Vizitka provozního pracovníka

Fotografie Bc. Milan Novák
Jméno a příjmení Bc. Milan Novák
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení koncepce a rozvoje informačního systému
Telefon +420 567 141 190
E-mail milan.novak@vspj.cz
Místnost 1N091

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR.

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je přispět ke slaďování a sjednocování přístupů jednotlivých veřejných vysokých škol při zjišťování zpětné vazby od domácích i zahraničních absolventů tak, aby případně bylo možné výsledky těchto průzkumů společně vyhodnocovat. Výstupem projektu bude návrh na metodologii pro získávání zpětné vazby od absolventů a studentů českých veřejných vysokých škol, kteří úspěšně zakončili svá studia. V rámci projektu předpokládáme spolupráci s pracovníky MŠMT, kteří pracují na přípravě systému sledování uplatnitelnosti absolventů v ČR (European Graduate Tracking). V rámci předkládaného projektu proběhnou dvě společná setkání zástupců jednotlivých univerzit – úvodní koordinační setkání aktérů projektu a závěrečná konference, kde budou prezentovány výstupy projektu. Proběhnou také dvě pracovní setkání formou skupinových diskusí, kde budou podrobně probrány možnosti sběru zpětné vazby od absolventů.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Ondráčková

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je realizace analýzy pro VVŠ. Tuto analýzu lze rozdělit na 3 základní bloky: Právní dopad na interní legislativu VVŠ (MUNI) Definice dopadu na procesy VVŠ (ČVUT) Dopad na komunikaci s KIVS (UHK) Výstupem budou doporučení směrem k implementaci jednotlivých legislativních dopadů změn na VVŠ.

Vedoucí projektu: Bc. Milena Vlčková

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Hradec Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Akademie múzických umění v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Karlova, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Pardubice, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci

Příležitosti a hrozby implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k pokračující úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper (dále EWP), a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Zapojené univerzity přispějí svými dílčími částmi ke komplexní finalizované implementaci EWP na českých vysokých školách. Výstupy projektu budou dostupné i do projektu nezapojeným univerzitám. V roce 2021 se v rámci projektu vytvořily 3 komunikační platformy (zástupci vedení univerzit, zástupci zahraničních kanceláří a IT pracovníci). Následný projekt v roce 2022 naváže na vybudované kontakty a zaběhlou spolupráci. Tématy projektu budou: pokračující implementace předepsaných funkcionalit EWP ze strany EK, komunikace na vytvořených platformách včetně sdílení příkladů dobré a špatné praxe napříč nasazenými typy informačních systémů, vytvoření propagačního videa na podporu využití EWP na všech českých vysokých školách, řešení otázek spojených s přenosem osobních dat studentů skrze napojení na EduGAIN a s tím spojené iniciativy. Dále pak zavedení European Student Card a Erasmus App+ s postoupením výsledku diskuse a ideálně jednotného stanoviska Domu zahraniční spolupráce, resp. MŠMT. V roce 2022 se na společné koordinaci projektu díky výborné dosavadní spolupráci domluvily 2 vysoké školy – Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Karlova.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Upravit 01.07.2022 - 30.06.2024
Projekt je zaměřen na naplnění cílů uvedených ve Výzvě NPO, kterými jsou vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů. Cíle a výstupy projektu přímo souvisejí se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativy spojené se studijní agendou. Jejich součástí je také zvýšení kvalifikace nebo proškolení zaměstnanců vykonávající správu studijní agendy, dle potřeby aktualizace interních předpisů, vytvoření metodik nebo úprava vnitřních postupů. Nezanedbatelná část projektu se zaměřuje na naplnění legislativních podmínek v oblastech uvedených výše.

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Národní plán obnovy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Veterinární univerzita Brno

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022

Projekt se zaměří na technickou spolupráci 26 VVŠ, na inovace a rozvoj ve čtyřech oblastech, které odpovídají tematickému zaměření c).
Správní agendy VŠ představují nástroje pro řízení VŠ. Předmětem projektu je rozvoj správy studia, tedy rozvoj a elektronizace studijních a souvisejících agend, které jsou součástí studijních a spolupracujících informačních systémů. Tyto správní agendy tvoří podstatu infrastruktury každé VŠ, zajišťují její chod a poskytují zázemí pro naplňování všech rolí VŠ. Správa studia VŠ je určena také zákonnými povinnostmi VŠ, zejména zákonem č. 153/2021, 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), 49/2020 a 250/2017.
Konkrétní rozvoj a výstupy tohoto projektu mají za cíl posílit řídící a rozhodovací procesy každé VŠ, efektivně využívat kapacit v oblasti IT a snížit administrativní zatížení pracovníků VŠ, aby se mohli naplno a účinně věnovat svým úlohám určeným pro správu VŠ.
Předmětem projektu je proto rozvoj správy identit, která je základem přístupu uživatelů k IT a je v elektronickém prostředí veřejné i státní správy důležitá. Elektronizace správních agend zahrne konkrétně podávání a schvalování elektronických žádostí, elektronický oběh informací, doručování a související agendy. Elektronizace konkrétních studijních dokladů a dokumentů umožní uživatelům snadný přístup k e-dokladům online. S tím souvisí i zajištění dokladů o e-podpisy, validaci nebo doručování uživateli. Rozvoj podpory pro jednání a rozhodování orgánů VŠ je předmětem projektu, přičemž tato oblast zahrnuje i oborové rady, zkušební komise státních závěrečných zkoušek, rozhodování týkající se správy studijních programů, ale také tvorbu podkladů k rozhodováním.

Výstup dílčí části projektu

1    Analýza možnosti využití bankovní identity, mojeID apod. (V1)
2    Elektronizace správy poplatků za studium (V2)
3    Rozvoj automaticky generovaných e-mailů za účelem zajištění dostupnosti elektronických informací (V3)
4    Výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti elektronického rozvoje podpory jednání a rozhodování (V4)
5    Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4)
6    Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4)
7    Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4)

Vedoucí projektu: Bc. Milan Novák

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Partneři: Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá