolventů VŠPJ. V rámci monitoringu praxí bude kladen důraz i na zjišťování aktuálních potřeb trhu práce na absolventy všech studijních programů/oborů VŠPJ. I nadále budou udržovány stávající vztahy a navazovány další spolupráce s poskytovateli praxí a zaměstnavateli. Na VŠPJ při využití úzké spolupráce Poradenského centra pro studenty, kanceláře rektora a oborových kateder bude nadále udržováno jednotné kontaktní místo pro spolupráci s aplikační sférou, jehož činnost bude rozšířena o systematickou práci s absolventy. Cílem bude vytvořit funkční systém práce s absolventy a vybudovat tak trvalé aktivní vazby mezi VŠPJ a jejími absolventy.

5. Posílení internacionalizace

Cílem této aktivity je posílení internacionalizace vzdělávacího i tvůrčího prostředí na VŠPJ i zahraničních vztahů vysoké školy. Jednak budou podporovány mobility studentů i pracovníků školy, kteří vyjíždějí na zahraniční pobyty a stáže mimo program Erasmus+, což jsou např. studijní pobyty a odborné zahraniční praxe studentů kratší než dva měsíce, bude posilována a rozšiřována síť a její aktivity v rámci International Business Week. Rovněž bude podporována účast studentů a pracovníků VŠPJ na mezinárodních workshopech a konferencích, zapojování do mezinárodní projektové spolupráce a vytváření společných mezinárodních týmů.

6. Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb

VŠPJ bude i nadále poskytovat, nebo zprostředkovávat, různé typy poradenských služeb, které studentům usnadní studium, sníží jejich studijní neúspěšnost a pomohou jim v těžkých životních situacích. Vzhledem k nutnosti snižování studijní neúspěšnosti a potřeby stálého posilování uplatnitelnosti absolventů při jejich přechodu ze studia na trh práce je třeba poskytované služby rozšiřovat, a to především o nové formy kariérového poradenství, případně o zajišťování doplňujících školení, kurzů apod., které jednak motivují studenty k plnění svých studijních povinností, současně také zvyšují jejich uplatnitelnost na současném trhu práce.
VŠPJ bude ve spolupráci se středními školami v regionu informovat o poskytovaných poradenských službách již zájemce o studium a bude usnadňovat jejich přechod na vysokou školu. VŠPJ bude aktivně identifikovat studenty s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami (včetně studentů se specifickými potřebami) a jejich problémy budou systematicky řešeny. Studentům, u kterých společenské a osobní faktory (socio-ekonomický status, zdravotní stav, etnický původ, rodinné a kulturní zázemí aj.) představují překážky pro zahájení, nebo úspěšné ukončení studia, bude poskytována adekvátní podpora a pomoc. Velká pozornost bude věnována i efektivní realizaci kombinované formy studia, kterou absolvuje více jak jedna třetina studentů VŠPJ.

7. Adaptace studijního prostředí

Problematika vysoké studijní neúspěšnosti zůstává na VŠPJ stejně jako na dalších vysokých školách v České republice stálým problémem. Podíl studentů, kteří nedokončí své studium z různých důvodů, se liší na VŠPJ podle jednotlivých studijních oborů a týká se více studentů v kombinované formě studia. Nejvyšší míru neúspěšnosti vykazují nově přijatí studenti, kteří neukončí úspěšně ani první semestr. Tato aktivita se proto zabývá konkrétními opatřeními ke snižování studijní neúspěšnosti. Bude proveden upgrade stávajících aplikací v informačním systému VŠPJ umožňujících analýzu příčin studijní neúspěšnosti a vytipování problémových předmětů, bude vytvořena aplikace propojující SIMS a výpis ze studií ze SIMS s informačním systémem VŠPJ a rovněž bude přeprogramována aplikace spravující závěrečné práce studentů a státní závěrečné zkoušky. V rámci postupně vytvářeného, zaváděného a rozvíjeného systému zajišťování kvality bude v rámci informačního systému VŠPJ vytvořena anketa hodnotící předměty, obory, vyučující a provoz na základě hodnocení ze strany studentů. V každém předmětu zařazeném do studijních plánů jednotlivých studijních programů dojde na základě využití stávajících a přeprogramovaných aplikací v informačním systému VŠPJ k vyhodnocení studijní úspěšnosti a budou přijata opatření vedoucí ke snížení studijní neúspěšnosti spočívající v organizaci vyrovnávacích kurzů pro studenty a prázdninových škol.

8. Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality

Na VŠPJ bude vytvořen systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností. Dojde k proškolení vybraných pracovníků, kteří budou odpovědni za přípravu a zavádění systému vnitřního zajišťování kvality. Postupně bude vytvořený systém zaveden do vnitřních procesů na vysoké škole a v pravidelných intervalech bude prováděno vnitřní hodnocení kvality činností VŠPJ. Dojde i k evaluaci zavedeného systému zajišťování kvality ze strany externího subjektu. Na VŠPJ proběhne rovněž příprava na získání institucionální akreditace vybraných oblastí vzdělávání.

9. Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení
Kvalitní a efektivní řízení vysoké školy umožní důsledněji využívat všechny zdroje - materiální, finanční i lidské. VŠPJ v rámci zavádění systému vnitřního hodnocení kvality bude zpracovávat velké množství informací, údajů a výsledků. Všechna potřebná data budou pravidelně a efektivně sbírána a vyhodnocována. Na základě vyhodnocování dat bude možné vysokou školu strategicky řídit. Kompetence vedoucích i dalších pracovníků školy pro analytickou, koncepční a řídící činnost budou rozvíjeny s cílem, aby se rozhodování založené na datech stalo běžným standardem v činnosti vysoké školy. Vedoucí pracovníci budou k realizaci svých cílů využívat techniky a postupy strategického a projektového řízení. Postupně bude zaveden komplexní systém pravidelného hodnocení a odměňování akademických pracovníků, který bude respektovat různost akreditovaných studijních programů a oborů a zároveň bude stimulovat osobní a odborný rozvoj jednotlivých pracovníků instituce podle jejich zaměření, zkušeností a předpokladů.Vedoucí projektu: Mgr. Alena Štěrbová

Celková částka: 52584638 CZK

Dotační titul: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá