Porodní asistentka

CO VÁS ČEKÁ?

 • poskytování zdravotní péče v porodní asistenci
 • poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí
 • poskytování péče o novorozence
 • ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie
 • podílení se ve spolupráci s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

46 týdnů

STIPENDIA

58 % studentů prezenčního STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

8 851 Kč / ročně

ERASMUS+

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Studijní obor Porodní asistentka Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti porodní asistence. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb a dává Vám jako absolventovi základní předpoklady k výkonu regulovaného povolání na území Evropské unie. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky dlouhodobé praxi. V průběhu studia absolvujete celkem 46 týdnů ošetřovatelské a odborné praxe. Praxi můžete vykonávat např. v prenatálních poradnách, gynekologických ambulancích, lůžkových zařízeních s péčí v oblasti gynekologie a porodnictví (standardní ošetřovací jednotky, jednotky intenzivní péče, porodní sály či operační sály) a na dalších vybraných pracovištích.

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 46 týdnů). 

 

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Aktuálně není otevřené žádné kolo přijímacího řízení.


Odborné učebny

Více informací o odborných učebnách naleznete na webu katedry zdravotnických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 - Porodní asistentka

 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole)
 • způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
  • test na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů (max. 50 bodů)
  • ústní pohovor – ověření znalostí biologie člověka a motivace uchazeče (max.  50 bodů)
 • potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Porodní asistentka (ke stažení v e-přihlášce) - potvrzení je nutné předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022 naleznete ZDE.

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 • U testu je správná odpověď hodnocena 1 bodem, odpověď nevím/nebudu odpovídat žádným bodem, za špatnou odpověď se odečítá 0,5 bodu, tj. maximálně můžete z testu získat 50 bodů. Z ústní zkoušky můžete získat maximálně 50 bodů.
 • Ke zpracování testu na PC je stanoven časový limit 45 minut, ústní zkouška je v rozsahu max. 15 minut.
 • Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testech vycházejí z látky probírané na středních školách s maturitou (pro představu, jak jsou testy koncipovány, se podívejte na ukázky testů z předešlých přijímacích zkoušek).
 • Úspěšnost u přijímacích zkoušek si můžete zjistit ve výsledcích přijímacího řízení z minulých let.
 • Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby celkový počet studentů zapsaných do oboru činil 32.
 • Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti vystavené praktickým lékařem na doporučeném formuláři  (ke stažení v e-přihlášce po úhradě poplatku přijímacího řízení) - potvrzení je nutné předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky jedním z níže uvedených způsobů: 
  • on-line (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce)
  • korespondenčně na studijní oddělení
  • osobně na studijní oddělení 
 • Prokázání o očkování proti hepatitidě typu B, které přijatý uchazeč předkládá garantovi praxe po zahájení výuky (dostačující je kopie očkovacího průkazu).

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

 

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE.

 

Cizí státní příslušníci

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

 • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

NEBO

 • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má dvě části:
  • písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max. 30 bodů),
  • ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz

 

Důležité termíny

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

1. kolo
Termín podávání přihlášek do 12. 5. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 12. 5. 2021 
Termín konání přijímací zkoušky 1. 6. 2021 až 3. 6. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti  nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

2. kolo

Termín podávání přihlášek do 21. 7. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 21. 7. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 4. 8. 2021 a 5. 8. 2021 (den bude upřesněn v pozvánce k přijímací zkoušce)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti  nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

3. kolo

Termín podávání přihlášek do 19. 8. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 19. 8. 2021 
Termín konání přijímací zkoušky 2. 9. 2021
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti  nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

Recenze absolventů

Recenze absolventů intenzivně připravujeme.
Děkujeme za pochopení

Proč zvolit VŠPJ ?

Vše pod jednou střechou

Budova VŠPJ v centru Jihlavy nabízí studentům jedinečné zázemí, ve kterém naleznou vše, co potřebují, pod jednou střechou – od učeben a pracoven vyučujících přes odborné laboratoře a knihovnu až po menzu či studijní oddělení. Stavba v sobě jedinečným způsobem spojuje historii s nejmodernější architekturou. Původní část budovy, ve které najdeme i historickou aulu, pochází z roku 1905. V těsné blízkosti se nachází moderní výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou a unikátní virtuální továrnou, které je s původní částí spojené nově vytvořenou chodbou.Každodenní kontakt s moderními technologiemi

V průběhu studia na VŠPJ budete mít příležitost si osahat ty nejmodernější technologie. V suterénu nového výukového centra se nachází unikátní virtuální továrna simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce. Nechybí v ní robotizované výrobní linky či zmenšeniny automatizovaných továrních zařízení od obráběcích strojů až po unikátní přístroj na balení hotových výrobků. Jedinečná možnost každodenního kontaktu s vyspělou technikou se vám naskytne i v dalších laboratořích a pracovištích katedry technických studií, které disponují například 3D tiskárnami, drony nebo špičkovou audiovizuální technikou.

Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Studenti navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v průběhu studia absolvují 12 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky budou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí diplomových prací. V kombinované formě studia vám praxi v oboru uznáme v plném rozsahu.

Možnost účasti na zajímavých projektech

Své znalosti, dovednosti i kreativitu mohou studenti uplatnit v rámci různých zajímavých projektů, jako je například XR-Buggy – studentský projekt, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla.

Bugina

Tvorba rozvrhu na míru

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádami a volnočasovými aktivitami. Pokud se rozhodnete pro studium v kombinované formě, můžete počítat s výukou pouze o sobotách.

Osobní, individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra, kteří se mimo jiné věnují i studentům se specifickými potřebami.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Odkud Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že pokud nepřekročíte standardní dobu studia o více než jeden rok, studujete bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta a karta ISIC Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Na VŠPJ naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit celou zkoušku nanečisto. Mezinárodně platný jazykový certifikát můžete získat přímo ve škole.

Studijní obor Porodní asistentka poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb. Součástí studia je ošetřovatelská a odborná praxe v celkové délce 46 týdnů.

Klíčové výsledky učení

Studiem tohoto oboru absolvent získá kvalifikaci:

 • k poskytování zdravotní péče v porodní asistenci,
 • k zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky,
 • k vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence,
 • k ošetřovatelské péči o ženu na úseku gynekologie,
 • k podílení se ve spolupráci s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie 1 P 1 3 ZA Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 2 ZA Straňák
Biofyzika P 1 2 ZA Prokop
Filosofie P 1 2 ZA Juhásová
Komunikace 1 / Kommunikation 1 P 1 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 2 ZA Nevrklová
Obecná psychologie P 1 2 ZK Černá
Odborná latinská terminologie 1 P 1 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 1/PA P 1 2 ZA Dvořáková
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 2 ZA Gulášová
Ošetřovatelská péče v gynekologii P 1 3 Z,ZK Herboltová
Ošetřovatelské postupy 1/PA P 1 3 ZA Dvořáková
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 2 ZA Cetlová
První pomoc P 1 2 ZK Cetlová
Základy teorie porodní asistence P 1 2 ZA Dvořáková
Anatomie 2 P 2 3 ZK Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 2 ZA Straňák
Dovednosti v porodní asistenci 1 P 2 3 ZA Dvořáková
Fyziologie P 2 3 Z,ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 1 ZA Vojáčková
Komunikace 2 / Kommunikation 2 P 2 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 2 ZA Nevrklová
Odborná latinská terminologie 2 P 2 2 ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/PA P 2 2 ZA Dvořáková
Odborná praxe 2/PA P 2 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelské postupy 2/PA P 2 3 ZK Dvořáková
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 3 ZK Cetlová
Porodnická a klinická propedeutika P 2 2 ZK Roztočil
Porodnictví 1 P 2 3 ZA Roztočil
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 2 ZA Straňák
Biochemie a hematologie P 3 2 ZA Popelová
Dovednosti v porodní asistenci 2 P 3 3 ZA Dvořáková
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie P 3 2 Z,ZK Wasserbauer
Německý jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 3/PA P 3 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 3 ZA Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 P 3 3 ZA Hrstková
Patologie P 3 3 Z,ZK Kaštan
Porodnictví 2 P 3 4 ZK Roztočil
Seminář k bakalářské práci P 3 2 ZA Juhásová
Sociologie P 3 2 ZA Hanzl
Vývojová psychologie/PA P 3 2 Z,ZK Oranyová
Výzkum v porodní asistenci P 3 2 ZA Görnerová
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 2 Z,ZK Straňák
Dovednosti v porodní asistenci 3 P 4 3 ZA Dvořáková
Edukační činnost v porodní asistenci / Educational activities in the work of midwives P 4 2 ZA Görnerová
Farmakologie P 4 2 ZA Slíva
Historie porodnictví P 4 2 ZA Dvořáková
Konceptuální modely P 4 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 2 ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 2/PA P 4 2 ZA Dvořáková
Odborná praxe 4/PA P 4 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech P 4 3 Z,ZK Bělina
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 3 ZK Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 P 4 3 Z,ZK Hrstková
Výživa a dietetika P 4 2 ZA Görnerová
Zdravotnická a sociální psychologie P 4 3 Z,ZK Černá
Dovednosti v porodní asistenci 4 P 5 3 ZK Dvořáková
Etika P 5 2 ZA Gulášová
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních P 5 2 ZA Cetlová
Management ve zdravotnictví P 5 3 Z,ZK Cmuntová
Odborná praxe 5/PA P 5 2 ZA Dvořáková
Ošetřovatelská péče v neonatologii P 5 3 Z,ZK Hrstková
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 2 ZA Škoda
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 5 2 ZA Zajícová Špinarová
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech P 5 3 ZK Cvrček
Porodní asistentka v primární a komunitní péči P 5 2 ZK Görnerová
Radiologie a nukleární medicína P 5 2 ZA Neubauer
Veřejné zdravotnictví P 5 2 ZA Wasserbauer
Výchova k reprodukčnímu zdraví P 5 2 ZA Dvořáková
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví P 6 3 Z,ZK Lízalová
Embryologie P 6 2 ZA Báča
Genetika P 6 2 ZA Hořínová
Multikulturní ošetřovatelství P 6 2 Z,ZK Gulášová
Odborná praxe 6/PA P 6 4 ZK Dvořáková
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky P 6 2 ZA Görnerová
Rehabilitace v porodní asistenci P 6 2 ZA Dvořáková
Základy balneologie P 6 2 ZA Hudáková
Základy ultrazvukové diagnostiky P 6 2 ZA Roztočil
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 3 ZA Prchal

Vysvětlivky:

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, KZ - klasifikovaným zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 1 volitelný předmět během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:

Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)


Šance na přijetí

Počet přijatých za ak. rok 2021/2022:

39/101

(39 %)


Výsledky přijímaček

Garant programu

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz