Zdravotně sociální pracovník

CO VÁS ČEKÁ?

 • nové znalosti, dovednosti, zkušenosti, vztahy, zážitky a příležitosti
 • studium orientované na rozvoj člověka po stránce profesní, ale i osobní
 • partnerský přístup
 • přátelská atmosféra, umocněná dobrými vzájemnými vztahy
 • rozsáhlá praxe, která ukazuje reálné fungování, pomáhá propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a je výhodou při výběru zaměstnání

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

20 týdnů

STIPENDIA

51 % studentů prezenčního STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

10 448 Kč / ročně

ERASMUS+

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Studijní program Zdravotně sociální péče Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti sociální práce, na jehož základě získáte způsobilost a profesní kompetence jak k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., tak k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, zdravotně sociálního pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, teorie a metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo…) s důrazem na praktickou výuku. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte v rámci souvislé praxe. V průběhu studia absolvujete celkem 20 týdnů odborné praxe. Praxe je vykonávána ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích, které působí na poli sociální práce a poskytují pobytové, ambulantní či terénní sociální služby.

Studiem získáte znalosti a dovednosti pro:

 • realizaci sociální prevence včetně depistáže
 • poskytování sociálně-právního poradenství
 • provádění sociálního šetření, jeho analýzu a následně vytvoření individuálního plánu klienta a realizaci potřebných intervencí a pomoci
 • provádění sociální rehabilitace
 • integraci klientů a získávání jejich sociální prostředí k aktivní účasti na řešení nepříznivé sociální situace
 • výkon analytické, metodické a koncepční činnosti ve zdravotně-sociální oblasti
 • práci s jednotlivcem, se skupinou, s komunitou
 • komplexní pohled na péči o znevýhodněné děti, dospělé jedince i seniory

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také odborná praxe v rozsahu 1000 hodin

 

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Aktuálně není otevřené žádné kolo přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 - Zdravotně sociální péče

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:

 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole),
 • způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
  • test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných studijních předpokladů (max. 50 bodů),
  • ústní pohovor – ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu (max. 50 bodů),
  • za prokazatelně absolvované a písemně doložené aktivity uchazeče ve smyslu předchozí praxe, osobního rozvoje nebo ve prospěch veřejného zájmu (např. dobrovolnická činnost, praxe v oblasti sociální práce nebo příbuzném oboru, studijní pobyt v zahraničí, státní zkouška z cizího jazyka) je možné udělit bodové zvýhodnění do maximální výše 20 bodů, které se připočítává k výsledku ústní zkoušky,
 • potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu programu Zdravotně sociální péče. 
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2023/2024 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE.

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

NOVINKOU přijímacího řízení do AR 2023/2024 je NESTANOVENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče v tíživé sociální situaci. Poplatek se nestanoví uchazeči, který splní níže uvedené podmínky:

  • podá přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejpozději do 10. 5. 2023,
  • není absolventem stejného typu studijního programu (písemné čestné prohlášení),
  • prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci (písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2022 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.),
  • požádá o nestanovení poplatku nejpozději do 9. 4. 2023.

Žádost o nestanovení poplatku je k dispozici ZDE, vzor čestného prohlášení je k dispozici ZDE.

Více informací naleznete v RR č. 34/2022 ZDE.

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testu vycházejí z látky probírané na středních školách s maturitou (pro představu, jak jsou testy koncipovány, se podívejte na ukázky testů z předešlých přijímacích zkoušek). Test je složen z 50 otázek. Uchazeč může získat z testu 50 bodů. Ke zpracování testu je stanoven celkový časový limit 45 minut.
 • Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby celkový počet studentů zapsaných do programu činil 100.
 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení a lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti vystavené praktickým lékařem na doporučeném formuláři ((ke stažení v e-přihlášce po úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením) je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) – pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT) – jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan nebudou akceptovány
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení musí být dodáno do 15. 9. 2023 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).
 • Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti musí být dodáno dle termínů jednotlivých kol přijímacího řízení AR 2023/2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat) - ke stažení v e-přihlášce po úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
 • Na základě Vyhlášky č. 537/2006 Sb., § 9, odst. 1, písm. f), ve znění pozdějších předpisů mohou na praxi nastoupit pouze studenti, kteří předložili potvrzení o očkování/prodělání/ochranných látkách proti virové hepatitidě B. Odborná praxe je  součástí výuky již v 1. semestru.

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky do 10. 5. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 10. 5. 2023
Termín konání přijímací zkoušky 30. 5. 2023 až 1. 6. 2023
Termín dodání potvrzení zdravotní způsobilosti do 10. 5. 2023
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 15. 9. 2023
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

2. kolo

Termín podání přihlášky do 19. 7. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 19. 7. 2023
Termín konání přijímací zkoušky 2. 8. 2023 až 3. 8. 2023
Termín dodání potvrzení zdravotní způsobilosti do 19. 7. 2023
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 15. 9. 2023
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

3. kolo 

Termín podání přihlášky do 23. 8. 2023

Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč

do 23. 8. 2023
Termín konání přijímací zkoušky 6. 9. 2023 
Termín dodání potvrzení zdravotní způsobilosti do 23. 8. 2023
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 15. 9. 2023
Termín dodání prokázání očkování proti hepatitidě typu B (kopie očkovacího průkazu) po zahájení výuky

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2023/2024 je stanoven na 17. září 2023.

Ke studiu se mohou přihlásit pouze ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají k dispozici v e-přihlášce dokument "Rozhodnutí rektora o přijetí ke studiu". Nejsnazší a nejrychlejší způsob zápisu ke studiu je online formou přímo v e-přihlášce. Můžete však také zvolit zápis korespondenční, nebo se zapsat osobně v budově VŠPJ (termíny budou průběžně vypisovány). Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení a následně zápisu ke studiu naleznete ve vaší e-přihlášce. 

Recenze absolventů

2020

Lenka Zimová

VŠPJ pro mě byla první a také jediná volba. Věděla jsem, že na jinou školu nechci. Kombinace sociální práce a zdravotnictví se mi zdála dokonalá – lidské zdraví a nemoce mě zajímaly vždy a vzhledem ke své dlouhodobé dobrovolnické zkušenosti s dětmi a mládeží jsem měla blízko i k sociální práci. Fakt velkého důrazu na praxi během studia byl také podstatnou složkou mého rozhodnutí. Po osmi letech na teoretickém gymnáziu jsem bažila po něčem, co bych dokázala aplikovat v reálném životě. První týden studia byl tak krušný vlivem změny prostředí, nového způsobu studia a nových lidí všude kolem, až jsem přemýšlela o tom, že s tím seknu, protože na to nemám. Zvykla jsem si ovšem rychleji, než jsem stačila svůj nápad provést, a po pár dnech jsem začala VŠPJ milovat, což se nezměnilo ani posledním dnem mého působení na ní jako studentky. Přístup vyučujích měl tu správnou rovnováhu profesionality a přátelskosti, která mi pomáhala co nejvíc vstřebat nabyté znalosti a pomoci mi v jejich aplikaci. Jejich vstřícnost tu byla pro každého, kdo ji potřeboval. Během studia jsem absolvovala pět měsíčních praxí, které souvisely s výkonem sociální případně zdravotně-sociální práce v konkrétních organizacích. Každá z praxí mě nějakým způsobem obohatila, mohla jsem vidět, jak (ne)funguje aplikace teoretických znalostí v praxi, mohla jsem se zorientovat v tom, s jakou cílovou skupinou bych v budoucnu ráda pracovala. To vše za plné podpory pedagogického sboru, se kterým jsme nejen sdíleli naše zkušenosti, ale také problémy, které při praxi nastaly. VŠPJ mě ovšem neobohatila pouze znalostmi a praktickými zkušenostmi na poli mnou zvoleného oboru. Poskytovala totiž mnoho příležitostí k tomu, abych mohla rozvíjet i své ostatní složky osobnosti. Ať už to byla možnost mít v prostorách školy vlastní výstavu; vystupovat na plese školy; zkusit si vést vlastní přednášku; pomáhat s organizací školních akcí; propagovat školu na DOD; zúčastnit se kulatého stolu se zástupci organizací, které poskytují studentům praxe, a mnohé další. To vše mi pomohlo, aby se z vyklepané studentky, která na začátku prvního semestru umírala z představy postavit se před třídu a začít mluvit, stal někdo, kdo je proaktivní a angažovaný do svého oboru. Aktuálně úspěšně pokračuji v navazujícím magisterském studiu sociální práce se zaměřením na poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Je statisticky dokázáno, že co se jednou hluboce zapíše do srdce, to tam zůstane, a přesně tak je to i s VŠPJ. Navždy pro mě bude tou pravou alma mater. S láskou vzpomínám :)

2019

Jan Toman

Studiem oboru Zdravotně sociální pracovník jsem získal mnohem víc než jen odbornou způsobilost a profesní kompetence. Především jsem rozvinul stránku osobní, poznal sám sebe a začal růst. Při plnění úkolů na praxi jsem získal nezapomenutelné zážitky a nenahraditelné zkušenosti. Na přednáškách a při následných cvičeních jsem nabyl dojmu, že o moje názory a úhly pohledu na aktuální dění mají akademičtí pracovníci opravdový zájem. Na závěr si dovolím citovat rektora VŠPJ Václava Báču „bakalář z Jihlavy má velký zvuk“ a já dodávám, že k zisku diplomu vede cesta tvrdé dřiny a odříkání.

2019

Jana Klapilová

Když jsem nastoupila na VŠPJ, tak jsem nevěděla, co od této školy mohu očekávat. Upřímně jsem byla trochu na pochybách, zda bylo správné rozhodnutí studovat právě tady. Avšak v průběhu studia jsem si stále více a více uvědomovala, že lepší rozhodnutí jsem pro sebe udělat nemohla. Vzhledem k tomu, že do jednotlivých ročníků nastupuje ,,jen" pár desítek studentů, dostávají přednášky nádech přátelského přístupu. Ale byla by chyba se domnívat, že tento přístup výuky ubírá na kvalitě. Tak jako všude jinde i tady musíte plnit průběžné úkoly, psát seminární práce, tvořit prezentace a v neposlední řadě zakončit předmět testem či ústní zkouškou. Já osobně si cením zdejších lektorů, od kterých jsem získala nespočet cenných informací, rad i zkušeností. A to mnohdy doplněné o vtipné zážitky z jejich profesního života. Obor ZSP sice nemá specializace, ale Vy sami si můžete díky volitelným předmětům rozšiřovat vědomosti Vámi zvoleným směrem. Za mě nejvíce vzpomínám (z povinných i volitelných předmětů) na Sociálně psychologický výcvik a Videotrénink interakcí. V rámci těchto předmětů jsem se naučila hodně sama o sobě a především jak se sebou pracovat 😊.

2017

Na studiu na VŠPJ oceňuji kvalitní vedení a přípravu na další studium, příjemnou spolupráci a dobré možnosti praxe v rámci studia. Pokračuji v navazujícím magisterské studium v Českých Budějovicích.

2017

Studium na Vysoké škole polytechnické hodnotím velmi pozitivně, dalo mi plno nových poznatků a dovedností, zároveň i zkušeností ve spolupráci s akademickými pracovníky školy. Ráda vzpomínám na přednášky z práva, jelikož přednášející jsou úžasní. Povinné praxe mi pomohly sjednotit si teorii s praxí, za což jsem velmi ráda. Kladně hodnotím i možnost vlastního výběru praxe. Nyní dále studuji na MUNI FSS.

2016

Studium na VŠPJ mi dalo spoustu znalostí, zkušeností, zážitků a poznání lidí, kterých si vážím, proto jací jsou. Velmi ráda vzpomínám na supervize, výcvik a kantory, kteří se nám snažili předat cenné informace. Co se týče praxí, oceňuji možnost vlastní volby organizace, kde bude praxe vykonána.

Proč zvolit VŠPJ ?

Vše pod jednou střechou

Budova VŠPJ v centru Jihlavy nabízí studentům jedinečné zázemí, ve kterém naleznou vše, co potřebují, pod jednou střechou – od učeben a pracoven vyučujících přes odborné laboratoře a knihovnu až po menzu či studijní oddělení. Stavba v sobě jedinečným způsobem spojuje historii s nejmodernější architekturou. Původní část budovy, ve které najdeme i historickou aulu, pochází z roku 1905. V těsné blízkosti se nachází moderní výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou a unikátní virtuální továrnou, které je s původní částí spojené nově vytvořenou chodbou.Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí diplomových prací. V kombinované formě studia vám praxi v oboru uznáme v plném rozsahu.

Možnost účasti na zajímavých projektech

Své znalosti, dovednosti i kreativitu mohou studenti uplatnit v rámci různých zajímavých projektů, jako je například XR-Buggy – studentský projekt, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla. Na katedře sociální práce je výsledkem studentského odborného projektu vůbec první česká publikace věnovaná tématu trauma-informovaného přístupu v sociální práci. S katedrou cestovního ruchu se můžete vydat poznávat zajímavé zahraniční destinace v rámci studentských expedicí. Ať už zvolíte jakýkoli studijní program, vždy budete mít dostatek prostoru se realizovat a stát se součástí výjimečných projektů, které vám pak budou zkrášlovat vaše CV.

Bugina

Tvorba rozvrhu na míru

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádami a volnočasovými aktivitami. Pokud se rozhodnete pro studium v kombinované formě, můžete počítat s výukou pouze o sobotách.

Osobní, individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra, kteří se mimo jiné věnují i studentům se specifickými potřebami.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Odkud Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že pokud nepřekročíte standardní dobu studia o více než jeden rok, studujete bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta a karta ISIC Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Na VŠPJ naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit celou zkoušku nanečisto. Mezinárodně platný jazykový certifikát můžete získat přímo ve škole.

Studijní plán oboru Zdravotně sociální pracovník je vytvořen v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci.

Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie,…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo…) s důrazem na praktickou výuku. Součástí programu je odborná praxe v celkové délce 20 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • provádět sociální prevenci, vč. depistáže
 • provádět sociální šetření a jeho analýzu
 • sestavovat plán psychosociální intervence
 • realizovat sociální opatření
 • zabezpečovat sociální agendu
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
 • podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace
 • podílet se na organizaci rekondičních pobytů
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí klienta/pacienta provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím
 • provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.)
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů
 • poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře
 • provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti
 • podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Název předmětu Typ * Sem. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 2 ZA Šlechtová
Etika ve zdravotně sociální práci P 1 2 ZA Fabián
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 2 ZA Hadrava
Obecná psychologie P 1 2 ZA Černá
Praxe I. P 1 5 ZA Dubnová
Ruský jazyk 1/ZSP-u1 CJ 1 2 ZA Haičmanová
Sociální patologie P 1 4 Z,ZK Pavelová
Sociální politika I. P 1 4 Z,ZK Urban
Supervize praxe I. P 1 2 ZA Tomka
Teorie ošetřovatelství P 1 3 ZK Cetlová
Úvod do filozofie v SP P 1 2 ZA Fabián
Základy anatomie a fyziologie P 1 2 ZA Báča
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 2 ZA Šlechtová
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 2 ZA Hadrava
Praxe II. P 2 5 ZA Dubnová
První pomoc P 2 2 ZK Cetlová
Ruský jazyk 1/ZSP-u2 CJ 2 2 ZA Haičmanová
Sociálně psychologický výcvik I. P 2 4 ZA Tomka
Sociální psychologie P 2 2 ZK Černá
Supervize praxe II. P 2 2 ZA Tomka
Teorie sociální práce P 2 4 Z,ZK Fabián
Základy hygieny a epidemiologie P 2 2 ZA Dubnová
Základy zdravotnické legislativy P 2 3 ZK Prchal
Zdraví a nemoc P 2 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 2 ZA Šlechtová
Metody a techniky sociální práce P 3 4 Z,ZK Pavelová
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 2 ZA Hadrava
Praxe III. P 3 5 ZA Dubnová
Ruský jazyk 1/ZSP-u3 CJ 3 2 ZA Haičmanová
Sociálně psychologický výcvik II. P 3 4 ZA Tomka
Sociologie P 3 2 ZA Fabián
Supervize praxe III. P 3 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe I. P 3 3 Z,ZK Prchalová
Vybrané kapitoly z neurologie P 3 3 Z,ZK Škoda
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství P 3 3 ZK Nováková
Vývojová psychologie P 3 2 Z,ZK Škoda
Základy informatiky P 3 2 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 2 Z,ZK Šlechtová
Demografie P 4 2 ZA Dubnová
Metody a techniky sociálního výzkumu P 4 4 Z,ZK Hanáček
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 2 Z,ZK Hadrava
Praxe IV. P 4 5 ZA Dubnová
Psychologie osobnosti P 4 2 ZK Škoda
Ruský jazyk 1/ZSP-u4 CJ 4 2 ZA Haičmanová
Supervize praxe IV. P 4 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe II. P 4 3 Z,ZK Prchal
Vybrané kapitoly z pediatrie P 4 3 ZK Hrstková
Základy psychiatrie a psychopatologie P 4 3 ZK Řezníková
Základy statistiky P 4 2 ZA Dvořáková
Komunitní a terénní sociální práce P 5 3 Z,ZK Dubnová
Praxe V. P 5 5 ZA Dubnová
Problematika menšinových skupin P 5 4 Z,ZK Gabrielová
Seminář k bakalářské práci P 5 7 ZA Černá
Social Determinants of Health PV 5 2 ZA Šlechtová
Sociální gerontologie a geriatrie P 5 3 Z,ZK Gabrielová
Supervize praxe V. P 5 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe III. P 5 3 Z,ZK Prchalová
Úvod do psychoterapie P 5 2 ZA Tomka
Veřejné zdravotnictví P 5 2 ZA Urban
Vybrané kapitoly z chirurgie P 5 3 ZK Bělina
Krizová intervence P 6 2 ZA Pavelová
Poradenský proces P 6 4 Z,ZK Tomka
Sociální práce s dětmi a rodinou P 6 2 ZA Fabián
Sociální služby P 6 4 Z,ZK Dubnová
Speciální pedagogika P 6 3 ZK Zápotočná
International Business Week PV 2 ZA Chalupová
International Business Week domácí PV 2 ZA Chalupová

Vysvětlivky:

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, KZ - klasifikovaným zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 168 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV.) a 12 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 6 volitelných předmětů.

Cizí jazyk:

Studenti si dle vlastního uvážení volí jeden cizí jazyk (AJ, NJ nebo RJ).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Dle platné legislativy je student oboru Zdravotně sociální pracovník povinen v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v rozsahu 1000 hodin.

V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.

Rozvržení odborné praxe v průběhu studia za předpokladu splnění podmínky pro uznání odborné praxe:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

Zimní semestr

Letní semestr

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

2 týdny

0

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

80 výuk. hodin

0

V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)


Garant programu

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401