Zdravotně sociální pracovník

CO VÁS ČEKÁ?

 • nové znalosti, dovednosti, zkušenosti, vztahy, zážitky a příležitosti
 • studium orientované na rozvoj člověka po stránce profesní, ale i osobní
 • partnerský přístup
 • přátelská atmosféra, umocněná dobrými vzájemnými vztahy
 • rozsáhlá praxe, která ukazuje reálné fungování, pomáhá propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a je výhodou při výběru zaměstnání

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

20 týdnů

PRŮMĚRNÁ MZDA

DLE ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU

29 020 Kč

STIPENDIA

51 % studentů prezenčního STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

10 448 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Studijní obor Zdravotně sociální pracovník Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti sociální práce, na jehož základě získáte způsobilost a profesní kompetence jak k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., tak k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu, zdravotně-sociálního pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie,…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, teorie a metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo,…) s důrazem na praktickou výuku. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte v rámci souvislé praxe. V průběhu studia absolvujete celkem 20 týdnů odborné praxe. Praxe je vykonávána ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích, které působí na poli sociální práce a poskytují pobytové, ambulantní či terénní sociální služby.

Studiem získáte znalosti a dovednosti pro:

 • realizaci sociální prevence včetně depistáže;
 • poskytování sociálně-právního poradenství;
 • provádění sociálního šetření, jeho analýzu a následně vytvoření individuálního plánu klienta a realizaci potřebných intervencí a pomoci;
 • provádění sociální rehabilitace;
 • integraci klientů a získávání jejich sociální prostředí k aktivní účasti na řešení nepříznivé sociální situace;
 • výkon analytické, metodické a koncepční činnosti ve zdravotně-sociální oblasti;
 • práci s jednotlivcem, se skupinou, s komunitou;
 • komplexní pohled na péči o znevýhodněné děti, dospělé jedince i seniory;

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Prezenční
(denní)
3 roky Příjem přihlášek do 1.kola do 12.5.2021 23:59 PODAT E-PŘIHLÁŠKU
Kombinované
(pouze soboty)
3 roky Příjem přihlášek do 1.kola do 12.5.2021 23:59 PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2021/2022 - Zdravotně sociální pracovník

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Aktuální informace budou vždy zveřejněny na této webové stránce.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022:

 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole). 
 • Způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
 1. test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných předpokladů (max. 50 bodů)
 2. ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu (max. 50 bodů)
 3. za prokazatelně absolvované a písemně doložené aktivity uchazeče ve smyslu předchozí praxe, osobního rozvoje nebo ve prospěch veřejného zájmu (např. dobrovolnická činnost, praxe v oblasti soviální práce nebo příbuzného oboru, studijní pobyt v zahraničí, státní zkouška z cizího jazyka) je možné udělit bodové zvýhodnění do maximální výše 20 bodů, které se připočítává k výsledku ústní zkoušky
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu Zdravotně sociální pracovník.

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022 naleznete pod následujícím odkazem na rozhodnutí rektora: RR 16-2021

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testu vycházejí z látky probírané na středních školách s maturitou (pro představu, jak jsou testy koncipovány, se podívejte na ukázky testů z předešlých přijímacích zkoušek). Test je složen z 50 otázek. Uchazeč může získat z testu 50 bodů. Ke  zpracování testu je stanoven celkový časový limit 45 minut.
 • Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby celkový počet studentů zapsaných do oboru činil 100.
 • Pro obor ZSP se vyžadují následující lékařská potvrzení vystavená praktickým lékařem:
 1. potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Zdravotně sociální pracovník na doporučeném formuláři  (ke stažení v e-přihlášce) - potvrzení je nutné předložit v den konání přijímací zkoušky 
 2. potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B - potvrzení je nutné předložit po úspěšném přijetí na VŠPJ před nástupem na praxe na studijní oddělení (ke stažení zde).

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení:

1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 12. 5. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 1. 6. 2021 až 3. 6. 2021
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

2. kolo

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 21. 7. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 4. 8. 2021 (prezenční forma), 5. 8. 2021 (kombinovaná forma)
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

3. kolo

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 19. 8. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 2. 9. 2021 (prezenční i kombinovaná forma)
Dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení  nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia

Úspěšnost u přijímacích zkoušek si můžete zjistit ve výsledcích přijímacího řízení z minulého akademického roku. 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také odborná praxe v rozsahu 1000 hodin

Cizí státní příslušníci

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

 • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

  NEBO

 • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má dvě části:
  • písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max. 30 bodů),
  • ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách zde.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Recenze absolventů

2020

Lenka Zimová

VŠPJ pro mě byla první a také jediná volba. Věděla jsem, že na jinou školu nechci. Kombinace sociální práce a zdravotnictví se mi zdála dokonalá – lidské zdraví a nemoce mě zajímaly vždy a vzhledem ke své dlouhodobé dobrovolnické zkušenosti s dětmi a mládeží jsem měla blízko i k sociální práci. Fakt velkého důrazu na praxi během studia byl také podstatnou složkou mého rozhodnutí. Po osmi letech na teoretickém gymnáziu jsem bažila po něčem, co bych dokázala aplikovat v reálném životě. První týden studia byl tak krušný vlivem změny prostředí, nového způsobu studia a nových lidí všude kolem, až jsem přemýšlela o tom, že s tím seknu, protože na to nemám. Zvykla jsem si ovšem rychleji, než jsem stačila svůj nápad provést, a po pár dnech jsem začala VŠPJ milovat, což se nezměnilo ani posledním dnem mého působení na ní jako studentky. Přístup vyučujích měl tu správnou rovnováhu profesionality a přátelskosti, která mi pomáhala co nejvíc vstřebat nabyté znalosti a pomoci mi v jejich aplikaci. Jejich vstřícnost tu byla pro každého, kdo ji potřeboval. Během studia jsem absolvovala pět měsíčních praxí, které souvisely s výkonem sociální případně zdravotně-sociální práce v konkrétních organizacích. Každá z praxí mě nějakým způsobem obohatila, mohla jsem vidět, jak (ne)funguje aplikace teoretických znalostí v praxi, mohla jsem se zorientovat v tom, s jakou cílovou skupinou bych v budoucnu ráda pracovala. To vše za plné podpory pedagogického sboru, se kterým jsme nejen sdíleli naše zkušenosti, ale také problémy, které při praxi nastaly. VŠPJ mě ovšem neobohatila pouze znalostmi a praktickými zkušenostmi na poli mnou zvoleného oboru. Poskytovala totiž mnoho příležitostí k tomu, abych mohla rozvíjet i své ostatní složky osobnosti. Ať už to byla možnost mít v prostorách školy vlastní výstavu; vystupovat na plese školy; zkusit si vést vlastní přednášku; pomáhat s organizací školních akcí; propagovat školu na DOD; zúčastnit se kulatého stolu se zástupci organizací, které poskytují studentům praxe, a mnohé další. To vše mi pomohlo, aby se z vyklepané studentky, která na začátku prvního semestru umírala z představy postavit se před třídu a začít mluvit, stal někdo, kdo je proaktivní a angažovaný do svého oboru. Aktuálně úspěšně pokračuji v navazujícím magisterském studiu sociální práce se zaměřením na poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Je statisticky dokázáno, že co se jednou hluboce zapíše do srdce, to tam zůstane, a přesně tak je to i s VŠPJ. Navždy pro mě bude tou pravou alma mater. S láskou vzpomínám :)

2019

Jan Toman

Studiem oboru Zdravotně sociální pracovník jsem získal mnohem víc než jen odbornou způsobilost a profesní kompetence. Především jsem rozvinul stránku osobní, poznal sám sebe a začal růst. Při plnění úkolů na praxi jsem získal nezapomenutelné zážitky a nenahraditelné zkušenosti. Na přednáškách a při následných cvičeních jsem nabyl dojmu, že o moje názory a úhly pohledu na aktuální dění mají akademičtí pracovníci opravdový zájem. Na závěr si dovolím citovat rektora VŠPJ Václava Báču „bakalář z Jihlavy má velký zvuk“ a já dodávám, že k zisku diplomu vede cesta tvrdé dřiny a odříkání.

2019

Jana Klapilová

Když jsem nastoupila na VŠPJ, tak jsem nevěděla, co od této školy mohu očekávat. Upřímně jsem byla trochu na pochybách, zda bylo správné rozhodnutí studovat právě tady. Avšak v průběhu studia jsem si stále více a více uvědomovala, že lepší rozhodnutí jsem pro sebe udělat nemohla. Vzhledem k tomu, že do jednotlivých ročníků nastupuje ,,jen" pár desítek studentů, dostávají přednášky nádech přátelského přístupu. Ale byla by chyba se domnívat, že tento přístup výuky ubírá na kvalitě. Tak jako všude jinde i tady musíte plnit průběžné úkoly, psát seminární práce, tvořit prezentace a v neposlední řadě zakončit předmět testem či ústní zkouškou. Já osobně si cením zdejších lektorů, od kterých jsem získala nespočet cenných informací, rad i zkušeností. A to mnohdy doplněné o vtipné zážitky z jejich profesního života. Obor ZSP sice nemá specializace, ale Vy sami si můžete díky volitelným předmětům rozšiřovat vědomosti Vámi zvoleným směrem. Za mě nejvíce vzpomínám (z povinných i volitelných předmětů) na Sociálně psychologický výcvik a Videotrénink interakcí. V rámci těchto předmětů jsem se naučila hodně sama o sobě a především jak se sebou pracovat 😊.

2017

Na studiu na VŠPJ oceňuji kvalitní vedení a přípravu na další studium, příjemnou spolupráci a dobré možnosti praxe v rámci studia. Pokračuji v navazujícím magisterské studium v Českých Budějovicích.

2017

Studium na Vysoké škole polytechnické hodnotím velmi pozitivně, dalo mi plno nových poznatků a dovedností, zároveň i zkušeností ve spolupráci s akademickými pracovníky školy. Ráda vzpomínám na přednášky z práva, jelikož přednášející jsou úžasní. Povinné praxe mi pomohly sjednotit si teorii s praxí, za což jsem velmi ráda. Kladně hodnotím i možnost vlastního výběru praxe. Nyní dále studuji na MUNI FSS.

2016

Studium na VŠPJ mi dalo spoustu znalostí, zkušeností, zážitků a poznání lidí, kterých si vážím, proto jací jsou. Velmi ráda vzpomínám na supervize, výcvik a kantory, kteří se nám snažili předat cenné informace. Co se týče praxí, oceňuji možnost vlastní volby organizace, kde bude praxe vykonána.

Proč zvolit VŠPJ ?

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádu nebo dojíždět do školy např. jen čtyři dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Pestrá studijní nabídka

VŠPJ vyniká pestrou studijní nabídkou – zájemci o studium mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě.

Bez přijímaček

Na bakalářské studijní programy ekonomického a technického typu se dostanete bez přijímacích zkoušek.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 17 let svojí existence. V životě studenta se jedná o dospívání a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky, většina informací je dostupná on-line a máme vlastní informační systém. Naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie, jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny, a rádi se o své poznatky podělí se studenty. Od roku 2020 je součástí VŠPJ také nové výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou. V jeho suterénu se nachází unikátní virtuální továrna simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce.

Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Studenti v průběhu studia absolvují v závislosti na zvoleném oboru až 46 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí závěrečných prací. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme. Studentům také nabízíme možnost účasti na zajímavých projektech, jako je například XR-Buggy a jiné.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že u nás studujete ve všech studijních oborech a programech v českém jazyce bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Přímo ve škole naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na zkoušky z anglického jazyka. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Studijní plán oboru Zdravotně sociální pracovník je vytvořen v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci.

Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie,…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo…) s důrazem na praktickou výuku. Součástí programu je odborná praxe v celkové délce 20 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • provádět sociální prevenci, vč. depistáže
 • provádět sociální šetření a jeho analýzu
 • sestavovat plán psychosociální intervence
 • realizovat sociální opatření
 • zabezpečovat sociální agendu
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům
 • podílet se na integraci klientů a získávat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na procesu této integrace
 • podílet se na organizaci rekondičních pobytů
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí klienta/pacienta provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím
 • provádět základní činnosti v kontextu zákona o sociálních službách (sociálně terapeutická činnost, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu atd.)
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů
 • poskytovat pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře
 • provádět analytickou, metodickou a koncepční činnost ve zdravotně sociální oblasti
 • podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech atd.

Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 2 ZA Šlechtová
Etika ve zdravotně sociální práci P 1 2 ZA Urban
Německý jazyk 1 / ZSP - u1 CJ 1 2 ZA Hadrava
Obecná psychologie P 1 2 ZA Černá
Praxe I. P 1 5 ZA Dubnová
Sociální patologie P 1 4 Z,ZK Pavelová
Sociální politika I. P 1 4 Z,ZK Urban
Supervize praxe I. P 1 2 ZA Tomka
Teorie ošetřovatelství P 1 3 ZK Cetlová
Úvod do filozofie / ZSP P 1 2 ZA Urban
Základy anatomie a fyziologie P 1 2 ZA Báča
Anglický jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 2 ZA Šlechtová
Německý jazyk 1 / ZSP - u2 CJ 2 2 ZA Hadrava
Praxe II. P 2 5 ZA Dubnová
První pomoc P 2 2 ZK Cetlová
Sociálně psychologický výcvik I. P 2 4 ZA Tomka
Sociální politika II. P 2 4 Z,ZK Urban
Sociální psychologie P 2 2 ZK Černá
Supervize praxe II. P 2 2 ZA Tomka
Teorie sociální práce P 2 4 Z,ZK Gabrielová
Základy hygieny a epidemiologie P 2 2 ZA Knížková
Základy zdravotnické legislativy P 2 3 ZK Prchal
Zdraví a nemoc P 2 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 2 ZA Šlechtová
Metody a techniky sociální práce P 3 4 Z,ZK Pavelová
Německý jazyk 1 / ZSP - u3 CJ 3 2 ZA Hadrava
Praxe III. P 3 5 ZA Dubnová
Sociálně psychologický výcvik II. P 3 4 ZA Tomka
Sociologie P 3 2 ZA Hanzl
Supervize praxe III. P 3 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe I. P 3 3 Z,ZK Prchalová
Vybrané kapitoly z neurologie P 3 3 Z,ZK Škoda
Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství P 3 3 ZK Nováková
Vývojová psychologie P 3 2 Z,ZK Škoda
Základy informatiky P 3 2 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 2 Z,ZK Šlechtová
Demografie P 4 2 ZA Hanzl
Metody a techniky sociálního výzkumu P 4 4 Z,ZK Hanzl
Německý jazyk 1 / ZSP - u4 CJ 4 2 Z,ZK Hadrava
Praxe IV. P 4 5 ZA Dubnová
Psychologie osobnosti P 4 2 ZK Škoda
Supervize praxe IV. P 4 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe II. P 4 3 Z,ZK Prchal
Vybrané kapitoly z pediatrie P 4 3 ZK Hrstková
Základy psychiatrie a psychopatologie P 4 3 ZK Dubnová
Základy statistiky P 4 2 ZA Dvořáková
Komunitní a terénní sociální práce P 5 3 Z,ZK Dubnová
Praxe V. P 5 5 ZA Dubnová
Problematika menšinových skupin P 5 4 Z,ZK Gabrielová
Seminář k bakalářské práci P 5 7 ZA Černá
Social Determinants of Health PV 5 2 ZA Šlechtová
Sociální gerontologie a geriatrie P 5 3 Z,ZK Gabrielová
Supervize praxe V. P 5 2 ZA Tomka
Úvod do právní teorie a praxe III. P 5 3 Z,ZK Prchalová
Úvod do psychoterapie P 5 2 ZA Řezníková
Veřejné zdravotnictví P 5 2 ZA Urban
Vybrané kapitoly z chirurgie P 5 3 ZK Bělina
Interactive Communication PV 6 2 ZA Černá
Krizová intervence P 6 2 ZA Pavelová
Nutrition and Diet PV 6 2 ZA Šlechtová
Poradenský proces P 6 4 Z,ZK Tomka
Sociální práce s dětmi a rodinou P 6 2 ZA Fabián
Sociální služby P 6 4 Z,ZK Dubnová
Social Work in Health Care PV 6 2 ZA Gabrielová
Speciální pedagogika P 6 3 ZK Žilincová
International Business Week PV 2 ZA Chalupová
International Business Week domácí PV 2 ZA Chalupová

Vysvětlivky:

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, KZ - klasifikovaným zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Za dobu studia je nezbytné získat celkem nejméně 180 kreditů, z toho 170 kreditů z povinných (P) a povinně volitelných (PV) předmětů (cizí jazyk I. – IV. a jeden předmět v cizím jazyce) a 10 kreditů z volitelných (V) předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

Cizí jazyk:

Studenti si volí jeden cizí jazyk a jeden předmět vyučovaný v cizím jazyce (v návaznosti na zvolený cizí jazyk).

Vypisování předmětů:

Povinné a povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu, mimo doporučený semestr jsou vypisovány pouze výjimečně. Volitelné předměty jsou vypisovány na základě studijních potřeb a zájmu studentů a s ohledem na možnosti katedry.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni v období studia, v rámci předmětů Praxe I. – Praxe V., absolvovat odbornou praxi v celkovém rozsahu 20 týdnů, v rozložení 4 týdny praxe na v jednom semestru. Praxe probíhá v každém semestru s výjimkou šestého. Místa pro výkon praxe u poskytovatelů, se kterými katedra sociální práce cíleně spolupracuje organizačně zajišťují garant odborné praxe a referent odborné praxe, další místa pro výkon praxe si mohou zařídit rovněž sami studenti. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím (Směrnice k odborné praxi pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník).

Pro výkon praxe je nezbytné očkování proti hepatitidě typu B, které student dokládá písemným potvrzení při zápisu do prvního semestru.

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby závěrečné práce.

Okruhy jsou z oblastí  (předmětů):
Právo (Úvod do právní teorie a praxe I.-III., Základy zdravotnické legislativy)

Sociální politika (Sociální politika I., II.)

Teorie, metody a techniky sociální práce (Teorie sociální práce, Metody a techniky sociální práce)

Klinické obory (Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, chirurgie, neurologie, pediatrie, Základy psychiatrie a psychopatologie, Sociální gerontologie a geriatrie, Teorie ošetřovatelství)


Šance na přijetí

Počet přijatých za ak. rok 2020/2021:

125/176

(71 %)


Výsledky přijímaček

Garant programu

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz