Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Simona Činčalová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 211
E-mail simona.cincalova@vspj.cz
Místnost 3N074

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:00 - 10:30 KH probíhají on-line po předchozí dohodě e-mailem.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Činčalová, S., & Hedija, V. (2020). Firm characteristics and corporate social responsibility: The case of Czech transportation and storage industry. Sustainability, 12(5), nestrankovano. doi: 10.3390/su12051992

Článek v databázi SCOPUS

2020

Činčalová, S. (2020). Inequalities in social responsibility across europe focused on work-life balance. Quality - Access to Success, 174(21), 142-146.

2019

Buchovetchi, O., Slucarius, G., & Činčalová, S. (2019). Generation Z – Key factor for organizational innovation. Quality - Access to Success, 20(3/2019), 25-30.
Suchánek, P., Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). Vliv osobnostních a demografických charakteristik zákazníků na jejich loajalitu. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, 47(03/2019), 115-125.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Činčalová, S. (2018). Komparace tradičních a moderních nástrojů zvyšování konkurenceschopnosti podniku. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2018(3), 64-75.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2020

Vrbová, P., Činčalová, S., & Kampf, R. (2020). Quantification of Consigned Inventory in Relation to the Czech Republic. In LOGI 2019 - Horizons of Autonomous Mobility in Europe (115-120). Česká republika: Transportation Research Procedia. doi: 10.1016/j.trpro.2020.02.017

2019

Činčalová, S., & Suchánek, P. (2019). Analysis of Common Features of Countries Based on the Global Real Estate Transparency Index. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (17-24). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd.
Činčalová, S., Jánský, J., & Palát, M. (2019). Assessment of the Construction Sector in the Czech Republic Based on Selected Indicators of Corporate Social Responsibility. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (389-396). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2021

Jánský, J., & Činčalová, S. (2021). Analýza stavebních podniků v krizových letech po roce 2008. In Sborník z konference Trendy v podnikání 2020 (1-8). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

2020

Činčalová, S., & Jánský, J. (2020). Evaluation of Financial Health of Czech Construction Companies Using Prediction Models. In 63rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development – "Building Resilient Society" (111-119). Zagreb, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency.
Chalupová, M., Voráček, J., & Činčalová, S. (2020). Anti-terrorism policy for international students' mobility: a conceptual model. In 15th International Forum on Knowledge Asset Dynamics PROCEEDINGS (85-99). Matera: University of Basilicata, Matera.
Lízalová, L., & Činčalová, S. (2020). Potenciál zvyšování finanční gramotnosti studentů. In Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION (215-222). College of Polytechnics Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Činčalová, S. (2020). Corporate Social Responsibility in COVID-19 Times – From Work-Life Balance to Work-Life Blend. In Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (1170-1174). Norristown: International Business Information Management Association IBIMA.
Činčalová, S., & Jánský, J. (2020). Hodnocení finančního zdraví stavebních firem s využitím Altmanova Z´´score. In Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (39-47). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Činčalová, S., & Jánský, J. (2019). Differences Between Companies by Size in Access to Financing. In Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2019 (118-127). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. doi: 10.18267/pr.2019.dvo.2316.0
Jánský, J., Činčalová, S., Dočekalová, M., & Palát, M. (2019). Ekonomicko-statistická analýza odvětví stavebnictví. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Konkurence (154-163). VŠP Jihlava: VŠP Jihlava.
Činčalová, S. (2019). Possible Causes of Gender Employment Gap in European Countries. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019 (10-18). Technical University of Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Economics.
Činčalová, S., & Prokop, M. (2019). How is Corporate Social Responsibility Meant: Analysis of 100 Definitions. In Hradec Economic Days 2019 (112-120). Hradec Králové: University of Hradec Králové.

Odborná kniha

2020

Činčalová, S. (2020). Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách se zaměřením na odvětví Doprava a skladování. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o.

Kapitola v odborné knize

2020

Činčalová, S. (2020). 5.2 Corporate Social Responsibility: Humans vs Robots. In АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ (658-666). Moscow: Publishing house "Scientific Consultant".

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2020

Dostál, J., Tošner, J., Černá, M., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., Renata, S., Smrčka, F., & Musil, M. (2020). Ekonomická hodnota dobrovolnictví v teorii a praxi: souhrnná výzkumná zpráva projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2020

Dostál, J., Černá, M., & Činčalová, S. (2020). Česko s dobrovolnictvím počítá. Závěrečná konference projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Ostatní výsledky

2020

Smrčka, F., Musil, M., Dostál, J., Černá, M., Tošner, J., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., & Renata, S. (2020). Aplikace Dobrometr.

Projekty

Interní grantová soutěž

Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách

Upravit 01. 04. 2019 - 31. 12. 2020

Anotace:

Tento projekt si klade za cíl vytvořit oporu pro pedagogy a studenty předmětu Podniková ekonomika (případně také předmětu Etika), která bude sloužit ke zkvalitnění výuky a také jako opora pro akci International Business Week zaměřenou na společenskou odpovědnost, neboť v současné české literatuře chybí ucelený pohled na zavádění konceptu společenské odpovědnosti do podniku včetně využitelných praktických příkladů. Některé výstupy budou prezentovány na konferencích a připraveny k publikování v odborných časopisech a na základě primárních výzkumů (dotazníkového šetření, řízených rozhovorů) bude vytvořena monografie. Projekt je z větší části tvůrčí, ale s přesahem do pedagogicko-rozvojového.

 

Zdůvodnění projektu:

V současné české literatuře není tomuto tématu věnovaná dostatečná pozornost a chybí komplexní pohled na implementaci konceptu společenské odpovědnosti včetně praktických příkladů, které by byly využitelné v praxi. Proto se řešitelé rozhodli, že plánovaným výstupem projektu bude monografie, která se stane oporou pro pedagogy a studenty vybraných předmětů. Monografie je zároveň jedním z kritérií habilitačního řízení dle současných podmínek, o kterém hlavní řešitel projektu do budoucna uvažuje.

Na VŠPJ není předmět, který by se věnoval pouze společenské odpovědnosti, ale například v současné Podnikové ekonomice se na toto téma klade větší důraz. Předmět Podniková ekonomika je v rámci nové akreditace rozdělen na Podnikovou ekonomiku I a Podnikovou ekonomiku II, proto se předpokládá, že zde bude více prostoru pro téma společenské odpovědnosti. Tyto předměty jsou stěžejní pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch.

V minulém akademickém roce se na VŠPJ konal International Business Week (IBW) na téma Corporate Social Responsibility, letos se koná znovu (v prvním týdnu v dubnu) a předpokládá se pokračování této akce i nadále. Vydaná monografie by sloužila jako teoretické pozadí pro další IBW.

Výstupy dílčích výzkumů z jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti (ekonomické, sociální, resp. filantropické) budou připraveny k publikování v časopisech indexovaných v databázi Scopus a prezentovány na konferencích pravidelně indexovaných v databázi Web of Science, což je žádoucí pro zvýšení prestiže VŠPJ nejen na národní, ale především na mezinárodní úrovni. Účast na konferencích bude sloužit k navázání kontaktů a k získání zpětné vazby na publikované výstupy.

Díky rozšíření povědomí tématu společenské odpovědnosti mezi studenty bude větší zájem o bakalářské práce, které se týkají této oblasti. Do budoucna, po ukončení IGS, by mohlo napomoci i hlubší zapojení naší školy a akademiků v případném externě financovaném projektu (prohloubení kontaktů s firmami v regionu, prohloubení poznatků pro další rozvoj studijních programů o tuto oblast, atd.). Konkrétně by se jednalo například o program Visegradské fondy, neboť jeho náplní jsou všechny oblasti společenské odpovědnosti (ekonomická – Innovation, R&D and Entrepreneuship, sociální – Social Development i environmentální – Regional Development, Environment and Tourism), nebo o juniorský projekt GA ČR, který se podává do 8 let od získání titulu Ph.D. (hlavní řešitel získal titul v září 2018).

 

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis:

Cílem projektu je vytvořit oporu pro studenty předmětu Podniková ekonomika (případně také předmětu Etika) ke zkvalitnění výuky a zároveň oporu pro International Business Week zaměřený na společenskou odpovědnost, který se koná na naší škole.

Dílčí kroky:

 • analyzovat současný stav využívání konceptu CSR na základě rešerše české a zahraniční odborné literatury, případové studie podniků,
 • identifikovat faktory a měřítka v rámci jednotlivých pilířů na základě rešerše zahraniční odborné literatury a upřesnění pomocí dotazníkového šetření, do kterého budou zapojeny střední a velké podniky, neboť u nich se předpokládá, že se konceptem zabývají a mohou tak přispět ke zvýšení kvality výsledků,
 • identifikovat CSR aktivity v konkrétním podniku pomocí řízených rozhovorů a pozorování,
 • navrhnout a ověřit model CSR včetně metodického postupu jeho implementace ve vybraném podniku,
 • vytvořit výstupy ve formě monografie a článků do odborných časopisů a na konference,
 • vytvořit závěrečnou zprávu projektu.

 

Plánované výstupy, uskutečněné pouze v období realizace projektu ve formě publikací, inovací, prototypů, spoluprací či jiných konkrétních výsledků:

 • Příprava a odeslání dvou článků na konference s indexací ve Web of Science (např. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability, European Conference on Management Leadership and Governance, Social Sciences and Arts SGEM, příp. Efficiency and Responsibility in Education)
 • Příprava a odeslání článku do časopisu s indexací ve Scopus a nenulovým SJR (např. Scientific Papers of the University Pardubice), příp. časopisu s IF (např. Prague Economic Papers)
 • Vydání monografie (nakladatelství CERM) pro zkvalitnění výuky předmětu Podniková ekonomika, příp. předmětu Etika a pro teoretické pozadí International Business Weeks, které jsou zaměřené na CSR

 

Současný stav poznání zkoumané problematiky:

Společenská odpovědnost byla předmětem celé řady studií několik posledních desetiletí (např. Carroll, 2015; Servaes a Tamayo, 2013; Turban a Greening, 1998). Vyvinula se z filantropických aktivit vedoucích pracovníků a postupně se stala cennou složkou řízení všech zúčastněných stran (Kolodinsky a kol., 2010). Zapojení do společensky odpovědných aktivit prostupuje různými typy podniků v různých odvětvích i zemích.

Pojem „Corporate Social Responsibility“ neboli CSR (společenská odpovědnost firem), přestože se o něm diskutuje již více než půl století, nemá v současné době žádnou všeobecně platnou a jednotnou celosvětovou definici. Dle Kašparové a Kunze (2013) to může být dáno tím, že CSR je založena na dobrovolnosti, nemá striktně vymezené hranice, a tím dává prostor jak k široké diskusi, tak i k velmi širokému chápání a interpretaci tohoto komplexního konceptu jednotlivými zájmovými skupinami. Mullerat (2011) se dokonce domnívá, že pokud existuje určitá jednotná a všeobecně akceptovaná shoda v chápání konceptu CSR, je to proto, že termín CSR má různé významy pro různé zainteresované subjekty.

Trnková (2004) uvádí, že stakeholderem neboli zainteresovanou stranou (skupinou, jedincem) je jakákoli osoba nebo organizace, která má přímý nebo nepřímý vliv, ať už pozitivní či negativní, na fungování dané firmy, nebo ji naopak firma svou činností ovlivňuje. Stakeholdeři se liší podle každé organizace. Podle druhu je však možné odhadnout, co je jejich zájmem a o co se snaží usilovat.

CSR je považována za moderní koncept podnikání, který vyjadřuje orientaci podniku na dlouhodobé cíle a zasahuje do všech oblastí jeho působení. Vlastní zavedení principů společenské odpovědnosti znamená nutnost zahrnout ji i do základních firemních hodnot, podnikatelské strategie a následně do procesů na různých úrovních. V rámci jednotlivých pilířů CSR jsou vymezovány menší skupiny faktorů, které CSR aktivity dále upřesňují.

Podle některých autorů (Kunz, 2012; Zu, 2009; Mullerat a Brennan, 2011; Henriques a Richardson, 2004) je společenská odpovědnost postavena na třech základních pilířích, tzv. triple-bottom-line: ekonomickém (profit), sociálním (people) a environmentálním (planet). Teorii čtyř pilířů nastavil Carroll (1991). Ve své studii uvádí čtyři typy společenských odpovědností: ekonomická, právní, etická a filantropická, které zobrazuje pomocí pyramidy. Všechny tyto druhy odpovědností jsou významné, ale v posledních letech se pozornost upírá především na etickou a filantropickou odpovědnost.

Úspěšné zapojení konceptu CSR do podnikové praxe může firmám přinášet synergické efekty a následně konkurenční výhody. Vzhledem k tomu, že je společenská odpovědnost firem v současné době aktuálním tématem a v české literatuře mu není věnována dostatečná pozornost, se řešitelé projektu chtějí zaměřit na všechny její části a jejich implementaci do podniků. Jedná se o dynamické téma, které si postupně hledá své místo v osnovách předmětů.

 

Použité metody a nástroje:

V průběhu řešení projektu budou použity tyto metody a výzkumné nástroje kvalitativního a kvantitativního výzkumu:

 1. Metoda dotazování v kombinaci s metodou škálování (Likertova škála)
 2. Řízené strukturované rozhovory ve vybraných podnicích
 3. Ověření navržených postupů implementace CSR v konkrétním podniku
 4. Matematicko-statistický aparát pro testování hypotéz – relevantní statistické parametrické a neparametrické testy

 

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu:

duben 2019 – srpen 2019 – sběr dat, jejich zpracování a hodnocení, rešerše odborné tuzemské i zahraniční literatury k tématu, příprava článků na konferenci

duben 2019 – prosinec 2019 – příprava monografie pro vydání

srpen 2019 – září 2020 – příprava článků pro publikování v odborných časopisech a na konferencích, účast na konferencích

listopad 2019 – prosinec 2019 – vyhodnocení výstupů projektu, příprava průběžné zprávy

leden 2020 – odeslání monografie do nakladatelství

listopad 2020 – prosinec 2020 – vyhodnocení výstupů projektu, příprava závěrečné zprávy

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit projektu:

Ing. Simona Činčalová, Ph.D.

Hlavní řešitel a vedoucí řešitelského týmu, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry ekonomických studií. Dlouhodobě se věnuje problematice společenské odpovědnosti podniků, v této oblasti je publikačně činná.

Způsob zapojení: vedení a organizace projektu, koordinace činností v jednotlivých etapách, sběr dat, zpracování a vyhodnocování, příprava monografie o tématu společenské odpovědnosti, příprava článků do odborných časopisů a na konference.

doc. Ing. Jaroslav Jánský. CSc.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry ekonomických studií. Mimo jiné je garantem předmětu PEK2.

Způsob zapojení: zpracování dat a vyhodnocování, příprava článku na odbornou konferenci.

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry ekonomických studií. Mimo jiné je garantem předmětu PEK1.

Způsob zapojení: sběr dat, zpracování a vyhodnocování, příprava článku do odborného časopisu.

Mgr. Martina Černá, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry sociální práce. Dlouhodobě se věnuje problematice dobrovolnictví, v této oblasti je zapojená do TAČR „Česko s dobrovolnictvím počítá“ 2018-2020.

Způsob zapojení: příprava článku na odbornou konferenci.

Zapojení dvou studentů bakalářského studijního programu – formální úprava textu, zpracování dat.

 

Způsob naplňování prioritních oblastí a) – e) dle části 2, odst. 7:

Projektový záměr naplňuje tyto prioritní oblasti:

a) tvůrčí práce, vedoucí k excelentním odborným výsledkům, souvisejícím s akreditovanými studijními programy a obory VŠPJ – vydání monografie a publikování článků v časopise a na konferencích (Scopus, Web of Science),

b) inovace studijních programů, oborů nebo předmětů – vydaná monografie bude součástí doporučené literatury pro studenty předmětu Podniková ekonomika a bude sloužit pro pedagogy k obohacení výuky,

c) zvýšení rozsahu, účinnosti nebo kvality pedagogické práce – vydaná monografie bude sloužit pedagogům k přednáškám týkajících se společenské odpovědnosti a jako teoretické pozadí International Business Weeks, které jsou zaměřené na CSR,

d) podpora mezioborových tvůrčích týmů – spolupráce s Katedrou sociální práce,

e) řízení tvůrčí a odborné práce studentů VŠPJ – zapojení 2 studentů bakalářského studijního programu.

 

Literatura:

CARROLL, A. B. Corporate social responsibility. Organizational dynamics, 2015, 44.2: 87-96.

CARROLL, A. B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility, In: Business Horizons, 1991, vol. 34, no. 4.

HENRIQUES, A., RICHARDSON, J. The triple bottom line, does it all add up?: assessing the sustainability of business and CSR. Sterling, VA: Earthscan, 2004. ISBN 1-84407-015-8.

Kolodinsky, R. W., Madden, T. M., Zisk, D. S., Henkel, E. Attitudes About Corporate Social Responsibility: Business Student Predictors. ‘Journal of Business Ethics’, 2010, No. 91.

KAŠPAROVÁ, K., KUNZ, V. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada, 2013. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4480-3.

KUNZ, V. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3983-0.

MULLERAT, R., BRENNAN, D. Corporate social responsibility: the corporate governance of the 21st century. 2nd ed. Frederick, MD: Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2011. ISBN 978-90-411-3252-9.

Servaes, H., Tamayo, A. The impact of corporate social responsibility on firm value: The role of customer awareness. Management Science, 2013, 59(5), 1045–1061.

TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem. Business Leaders Forum, 2004.

Turban, D. B., Greening, D. W. Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees. Academica Management Journal, 1996, 40, 658-672.

ZU, L. Corporate social responsibility, corporate restructuring and firm's performance: empirical evidence from Chinese enterprises. Berlin: Springer, 2009. ISBN 9783540708957.

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti:

Vydání knihy (17 000 Kč)

Prostředky budou účelově použity na vydání monografie (nakladatelství CERM), která bude sloužit jako opora pro studenty předmětu Podniková ekonomika (PEK), jehož součástí je téma společenské odpovědnosti, a také předmětu Etika (ETI).

Při zpracování monografie se autorka bude držet metodiky RIV. Předpokládá se, že odborná kniha bude mít 120 stran, vydavatelem bude nakladatelství CERM (formát knihy B5, tištěná verze v nákladu 50 ks + elektronická verze pro zveřejnění na e-learningu). Monografie bude následně registrována v Národní knihovně ČR.

Vložné na konference (18 000 Kč)

Výsledky týmu budou prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích Web of Science – např. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (4 800 Kč), Web of Science – European Conference on Management Leadership and Governance (13 000 Kč), příp. Efficiency and Responsibility in Education (3 800 Kč).

Cestovné zahraniční (20 000 Kč)

Účast na zahraniční konferenci (např. European Conference on Management Leadership and Governance). Položka zahrnuje náklady na cestovné, ubytování a diety.

Poplatky spojené s publikováním (4 000 Kč)

Výsledky týmu budou publikovány např. v časopise Scientific Papers (2 000 Kč), Prague Economic Papers (1 600 Kč).

Mzdy – odměny řešitelskému týmu (12 000 Kč)

Ing. Simona Činčalová, Ph.D. – 6 000 Kč

doc. Ing. Jaroslav Jánský. CSc. – 2 000 Kč

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. – 2  000 Kč

Mgr. Martina Černá, Ph.D. – 2 000 Kč

Sociální a zdravotní pojištění z mezd (5 000 Kč)

Zákonné odvody z vyplacených mezd členů řešitelského týmu

Mimořádná stipendia (4 000 Kč)

Prostředky budou účelově použity na platby 2 studentům bakalářského studijního programu.

Vedoucí projektu: Ing. Simona Činčalová, Ph.D.

Celková částka: 81000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá