Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Petr Jiříček, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 216
E-mail petr.jiricek@vspj.cz
Místnost 3N069

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
13:00 - 13:30 Místo úterý budou až do odvolání KH v pondělí.
pátek
10:00 - 11:30 Platí v pátek dne 6.3.20020

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2019

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2019). Solution of socio-economic efficiency of public projects under the conditions of variable amount of subsidy. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 27(46), 79-90.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Smrčka, F., Jiříček, P., & Chreneková, M. (2018). THE VYSOČINA REGION INNOVATIVE COMPANIES DATABASE AND MAPPING. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(3), 140-150.
Jiříček, P., & Dostálová, Z. (2018). FINANCING INNOVATION, NEO-SCHUMPETERIAN THEORY AND THE REDUCTION OF REGIONAL DISPARITIES IN THE EUROPEAN UNION. Litera Scripta, 1(2/2018), 95-105.

2014

Smrčka, F., & Jiříček, P. (2014). ODBORNÁ PROJEKTOVÁ DATABÁZE FINANČNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU INOVACÍ. Logos polytechnikos, 5(4), 53-62.
Jiříček, P., & Chreneková, M. (2014). The New Funding Strategy of EU Innovation Programem. Journal of Law, Economy and Management, 4.(2/2014), 18-23.

2010

Jiříček, P. (2010). Municipální úvěry. Logos Polytechnikos, 1. první(1), 13.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2018). Simulation of investment project internal rate of return. In 36th International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings (81-85). Praque: Faculty of Management, University of Economics.

2017

Jiříček, P. (2017). Společenská diskontní sazba veřejných projektů z evropských fondů. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (343-351). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2017). Investment Projects Threshold Value Simulation. In Mathematical Methods In Economics (MME 2017) (301-306). Hradec Králové: Gaudeamus.

2016

Jiříček, P. (2016). Počátky měnové integrace v Evropské unii, koheze a konvergence. In Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (186-196). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Jánský, J., & Jiříček, P. (2016). The Financial Engineering Instruments Analysis as Support of Cohesion and Innovation Policy of the European Union. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (159-166). Brno: MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta. doi: 10.5817/CZ.MUNI.7210-8273-2016-19
Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2016). Multi-parametric simulation of a model of nonconventional public projects evaluated by cost-benefit analysis. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics (177-182). Technická univerzita Liberec: TU Liberec.

2015

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2015). Switching value of public projects. In 33rd International Conference on Mathematical Methods in Economics (161-166). Plzeň: University of West Bohemia.
Jiříček, P., & Babjaková, B. (2015). Synergy of Innovation and Cohesion Policy of the European Union. In XVIII. International Colloqium on Regional Sciences (168-174). Brno: Masarykova univerzita Brno.

2014

Jiříček, P. (2014). Regional Policy of the European Union - Innovation and New Models of Endogenous Growth. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (171-178). Brno: Masarykova univerzita Brno.

2013

Dvořáková, S., & Jiříček, P. (2013). Modelling Financial Flows of Development Projects Subsidized from European Funds. In 31st International Conference on Mathematical Methods in Economics. Jihlava : VŠPJ. 2013 (147-152). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P., & Babjaková, B. (2013). Regionální inovační strategie a jejich financování. In In: XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (187-198). Brno: Masarykova univerzita.

Ostatní články ve sbornících

2015

Jiříček, P. (2015). COSME – Nový program pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků. In 7. ročník mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (119-126). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Smrčka, F., Jiříček, P., & Chreneková, M. (2015). Digital support of environmental entrepreneurship in the Vysočina Region (Czech Republic). In SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS IN PRACTICE (452-459). Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra.

2014

Jiříček, P. (2014). Subsidy Policy of the European Union for Regionally Focused Programmes in the EU. In International Scientific Conference "Forward" (37-38). Nitra: SPU FESRR.

2013

Jiříček, P. (2013). Výzkum lokalizace investic do obnovitelných zdrojů energie v Kraji Vysočina a některé aspekty jejich konkurenceschopnosti. In Sborník z IV. mezinárodní konference Konkurence (132-143). Jhlava: Vysoká škola polytechnická.

2012

Jiříček, P. (2012). Priority a finanční nástroje kohezní politiky Evropské unie. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (113-130). VŠPJ: VŠPJ.
Jiříček, P., & Dostálová, Z. (2012). 55 years of financing structural and regional policy in the context of the economic development of the European Union. In 15th regional colloqium on regonal sciences (128-139). ESF MU Bno: MU Brno.
Jiříček, P., & Dvořáková, S. (2012). Závislost průběhu investiční křivky na změně vstupních parametrů pro potřeby hodnocení projektů metodou cost-benefit analýzy. In Matematika v ekonomické praxi (119-128). Jihlava: VŠPJ.

2011

Jiříček, P. (2011). Financování ekoinovací z evropských fondů a udržitelný rozvoj venkova. In Zborník príspevkov mezinárodnej vedeckej konferencie Determinanty kvality života na vidieku (19-25). Slovenská polnohospodárska univerzita Nitra: SPU FEŠSR Nitra.
Jiříček, P. (2011). Company Performance and Perspectives of Financing Innovation. In Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice (228-246). Tomas Bata University in Zlín: Tomas Bata University, Academia Center, Zlín.
Jiříček, P. (2011). Evropská integrace, kohezní politika a problémy eurozóny. In XIV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (79-89). Masarykova univerzita Brno: MU ESF Brno.
Jiříček, P. (2011). Financování podnikatelských inovací ze strukturálních fondů v České Republice. In Konkurence (63-75). Vysoká škola polytechnická Jihlava: VŠPJ.

2010

Jiříček, P. (2010). Evropské programy na podporu inovací. In Sborník příspěvků XIII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách (7). Brno: MU Brno.
Jiříček, P., & Prokop, M. (2010). Konkurence na českém bankovním trhu. In Sborník příspěvků z pracovní konference z mezinárodní účastí (6). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P. (2010). Problematika výuky navazujících finančních předmětů na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty (252-263). VŠPJ: VŠPJ.

2009

Jiříček, P. (2009). Financování nehmotných aktiv z komunitárních programů EU. In Sborník příspěvků z konference Podniková výkonnost a její faktory (4). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P. (2009). Konkurenceschopnost OZE a možnosti jejich financování. In KONKURENCE-TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY (10). Jihlava: VŠPJ.
Jiříček, P., & Dostálová, Z. (2009). Analyzing of educational needs from Finance and Banking for study programme specialized on Travel and Turism at College of Polytechnics Jihlava. In Topical problems in Travel and Tourism (6). Jihlava: VŠPJ.

2008

Jiříček, P. (2008). Úvěrové programy bank pro kofinancování projektů z evropských fondů. In Sborník příspěvků - II. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (7). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Kozáková, P., Jánský, J., & Jiříček, P. (2014). Zpracování textu pro tvorbu e-knihy v elearningu, e-kniha vzniknev průběhu cca 14 dnů.. : .
Jiříček, P., Smrčka, F., Babjaková, B., & Chreneková, M. (2014). Financování a management inovačních programů Evropské unie. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

2008

Jiříček, P. (2008). Finanční analýza. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Projekty

Interní grantová soutěž

Ekonomický výzkum inovativních firem v regionu

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Ekonomický výzkum inovativních firem v regionu

Anotace. Požadovaný grant směřovat k ekonomickému výzkumu inovativních podniků v regionu Vysočina, zejména k otázce vlivu inovací na finanční a ekonomickou situaci firem. Zkoumaným segmentem trhu budou malé a střední firmy dle definice, používané v rámci kohezní politiky Evropské unie. Za pomoci studentské praxe na Krajské hospodářské komoře v Jihlavě bude vytvořen základní vzorek firem, u nichž bude posuzována finanční a ekonomická situace pomocí elementárních i komplexních metod finanční analýzy. V teoretické části výzkumu budou zkoumány metody týkající se ekonomických základů teorie inovací, jež jsou podstatným faktorem ekonomického růstu i rozvoje regionu. Obě stránky, praktická i teoretická, by měly vyústit v publikační činnost. Projektový tým hodlá použít výsledky grantu pro další komplexně pojatý výzkum v rámci grantového schématu TAČR, podprogram ĚTA, který by měl být zaměřený na podporu inovačního ekosystému regionu z oblasti environmentálně orientovaných inovací – s termínem podání žádosti dle zaměření výzev od zimy 2020/2021.

 

Zdůvodnění projektu. Navrhovaný projekt je postaven na základě víceletého teoretického výzkumu a grantových projektů v oblasti inovací, realizovaných na základě interního grantového systému VŠPJ a založených na spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou v Jihlavě s využitím studentských praxí zde. V následující fázi bude hlavním cílem nově navrhovaného projektu je vytvořit prvotní vzorek inovativních firem z oblasti malých a středních podniků  regionu Vysočiny. Tento vzorek bude vytvářen za příspěvku studentské praxe na Krajské hospodářské komoře v Jihlavě, dále na základě kontaktů s regionální pobočkou Czechinvestu, údajů z Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě a regionální pobočky Agentury pro podnikání a inovace v Jihlavě. Požadovaný grant na tento projekt je v souladu s tvůrčími aktivitami Katedry ekonomických studií VŠPJ, výukovými cíli VŠPJ, požadavky k prodloužení akreditace studijního programu i s principy Strategie rozvoje Kraje Vysočina na roky 2015–2020 pro oblast podpory inovací.

 

Měřitelný cíl projektu: vytvoření databáze inovativních firem segmentu malých a středních podniků v Kraji Vysočina; plánovaný rozsah 30-50 subjektů, s tříděním dle klasifikace NACE. Na základě šetření bude u vybraných firem provedena finanční analýza se zhodnocením vlivu technologických inovací na jejich ekonomiku.

 

Plánované výstupy:

1/ Příspěvek na konferenci VŠPJ – Konkurenceschopnost 2020; na téma vlivu Schumpeterovy teorie kreativní destrukce na ekonomickou sféru a individuální úlohy podnikatele v procesu inovací (dr. Jiříček)

2/ Článek do časopisu (IMPACT – dle vhodného zaměření, uvažován Zbornik radova Ekonomskoj fakulteta Rijeka (IF 0,455; 4. Kvartil, na téma ekonomického zhodnocení dopadu inovací v segmentu SME pomocí elementárních metod i matematických modelů finanční analýzy (dr. Kotoučková, dr. Jiříček)

3/ Příspěvek na prestižní zahraniční konferenci LIMEN, pravidelně konané Univerzitou Graz, (dr. Jiříček, Mgr. Dostálová) – ekonomická analýza problematiky od doby vzniku neoklasické inovační teorie J.A.Schumpetera (působil na Univerzitě Graz) až po neoinstitucionalistickou (Lundvall) a neoschumpeteriánskou teorii inovací Howitta a Aghiona. POZN: nabídnuta možnost vzhledem k publikační historii v oboru a účasti na konferenci provádět recenzní řízení publikačních výstupů pro Univerzitu Graz

4/ Bakalářská práce na téma finanční analýzy inovativní firmy (Luboš Bartůněk, student FaŘ)

 

Charakteristika výchozího stavu. Současný stav poznání zkoumané problematiky.

Zkoumáním ekonomické výkonnosti inovativních firem se zabývá prof. Kislingerová (Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací, 2008) na VŠE v Praze. Obecně finanční analýzou firmy pak nejnověji prof. Pavelková a doc. Knápková (Finanční analýza podniku, 2017) z UTB Zlín. Mikroekonomickou teorií inovace se zabývá pak Klímová, ředitelka Výzkumného ústavu pro inovace MU Brno (např. Inovační procesy, 2006) a Zítek (MU Brno, např. Inovační paradox, 2015). Základem ekonomické neoklasické teorie inovací je dílo J. A. Schumpetera, zejména díla  Teorie hospodářského vývoje (1911) a Hospodářské cykly (1939). Moderní teorii neoinstitucionalistickou teorii inovace vytvořili Romer (Endogenous Technological Change, 1990),Howitt a Aghion v dílech A Model of Growth Through Creative Destruction,1992 a Growth with Quality Improving Innovations, 2004 a Christensen (Disruptive Innovation, 2009). Základy ekonomické regionalistické teorie inovací vytvořilLundvall (National system of Innovations, 1992).    

 

Použité metody a nástroje. Pro finanční analýzu firem budou použity pouze veřejně dostupné údaje o hospodaření firem z obchodního rejstříku v Brně a údaje z internetových, popřípadě další technické, obchodní a ekonomické údaje při získání souhlasu zkoumaných firem. Pro zhodnocení finanční situace zkoumaných firem budou použity metody elementární finanční analýzy (absolutní a poměrové ukazatele) a též vybrané komplexní metody finanční analýzy (matematické bonitní a bankrotní modely).

 

Popis plánovaných aktivit

  • Leden – květen 2020: sběr dat do databáze inovativních firem a podkladů pro finanční analýzu, praxe studenta Bartůňka na Krajské hospodářské komoře v Jihlavě
  • Květen 2020: příspěvek na konferenci VŠPJ Konkurenceschopnost 2020 (dr. Jiříček)
  • Červen 2020: obhajoba bakalářské práce studenta L. Bartůňka
  • Srpen – září 2020: příspěvek do časopisu (s impakt faktorem) na téma ekonomického zhodnocení dopadu inovací v segmentu SME pomocí matematických modelů finanční analýzy (dr. Kotoučková, dr. Jiříček)
  • Říjen – listopad 2020: práce na příspěvku na konferenci LIMEN pořádanou Univerzitou Graz (dr. Jiříček, Mgr. Dostálová)

 

Zdůvodnění strategického významu projektu. Jedná se o pokračování ekonomického výzkumu v oblasti strategie a financování inovací pro oblast podnikatelské sféry. Výsledky grantu a předešlého výzkumu z IGS by měly sloužit pro podání některého z externích grantů (uvažován program ETA TAČR či program Prostředí pro život TAČR v letech 2020-2021, příp. INTERREG IV, zaměřený na podporu inovačního ekosystému regionu zejména v oblasti environmentálních inovací), kde se preferuje návaznost na předchozí výzkum a publikační výsledky. Jako podstatné lze uvažovat i navázání kontaktů na Univerzitu Graz, kde má výzkum v této oblasti dlouhodobou tradici (i ve vztahu k J. A. Schumpeterovi, rodáku z Třeště, jež v Grazu významně působil a pracoval na své světově uznávané inovační teorii).

 

Rozpočet. Náklady jsou spíše rovnoměrně rozloženy mezi jednotlivé položky. Z rozpočtu budou hrazeny náklady na odbornou literaturu a e-publikace pro teoretický výzkum. Dále vložné a cestovní náklady na konferenci LIMEN v Grazu (dr. Jiříček, Mgr. Dostálová). Dále publikační poplatek do impakt časopisu.  Součástí rozpočtu jsou výdaje na stipendium studenta a odměny členům týmu.

 

Složení řešitelského týmu

Ing. Petr Jiříček, Ph.D., VŠPJ, katedra ekonomických studií – hlavní řešitel, oblast: provedení finančních analýz, hodnocení ekonomických dopadů inovací; vedoucí týmu

RNDr. Ing. Hana Kotoučková, Ph.D., katedra matematiky – softwarová podpora, řešení matematických modelů finanční analýzy, příp. statistické analýzy

Mgr. Zdenka Dostálová (KTS) – podpora při zpracování teoretických podkladů a podíl na zpracování článku na konferenci LIMEN, administrace výsledků výzkumu

Luboš Bartůněk, student FaŘ VŠPJ – odborná praxe na Krajské hospodářské komoře v Jihlavě, zpracování ekonomických a obchodních podkladů a dat vybíraných firem pro zařazení do databáze a pro účely finančních analýz

Vedoucí projektu: Ing. Petr Jiříček, Ph.D.

Celková částka: 40000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá