Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Jana Gabrielová, PhD.
Jméno a příjmení Mgr. Jana Gabrielová, PhD.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra sociální práce
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 159
E-mail jana.gabrielova@vspj.cz
Místnost 3N051

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
08:15 - 09:00 Po předchozí domluvě i mimo uvedený čas. Ve zkouškovém období a v období prázdnin konzultace pouze po předchozí domluvě. Dňa 3.3.2020 sú konzultačné hodiny zrušené.
středa
10:30 - 11:15 Po předchozí domluvě i mimo uvedený čas. Ve zkouškovém období a v období prázdnin konzultace pouze po předchozí domluvě. Dňa 4.3.2020 sú konzultačné hodiny zrušené.
sobota
10:00 - 11:30 Konzultační hodiny budú 22.02.2020 a 29.02.2020. Avšak pouze po předchozí domluvě.
15:00 - 16:00 Konzultační hodiny budú 28.3.2020. Avšak pouze po předchozí domluvě.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Gabrielová, J. (2018). Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi z pohľadu sociálnych pracovníkov. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(1), 23-36.
Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Social work with selected target group. Zdravotníctvo a sociálna práca, 13(1), 20-27.

2017

Gabrielová, J. (2017). Prínosy a prekážky spolupráce v multi-disciplinárnych tímoch z pohľadu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov. Logos Polytechnikos, 8(2), 253-265.

2016

Gabrielová, J. (2016). Medziodborová spolupráca z pohľadu sociálnych a zdravotníckych pracovníkov v Českej republike.. Sociálno-zdravotnícke spektrum, 4(2), 1-12.

Odborná kniha

2018

Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Specifika sociální práce při práci s vybranými cílovými skupinami. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2021

Popis projektu:

Obsahem projektu je  zavedení nových přístupů, metod sociální práce a využívání technologií v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů – uživatelů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina s cílem zvýšení kvality zdravotně-sociální péče a kvality života těchto osob. V rámci projektu dojde k vytvoření a otestování měřicí aparatury na bázi mobilní aplikace pro základní screening sluchových vad u uživatelů domovů seniory, která nahradí stávající nesystematické postupy. Souběžně dojde k prohloubení již existující spolupráce VŠPJ s aplikační sférou (Krajem Vysočina a poskytovateli sociálních služeb), která umožní vytvoření specifické metodiky individuálního plánování pro seniory se sluchovou vadou. Vytvořená metodika bude následně implementována ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb Kraje Vysočina, kde přispěje ke zvýšení kvality poskytované zdravotně-sociální péče. Hlavní dopad celého projektu spočívá ve zlepšení schopnosti komunikace a kognitivních funkcí u seniorů  v pobytových sociálních službách a tím zvýšení jejich kvality života.

Řešitelský tým:

Klíčové osoby: Mgr. Jana Gabrielová, PhD. – řešitel, Mgr. Markéta Dubnová, PhD. – člen řešitelského týmu, doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. – člen řešitelského týmu, MUDr. Olga Bendová – člen řešitelského týmu

Ostatní osoby podílející se na řešení projektu:programátoři, finanční manažér, supervizor, odborný garant výzkumu, studenti KSP a KZS

Harmonogram projektu:

 01/2019 – 02/2019 = vytvoření plánu screeningu sluchových vad (pomocí audiometrického měření) u 100 uživatelů v pobytových sociálních službách Kraje Vysočina

03/2019 = nákup audiometru

03/2019 – 08/2019 = realizace screeningu sluchových vad (pomocí audiometrického měření) u 100 uživatelů v pobytových sociálních službách Kraje Vysočina

03/2019 – 08/2019 = testování kognitivních funkcí u 100 uživatelů pomocí mezinárodního standardizovaného dotazníku (Montrealský kognitivní test) a dotazníku kvality života

03/2019 – 07/2019 = vyhodnocování dotazníků kognitivních funkcí a kvality života

06/2019 – 10/2019 = vstupní foniatrické, resp. audiologické vyšetření u uživatelů s detekovanou sluchovou vadou vč. doporučení ohledně korekce sluchu a využívání kompenzačních pomůcek

07/2019 – 02/2021 = přímá práce s uživateli/klienty v rámci individuálního plánování péče se zohledněním specifik sluchových vad

10/2020 – 02/2021 = kontrolní foniatrické, resp. audiologické vyšetření u uživatelů s detekovanou sluchovou vadou vč. úpravy/doladění/revize nastavení kompenzačních pomůcek

10/2020 – 02/2021 = opakování testu kvality života za účelem evaluace efektivity opatření (kompenzační pomůcky, sluchadla, individuální plán)

07/2019 – 06/2021 = vytváření metodiky individuálního plánování péče o seniory se sluchovými vadami v kontextu standardů kvality sociálních služeb v pobytových sociálních službách (u uživatelů s detekovanou sluchovou vadou cíleného na korekci této sluchové vady – ošetřovatelská péče, sociální péče, používání sluchadel, používání kompenzačních pomůcek, činnosti pro trénink/rozvoj kognitivních funkcí a aktivizaci daného uživatele)

06/2021 = odeslání metodiky individuálního plánování péče o seniory se sluchovými vadami k certifikaci na MPSV

01/2020 – 11/2021 = příprava a realizace týmové supervize k tématu zavádění nových postupů a metod práce s uživateli v daných pobytových zařízeních sociálních služeb

11/2019 – 10/2021 = příprava a realizace vzdělávacích kurzů zaměřených na rozvoj odborných kompetencí pečujícího personálu v pobytových sociálních službách (vytvoření a realizace 2 kurzů – kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; vzdělávací kurz pro všeobecné sestry podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče)

11/2019 – 10/2021 = edukace neformálních pečujících se zájmem o problematiku péče o seniory se sluchovými vadami, vzdělávací kurz pro posluchače Univerzity třetího věku VŠPJ (zacíleno na neformální pečovatele)

1/2020 – 10/2021 = propagace tématu „Sluchové vady u seniorů a možnosti korekce sluchových vad“ směrem k odborné i laické veřejnosti (informační letáky, konference k Mezinárodnímu dni sluchu v Kraji Vysočina)

9/2020 – 11/2021 = inovace výuky vzdělávání studentů oboru Zdravotně sociální pracovník a v oboru Všeobecná sestra – zařazení tématu do stávající výuky u povinných předmětů

06/2019 – 10/2021 = tvorba unikátního nástroje v podobě mobilní aplikace pro orientační zjištění poruchy sluchu

Vedoucí projektu: Mgr. Jana Gabrielová, PhD.

Celková částka: 3323797 CZK

Dotační titul: Technologická agentura České republiky (TAČR)

Partneři: Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá