Komunitní péče v porodní asistenci

CO VÁS ČEKÁ ?

 • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
 • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
 • realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí;

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

12 týdnů

STIPENDIA

41% studentů kombinovaného STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

19 200 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100%


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Komunitní péče v porodní asistenci je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Porodní asistentka pro komunitní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Co například budete umět po absolvování studia? 

 • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
 • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
 • realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí;
 • využívat přístrojovou techniku používanou v péči o nemocné novorozence


Odborné učebny

Více informací o odborných učebnách naleznete na webu katedry zdravotnických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 - Komunitní péče v porodní asistenci

Přijímací řízení pro tento obor není pro AR 2020/2021 vyhlášeno.

 Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Recenze absolventů

2017

Studium hodnotím velmi pozitivně, ve svém oboru jsem se nejenom zdokonalila, ale i velmi rozšířila teoretické znalosti, které nadále budu uplatňovat ve své soukromé praxi.

2017

S odstupem necelých dvou měsíců od SZZ můžu s klidným svědomím říct, že mi vyhovovalo téměř vše. Ve srovnání s kombinovaným studiem na JČU v Českých Budějovicích, pro mě byla velkým plusem vzdálenost a velice milé bylo i prospěchové stipendium. Velmi kladně hodnotím i všechny vstřícné a ochotné pedagogy (jak externí tak interní), tak i další zaměstnance. Nikdy jsem neměla problém kdekoliv se s kýmkoliv domluvit. Praxi chápu jako nutnou součást studia zdravotnických oborů, ale sama za sebe musím uznat, že někdy je složité skloubit zaměstnání, studium, rodinu, péči o domácnost a ještě praxi. Pracuji již 13. rokem jako porodní asistentka v nemocnici a zůstávám zde i po dokončení magisterského studia. Práce mě baví, ale v současné době rozesílám také žádosti na zdravotnické školy, neboť by mě bavilo učit. Ale nejraději bych obě profese skloubila dohromady - učit a zároveň zůstat na částečný úvazek v nemocnici a "nevypadnout" z praxe".

Proč zvolit VŠPJ ?

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem zvolit předměty, které budou studovat ze svého studijního planu a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádou nebo dojíždět do školy např. jen 4 dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Uprostřed republiky

Dobrá dostupnost je pro nás samozřejmostí - škola sídlí přímo u autobusového nádraží, navíc má Jihlava přímé spojení z Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždení autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 46 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 37 Kč

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 15 let svojí existence, v životě studenta se jedná o pubertu a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky. Většina informací je dostupná online, máme vlastní inforační systém, ale i naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny a rádi se o svoje poznatky podělí se studenty.

Praxe

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia a je velkou konkurenční výhodou našich absolventů. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Máme širokou nabídku zahraničních programů a stáží, které čekají jen na vás. Oproti velkým školám můžete jet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studetské výhody

U nás studujete ve všech oborech v českém jazyce bezplatně a navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí nejen velké slevy na dopravu, ale také mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Centrum naleznete přímo na škole, pomůže Vám připravit se na zkoušky z jazyka? Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci umožní absolventům realizovat náročnou, holisticky pojímanou porodnicko-ošetřovatelskou péči u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí a fyziologických novorozenců s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných ve studiu pro získání odborné způsobilosti porodní asistentky a dále z oborů potřebných pro vykonávání porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy a novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností v porodnicko-ošetřovatelských činnostech a osvojování si nových porodnicko-ošetřovatelských intervencí a činností nezbytných pro poskytování profesionální porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy s fyziologickým těhotenstvím, v období porodu a po porodu a také péči o fyziologického novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Absolvent bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence. Absolvent bude připraven pro praxi především v komunitní péči a bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence.


Klíčové výsledky učení


Studiem absolvent získá kvalifikaci:

 • vykonávat specializované ošetřovatelské činnosti v oblasti komunitní péče v porodní asistenci;
 • uplatnit se při organizování a metodickém řízení porodnicko-ošetřovatelské péče v příslušném oboru;
 • v poskytování profesionální holisticky pojímané porodnicko-ošetřovatelské péče u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí, fyziologických novorozenců a gynekologicky nemocných žen;
 • v poskytování profesionální komunikace a terapeutické intervence ve státních i nestátních zařízeních, v terénní i domácí péči v rámci celé zdravotní péče.
Zpět na plán

Praxe založená na důkazech ( PZD )

Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h
Cvičení 5 h

  Sylabus

 • Seminární práce - analýza vhodného přístupu k hodnocení získaných důkazů a odborných zdrojů anebo formulování relevantní klinické otázky - písemná forma - hodnocení vyučujícím na základě skupinové prezentace závěrů a schopnosti jejich obhajoby.

  Doporučená literatura

 • TAYLOR, J. H. Clinical guidelines and care protocols. Chichester: John Wiley and son, 2006. ISBN 0470-01982-4.

 • MELNYK, B. M., FINEOUT-OVERHOLT, E. Implementing Evidence-Based Practice. Real-Life Success Stories. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, 2011. ISBN 9781-935476-689.

 • MELNYK, B. M., FINEOUT-OVERHOLT, E. Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare. A guide to Best Practice. Philadelphia: Lippincott Williams, 2011. ISBN 978-1-6054-778-7.

 • HOLLAND, K., REES, C. Nursing: Evidence-Based Practice Skills. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956310-4.

 • CULLUM, N., CILISKA, D., HAYNES, R. B., MARKS, S. Evidence-based Nursing: An introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. ISBN 978-1-4051-4597-8.

 • CRAIG, J. V., SMYTH, R. L. The Evidence-Based Practice: Manual for Nurses. Edinburgh: Elsevier, 2007. ISBN 0-443-10230-9.

 • BROWN, S. J. Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection. Sudbury: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-7637-58-1.

 • JAROŠOVÁ, D. Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN). In PLEVOVÁ, I. a kol. (ed.). Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3557-3. 

 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 

 • LIČENÍK, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2265-7. 

 • GLASZIOU, P., MAR, C. D., SALISBURY, J. Evidence-based practice workbook. Malden: Blackwell, 2007. ISBN 978-1-4051-6728-4.

 • DICENSO, A., GUYATT, G., CILISKA, D. Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice. St. Louis: Mosby, 2005. ISBN 978-0-323-02591-1.

  Anotace

Předmět je zaměřen na dovednosti a znalosti důležité pro implementaci praxe založené na důkazech v ošetřovatelské praxi. Seznamuje studenty se základní charakteristikou praxe založené na důkazech, jednotlivými fázemi EBP, využitím odborných databází, s kritickým hodnocením nalezeného důkazu.


Studenti získají vědomosti potřebné ke kritickému hodnocení aktuálních vědeckých a odborných publikací, naučí se základnímu algoritmu praxe založené na důkazech: konkrétní pacient - formulace klinické otázky - vyhledání a zhodnocení kvality relevantního důkazu - aplikace do praxe a monitorování změny. Naučí se pracovat s dostupnými elektronickými databázemi, vyhledávat a analyzovat validní zdroje.Dovednosti:


Student charakterizuje principy evidence-based practice. Student zná význam praxe založené na důkazech. Student popíše jednotlivé kroky procesu EBP. Student je schopen formulovat klinickou otázku v PICOT formátu. Student pracuje s dostupnými elektronickými databázemi. Student vyhledává důkazy v dostupných zahraničních databázích. Student vyhledává a analyzuje validní zdroje. Student kriticky zhodnotí kvalitu nalezeného důkazu. Student aplikuje nejlepší důkazy v praxi.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Zpět na plán

Garant programu

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz