Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 218
E-mail dagmar.frendlovska@vspj.cz
Místnost 3N071

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
09:30 - 10:30 Doporučuji předchozí emailovou domluvu pro přesný čas setkání. Dle emailové domluvy lze dohodnout i jiný termín setkání. Ve zkouškovém období pouze na základě předchozí emailové domluvy. Konzultaci je možné si dohodnout také v on-line prostředí: https://cesnet.zoom.us/j/9220164985 - nejdříve mě kontaktujte emailově pro domluvení termínu setkání, poté může proběhnout konzultace on-line. Děkuji.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., & Szabo, S. (2020). Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 12(17), není číslováno. doi: 10.3390/su12176736

Článek v databázi SCOPUS

2020

Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101
Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., & Krpálek, P. (2020). Learning Styles of Czech College and University Students in Accounting Education. Universal Journal of Educational Research, 8(8), 3459-3468. doi: 10.13189/ujer.2020.080820

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2016). VELKÉ BOHATSTVÍ DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(3), 1-456.

2015

Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZJIŠTĚNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ I HROZEB DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. LOGOS POLYTECHNIKOS, ROČNÍK 6(ČÍSLO 3), 1.
Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2015). VIRAL CAMPAING AS AN EFFECTIVE MARKETING PROMOTION INSTRUMENT. MARKETING IDENTITY, 3(1), 1-1113.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Berková, K., & Frendlovská, D. (2019). Postoje k podnikání studentů univerzitní a neuniverzitní vysoké školy. In Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (31-40). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Kuncová, M., & Frendlovská, D. (2019). ANALYSIS OF THE STUDENTS‘ EVALUATION OF A PRACTICE AT THE COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA. In Proceedings of the 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2019) (5823-5829). Seville, Spain: IATED.

2017

Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2017). Viral video as an efficient means in a competition fight. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (169-178). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Frendlovská, D. (2016). Sila virálního marketingu. In Informatika XXIX/2016 (1-60). Brno: Ústav informatiky, Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2016). SÍLA VIRÁLNÍ KAMPANĚ V BOJI PROTI KONKURENCI. In Konference (1-384). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2015

Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZMAPOVÁNÍ KONKURENCE NÁVŠTĚVNOSTI DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MAPPING THE COMPETITION FROM THE DOLNÍ VÍTKOVICE AREA ATTENDANCE WITHIN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In Konkurence (1-281). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Frendlovská, D. (2015). ASERTIVITA A JEJÍ MODERNÍ ASPEKTY VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ. In Hradecké ekonomické dny (1-2250). Hradec Králové: Gaudeamus.
Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZMAPOVÁNÍ ATRAKTIVITY DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE / MAPPING THE ATTRACTIVENESS FROM THE DOLNÍ VÍTKOVICE AREA ATTENDANCE WITHIN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In QUAERE 2015 (1-1600). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové,.
Frendlovská, D. (2015). SÍLA VIRÁLNÍHO MARKETINGU V SOUČASNÉ DOBĚ/POWER OF CURRENT VIRAL MARKETING. In Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro mladé doktorandy a vědecké pracovníky 2015 (1-4024). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové,.
Frendlovská, D. (2015). Správná webová prezentace ve virtuálním prostředí. In Informatika XXVIII/2015 (1-100). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2014

Frendlovská, D. (2014). Možnosti sociálních sítí v moderním řízení. In Informatika XVII/2014 (1-100). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D., & Janková, M. (2014). Možnosti systémové integrace modelů elektronického podnikání v krizovém kyberprostoru. In Krizový management 2014 (1-100). Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní.
Frendlovská, D., & Janková, M. (2014). Elektronický obchod podniku a kybernetická bezpečnost. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (1-100). Brno: Magnanimitas.
Frendlovská, D. (2014). Vývojové trendy v užití sociálních sítí v kyberprostoru informační společnosti. In NOVÉ TRENDY 2014 (1-200). Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.
Frendlovská, D. (2014). Současné možnosti identity firmy jako důležitého faktoru v boji proti konkurenci. In Konkurence (1-100). Jihlava: VSPJ.

2013

Frendlovská, D., & Vojáčková, H. (2013). MOŽNOSTI TVORBY E-SHOPŮ JAKO SOUČÁSTI IS ŠKOL. In Daně - teorie a praxe 2013 (1-100). Brno: zatím čekám na sborník.
Frendlovská, D. (2013). Sociální síť jako účinný nástroj současného marketingu. In Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti (1-100). zatím neznám: zatím neznám.
Frendlovská, D. (2013). Využívání metod vzdělávání pro manažery v boji proti konkurenci. In Konkurence IV. ročník VSPJ Jihlava (1-100). Jihlava: Jihlava.

2012

Frendlovská, D. (2012). Marketingové aktivity a životní prostředí. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (1-200). Jihlava: VSPJ.
Frendlovská, D. (2012). Srovnání výuky předmětu Marketing A na vybraných školách. In Most k partnerství - koference KONKURENCE (1-200). Jihlava: VSPJ.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2019

Frendlovská, D., & Berková, K. (2019). Výzkum zdravotnictví v krajském městě Jihlava.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2020

Berková, K., Borůvková, J., Frendlovská, D., Krpálek, P., & Melas, D. (2020). Learning Style Preferences of University and College Students. Problems of Education in the 21st Century, 78(4), 486-499. doi: 10.33225/pec/20.78.486

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Výzkum zdravotnictví v krajském městě Jihlava

Upravit 16. 05. 2019 - 30. 11. 2019
  1. Realizace projektu v podobě smluvního výzkumu, který bude orientován na výzkum vybraných oblastí zdravotnických zařízení pod záštitou ZMOS s.r.o. Jihlava:
  • příprava dotazníku pro sběr dat,
  • zpracování získaných dat a vyhodnocení výsledků,
  • zpracování souhrnné zprávy smluvního výzkumu.

 

Lhůty pro zhotovení výstupů smluvního výzkumu

  1. Dílčí výstupy smluvního výzkumu budou vznikat postupně v reakci na aktuální a žádoucí potřeby.
  2. Termín předání sesbíraných dat Zhotoviteli: do 31. 05. 2019
  3. Odevzdáním dílčího výstupu v bodu 2 se rozumí předání výstupu kontaktní osobě za Zhotovitele.
  4. Termín předání závěrečné zprávy: do 30. 06. 2019

Odevzdáním dílčího výstupu v bodu 4 se rozumí předání výstupu v elektronické verzi na emailovou adresu kontaktní osoby.

 

Osoby pracující na projektu:

- Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. - hlavní řešitel

- Ing. Kateřina Berková, Ph.D. - spoluřešitel

- Ing. Martina Kuncová, Ph.D. - spoluřešitel

 

Cena projektu:

  1. Cena projektu je ve výši 4 950 Kč bez DPH (slovy: čtyřitisícedevětsetpadesátkorunčeských) za dobu trvání smluvního výzkumu. Celková časová dotace na řešení projektu činí 25 hodin práce, které budou alokovány na jednotlivé řešitele podle reálných odpracovaných hodin. Hodinová sazba činí 198 Kč bez DPH.
  2. Cena bude hrazena na základě faktury Zhotovitele, kterou je oprávněn vystavit nejdříve den následující po ukončení smluvního výzkumu, tj. po předání finálních výstupů smluvního výzkumu Objednateli. Splatnost faktury je sjednána na 14 dnů od jejího vystavení.

Vedoucí projektu: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Celková částka: 4950 CZK

Dotační titul: Smluvní výzkum

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá