Sociální práce v péči o duševní zdraví

CO VÁS ČEKÁ?

 • nové znalosti, dovednosti, zkušenosti, vztahy, zážitky a příležitosti
 • studium orientované na rozvoj člověka po stránce profesní, ale i osobní
 • partnerský přístup
 • přátelská atmosféra, umocněná dobrými vzájemnými vztahy
 • rozsáhlá praxe, která ukazuje reálné fungování, pomáhá propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a je výhodou při výběru zaměstnání

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

240 hodin

TITUL

PO ÚPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ STUDIA ZÍSKÁŠ AKADEMICKÝ TITUL

Mgr.

ERASMUS+

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Studijní program Sociální práce v péči o duševní zdraví je koncipován jako navazující magisterský program v oboru sociální práce. Je zaměřen na prohloubení znalostí sociálních a zdravotně-sociálních pracovníků pro oblast péče o duševní zdraví. Reaguje na potřeby vyplývající z reformy psychiatrické péče v České republice. Absolvent bude kompetentní uplatňovat teorie, metody a techniky sociální práce v praxi především s lidmi s duševním onemocněním.  Bude umět reflektovat a řešit etická dilemata a krizové situace vyplývající ze sociální práce s danou cílovou skupinou, zvládat rozhodovací procesy při výkonu svého povolání. V rámci studia je pozornost věnována i právu a managementu, díky čemuž bude absolvent vybaven dovednostmi a znalostmi pro vedení multidisciplinárních týmů. Cílem studijního programu je dosáhnout u absolventů komplexní připravenosti pro výkon povolání sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka v oblasti péče o duševní zdraví s důrazem na sebezkušenost a sebereflexi – dosáhnout takové úrovně teoretických znalostí, praktických dovedností a oborového přehledu, aby byli:

 • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce na všech úrovních prevence,
 • způsobilí k profesionálnímu výkonu sociální práce v akutní i následné péči o lidi s duševním onemocněním,
 • schopni spolupráce v rámci multidisciplinárních týmů i jejich případného vedení,
 • připraveni podílet se na tvorbě komunitní sociální práce v rámci reformy péče o duševní zdraví,
 • schopni podílet se na rozvoji oboru, profese a mezioborové spolupráce,
 • schopni vlastního profesního růstu a rozvoje,
 • schopni kriticky reflektovat potřeby jednotlivců i společnosti v oblasti péče o duševní zdraví,
 • připraveni podílet se na destigmatizaci.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650 Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu. Součástí studia je také odborná praxe v rozsahu 240 hodin.

Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 – navazující magisterský program Sociální práce v péči o duševní zdraví

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:

 • dosažení bakalářského nebo magisterského stupně vzdělání opravňujícího k výkonu povolání sociálního pracovníka (dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění), 
 • způsobilost ke studiu:
  • doložená motivačním dopisem (v rozsahu 1-2 normostrany A4) obsahující zdůvodnění zájmu studovat v programu Sociální práce v péči o duševní zdraví na Vysoké škole polytechnické Jihlava (max. 20 bodů),
  • ústní pohovor k praxi v oboru (max. 10 bodů),
  • ústní pohovor k posouzení přehledu uchazeče/uchazečky o aktuálnímu stavu péče o duševní zdraví v České republice (max. 20 bodů).
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky na Vysoké škole polytechnické Jihlava (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2023/2024 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE.

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete ZDE. Zkouška z českého jazyka proběhne v rámci zkoušky způsobilosti ke studiu.

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Bakalářský/magisterský diplom a Diploma Supplement s příslušným ustanovením o získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT) - jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan, nebudou akceptovány
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Bakalářský/magisterský diplom a Diploma Supplement musí být dodán do 12. 10. 2023 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč pozván k ústnímu pohovoru).
 • Způsobilost/motivační dopis (včetně všech požadovaných náležitostí) je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - prostý scan bude akceptován, zároveň je možné originál dodat v listinné podobě na studijní oddělení
  • korespondenčně na studijní oddělení
  • osobně na studijní oddělení
 • Motivační dopis musí být dodán dle termínů jednotlivých kol přijímacího řízení AR 2023/2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč pozván k ústnímu pohovoru).

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo na e-mailu studijni@vspj.cz.

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky  do 12. 10. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 12. 10. 2023
Termín dodání motivačního dopisu včetně všech náležitostí do 12. 10. 2023 
Termín dodání dokladu o odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka (bakalářský/magisterský stupeň vzdělání) - Diplom a Diploma Supplement příslušným ustanovením o získání kvalifikace k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění  do 12. 10. 2023

Termín konání přijímací zkoušky

18. 10. 2023

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2023/2024 je stanoven na 20. října 2023. 

Recenze absolventů

Recenze absolventů intenzivně připravujeme.
Děkujeme za pochopení

Proč zvolit VŠPJ ?

Vše pod jednou střechou

Budova VŠPJ v centru Jihlavy nabízí studentům jedinečné zázemí, ve kterém naleznou vše, co potřebují, pod jednou střechou – od učeben a pracoven vyučujících přes odborné laboratoře a knihovnu až po menzu či studijní oddělení. Stavba v sobě jedinečným způsobem spojuje historii s nejmodernější architekturou. Původní část budovy, ve které najdeme i historickou aulu, pochází z roku 1905. V těsné blízkosti se nachází moderní výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou a unikátní virtuální továrnou, které je s původní částí spojené nově vytvořenou chodbou.Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí diplomových prací. V kombinované formě studia vám praxi v oboru uznáme v plném rozsahu.

Možnost účasti na zajímavých projektech

Své znalosti, dovednosti i kreativitu mohou studenti uplatnit v rámci různých zajímavých projektů, jako je například XR-Buggy – studentský projekt, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla. Na katedře sociální práce je výsledkem studentského odborného projektu vůbec první česká publikace věnovaná tématu trauma-informovaného přístupu v sociální práci. S katedrou cestovního ruchu se můžete vydat poznávat zajímavé zahraniční destinace v rámci studentských expedicí. Ať už zvolíte jakýkoli studijní program, vždy budete mít dostatek prostoru se realizovat a stát se součástí výjimečných projektů, které vám pak budou zkrášlovat vaše CV.

Bugina

Tvorba rozvrhu na míru

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádami a volnočasovými aktivitami. Pokud se rozhodnete pro studium v kombinované formě, můžete počítat s výukou pouze o sobotách.

Osobní, individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra, kteří se mimo jiné věnují i studentům se specifickými potřebami.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Odkud Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že pokud nepřekročíte standardní dobu studia o více než jeden rok, studujete bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta a karta ISIC Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Na VŠPJ naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit celou zkoušku nanečisto. Mezinárodně platný jazykový certifikát můžete získat přímo ve škole.


Garant programu

doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401