Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 145
E-mail jana.krejcova@vspj.cz
Místnost 2N004

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
08:00 - 08:45 Pouze po předchozí domluvě e-mailem.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

Pasáčková, J. (2013). Oscillation Criteria for a Class of the Fourth-Order Nonlinear Difference Equations. Logos Polytechnikos, 4(3), 3-14.
Pasáčková, J. (2013). Algorithms of Credit Scoring Methods. Logos Polytechnikos, 4(4), 17-26.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2019

Pasáčková, J. (2019). Analysis of students of the study programme travel and tourism and their mathematical skills. In Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 (896-903). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

2016

Pasáčková, J. (2016). Analysis of differences in the scores of math competency test. In 15th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2016 (722-727). Bratislava: STU.

Ostatní články ve sbornících

2012

Pasáčková, J. (2012). Difference equations. In Konference – Matematika v ekonomické praxi (59-69). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Ostatní knihy a učební texty

2015

Hojdarová, M., Pasáčková, J., & Zámková, M. (2015). Matematika 2. VŠPJ Jihlava: VŠPJ.

2014

Hojdarová, M., Pasáčková, J., & Zámková, M. (2014). Matematika 1 pro finance a cestovní ruch. VŠPJ Jihlava: VŠPJ Jihlava.

Projekty

Interní grantová soutěž

Analýza studijní neúspěšnosti studentů předmětu Matematika 1 pro Cestovní ruch

Upravit 01. 03. 2020 - 31. 12. 2020

Anotace

Projekt se zabývá analýzou neúspěšností studentů studijního oboru Cestovní ruch v předmětu Matematika 1 a návrhem jejího snížení. Cílem projektu je zavést inovace, které povedou ke snížení studijní neúspěšnosti studentů při zachování výstupních znalostí a dovedností nezbytných pro absolventa daného studijního programu.

Nejčastějším důvodem neúspěšnosti studentů studijního oboru CR v matematických předmětech je nedostatečná znalost základů středoškolské matematiky a také nízká motivace studentů ke studiu. U studentů z kombinované formy studia je nedostatečná znalost základů středoškolské matematiky ještě podpořena delší dobou od ukončení studia střední školy (více než 10 let apod.) a nedostatkem času na studium kvůli zaměstnání a péči o rodinu. Pro doplnění znalostí středoškolské matematiky byl již v minulosti zaveden volitelný předmět Matematický seminář. Proto se v tomto projektu budeme zabývat především motivací studentů ke studiu.

Vysokoškolská matematika předpokládá jistou úroveň vstupních znalostí, kterou když studenti nesplňují, tak již od začátku semestru zaostávají a nerozumí probírané látce, a zároveň se tímto nepochopením snižuje i jejich motivace ke studiu. V rámci motivace studentů ke studiu je třeba zařadit řešení většího množství praktických odborných úloh a inovovat databázi příkladů tak, aby zobrazovala využití matematických postupů v praxi.

Zdůvodnění

Hlavní příčinou vysoké studijní neúspěšnosti studentů studijního programu Cestovní ruch je neúspěšnost v předmětu Matematika 1 pro CR. Tato neúspěšnost je způsobena nedostatečnými znalostmi středoškolské matematiky, na které vysokoškolská matematika navazuje, a dále také nízkou motivací studentů ke studiu. Proto zvýšení motivace a inovace studijních materiálů může studentům usnadnit další studium a zvýšit jejich úspěšnost.

Cíle projektu

Hlavním cílem předloženého projektu je inovace způsobu výuky povinného matematického předmětu Matematika 1. Bude provedena inovace způsobu výuky s cílem motivovat studenty k pravidelnému učení a procvičování probrané látky. Ve studijním plánu, který je platný pro studenty, kteří započnou studium od ZS 2020/2021, je předmět Matematika nově ukončen zápočtem i zkouškou. V předchozích letech byl ukončen pouze zápočtem. Zaměříme se nyní na využití E-Learningu, kde vytvoříme novou databázi úloh a cvičných testů, které budou studenti průběžně každý týden semestru plnit a získávat tím body potřebné na zápočet. Bude tedy potřeba plnit úkoly pravidelně a tím se i pravidelně učit. Navíc se v databázi příkladů zaměříme na příklady z praxe. Všechna tato opatření by měla vést ke snížení studijní neúspěšnosti v předmětu Matematika 1.

Plánované výstupy

Inovace výuky bude spočívat ve vytvoření široké databáze příkladů, které budou použity pro získání zápočtu pomocí E-Learningu. Databáze musí být obsáhlá, aby se studenti při procvičování i při plnění zápočtu vyhnuli častému opakování příkladů. Navíc se zaměříme nejen na teoretické příklady, ale na uvedení příkladů z praxe, nejlépe u každého probíraného tématu z daného sylabu. V E-Learningu také inovujeme přednášky, které slouží převážně kombinovaným studentům.

Dalším výstupem bude publikace do časopisu (nejlépe indexovaného v databázi SCOPUS, např. Acta Polytechnica nebo Studia Paedagogica). V tomto článku se budeme zabývat studijní úspěšností studentů oboru Cestovní ruch a navážeme na předchozí publikace řešitelky projektu:

 • Pasáčková, J. (2019). Analysis of students of the study programme travel and tourism and their mathematical skills. In Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 (896-903). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava
 • Pasáčková, J. (2016). Analysis of differences in the scores of math competency test. In 15th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2016 (722-727). Bratislava: STU

Charakteristika současného stavu

V tomto akademickém roce 2019/2020 si v zimním semestru předmět Matematika 1 pro CR odregistrovalo po začátku semestru 59 % prezenčních studentů, kteří nebyli úspěšní u vstupní písemky. Tato písemka je zaměřena na opakování látky ze střední školy, která se dále během semestru využívá při výpočtech. Aktuálně ze zbylých 73 studentů výuku pravidelně absolvovalo 26 studentů a 20 z nich zápočet získalo.

U studentů v kombinované formě studia je situace podobná. Matematiku 1 pro CR si zapsalo celkem 93 studentů, z nichž je nyní aktivních pouze 75 studentů. Zápočet získalo 13 studentů. Dvacet tři studentů zápočtovou písemku nenapsalo úspěšně a 39 zbylých studentů vůbec nepřišlo na žádný vypsaný termín zápočtové písemky. U těchto studentů je neúspěšnost ještě podpořena nižší hodinovou dotací a častou absencí studentů ve výuce oproti studentům v prezenční formě studia.

Použité metody

Týmová katedrová spolupráce.

Plánované aktivity

 1. Vytvoření databáze příkladů se zaměřením na praktické aplikace lineární algebry a diferenciálního počtu (březen – srpen)
 2. Vytvoření databáze příkladů a e-learningových testů (březen – srpen)
 3. Statistické zpracování studijní neúspěšnosti v předmětu Matematika 1 pro CR a porovnání s ostatními povinnými předměty 1. semestru programu Cestovní ruch (březen – červen)
 4. Porovnání studijních plánů matematických předmětů na jiných vysokých školách podobného zaměření (červenec)
 5.  Analýza vývoje studijní neúspěšnosti v předmětu Matematika 1 pro CR (červenec - říjen)
 6. Sepsání a odeslání publikace na téma studijní úspěšnost a neúspěšnost (září – prosinec)
 7. Pozorování a analýza e-learningových cvičení a testů v praxi (říjen – prosinec)

Řešitelský tým

RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D. (KM) – hlavní řešitelka, koordinace všech aktivit a přímý podíl na všech aktivitách 1 - 7

RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D. – spoluřešitelka, podíl na všech aktivitách 1 - 7

Strategický význam pro rozvoj VŠPJ

Projekt pomáhá zvýšit počet úspěšných absolventů bez nutnosti snížení požadavků na studium.

Náklady

Projektové prostředky budou použity na odměny řešitelskému týmu podle podílu odvedené práce na dané aktivitě. Odhadovaný celkový čas na řešení výše uvedených aktivit:

 1. březen – srpen: 80 hodin
 2. březen – srpen: 80 hodin
 3. březen – červen: 20 hodin
 4. červenec: 10 hodin
 5.  červenec – říjen: 10 hodin
 6. září – prosinec: 60 hodin
 7. říjen – prosinec: 10 hodin

Celkem tedy 270 hodin, tj. 81 000 Kč.

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Pasáčková, Ph.D.

Celková částka: 111000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá