Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Bc. Jiří Nápravník
Jméno a příjmení Bc. Jiří Nápravník
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 164
E-mail jiri.napravnik@vspj.cz
Místnost 1N090

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Upravit 01.07.2022 - 30.06.2024
Projekt je zaměřen na naplnění cílů uvedených ve Výzvě NPO, kterými jsou vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů. Cíle a výstupy projektu přímo souvisejí se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativy spojené se studijní agendou. Jejich součástí je také zvýšení kvalifikace nebo proškolení zaměstnanců vykonávající správu studijní agendy, dle potřeby aktualizace interních předpisů, vytvoření metodik nebo úprava vnitřních postupů. Nezanedbatelná část projektu se zaměřuje na naplnění legislativních podmínek v oblastech uvedených výše.

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Veterinární univerzita Brno

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022

Projekt se zaměří na technickou spolupráci 26 VVŠ, na inovace a rozvoj ve čtyřech oblastech, které odpovídají tematickému zaměření c).
Správní agendy VŠ představují nástroje pro řízení VŠ. Předmětem projektu je rozvoj správy studia, tedy rozvoj a elektronizace studijních a souvisejících agend, které jsou součástí studijních a spolupracujících informačních systémů. Tyto správní agendy tvoří podstatu infrastruktury každé VŠ, zajišťují její chod a poskytují zázemí pro naplňování všech rolí VŠ. Správa studia VŠ je určena také zákonnými povinnostmi VŠ, zejména zákonem č. 153/2021, 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), 49/2020 a 250/2017.
Konkrétní rozvoj a výstupy tohoto projektu mají za cíl posílit řídící a rozhodovací procesy každé VŠ, efektivně využívat kapacit v oblasti IT a snížit administrativní zatížení pracovníků VŠ, aby se mohli naplno a účinně věnovat svým úlohám určeným pro správu VŠ.
Předmětem projektu je proto rozvoj správy identit, která je základem přístupu uživatelů k IT a je v elektronickém prostředí veřejné i státní správy důležitá. Elektronizace správních agend zahrne konkrétně podávání a schvalování elektronických žádostí, elektronický oběh informací, doručování a související agendy. Elektronizace konkrétních studijních dokladů a dokumentů umožní uživatelům snadný přístup k e-dokladům online. S tím souvisí i zajištění dokladů o e-podpisy, validaci nebo doručování uživateli. Rozvoj podpory pro jednání a rozhodování orgánů VŠ je předmětem projektu, přičemž tato oblast zahrnuje i oborové rady, zkušební komise státních závěrečných zkoušek, rozhodování týkající se správy studijních programů, ale také tvorbu podkladů k rozhodováním.

Výstup dílčí části projektu

1    Analýza možnosti využití bankovní identity, mojeID apod. (V1)
2    Elektronizace správy poplatků za studium (V2)
3    Rozvoj automaticky generovaných e-mailů za účelem zajištění dostupnosti elektronických informací (V3)
4    Výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti elektronického rozvoje podpory jednání a rozhodování (V4)
5    Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4)
6    Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4)
7    Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4)

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá