Finance a řízení

CO VÁS ČEKÁ?

 • Přednášky odborníků z aplikační sféry
 • Národní/Nadnárodní firmy ke spolupráci
 • Získání profesionálních manažerských znalostí
 • Široké využití znalostí v praxi
 • Podpora pro samostatné podnikání
 • Vedení k finanční gramotnosti
 • Bakalářské práce s praktickým zaměřením

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

15 týdnů

STIPENDIA

27 % studentů prezenčního STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

6 491 Kč / ročně

ERASMUS+

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100 %


Studijní program Finance a řízení Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Budete připraveni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě. 


Po úspěšném absolvování studia budete umět:

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik
 • pracovat s daňovými zákony
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů
 • aplikovat marketingové řízení
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláškaPoplatek za přijímací řízení činí 650,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek daného kola (pokud se do studia nezapíšete, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol) naleznete v elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení.

 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat, naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 15 týdnů).

 

Nabízené formy výuky

Forma Délka studia Stav
Aktuálně není otevřené žádné kolo přijímacího řízení.


International Business Week

International Business Week (IBW) je označení pro týdenní projektové aktivity, které se konají na všech vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě IBW.

Více o IBW naleznete webu katedry ekonomických studií

Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 - Finance a řízení

 • Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole).
 • Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a doložení absolvované maturitní zkoušky. Maximální počet přijatých studentů ve studijním programu může dohromady v obou formách studia činit celkem 450, přičemž v kombinované formě studia může činit max. 225. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující datum a čas podání přihlášky.
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat ústním pohovorem u přijímací zkoušky na Vysoké škole polytechnické Jihlava (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2023/2024 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE.

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

NOVINKOU přijímacího řízení do AR 2023/2024 je NESTANOVENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízením pro uchazeče v tíživé sociální situaci. Poplatek se nestanoví uchazeči, který splní níže uvedené podmínky:

  • podá přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejpozději do 10. 5. 2023,
  • není absolventem stejného typu studijního programu (písemné čestné prohlášení),
  • prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci (písemné potvrzení vydané na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku 2022 nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.),
  • požádá o nestanovení poplatku nejpozději do 9. 4. 2023.

Žádost o nestanovení poplatku je k dispozici ZDE, vzor čestného prohlášení je k dispozici ZDE.

Více informací naleznete v RR č. 34/2022 ZDE.

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce)  – pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT)  – jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan nebudou akceptovány 
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení musí být dodáno do 15. 9. 2023 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

prezenční i kombinovaná forma studia
1. kolo
Termín podání přihlášky do 10. 5. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 10. 5. 2023 
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 15. 9. 2023

2. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 19. 7. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 19. 7. 2023
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 15. 9. 2023

3. kolo (doplňkové)

Termín podání přihlášky do 23. 8. 2023
Termín úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč do 23. 8. 2023
Termín dodání dokladu o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení/nostrifikační osvědčení) do 15. 9. 2023

Poslední termín pro řádný zápis ke studiu v akademickém roce 2023/2024 je stanoven na 17. září 2023.

Ke studiu se mohou přihlásit pouze ti uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a mají k dispozici v e-přihlášce dokument "Rozhodnutí rektora o přijetí ke studiu". Nejsnazší a nejrychlejší způsob zápisu ke studiu je online formou přímo v e-přihlášce. Můžete však také zvolit zápis korespondenční, nebo se zapsat osobně v budově VŠPJ (termíny budou průběžně vypisovány). Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení a následně zápisu ke studiu naleznete ve vaší e-přihlášce. 

Recenze absolventů

2019

Dagmar Nemsillová

Když jsem se přihlásila a úspěšně prošla přijímacím řízením na kombinovanou formu studia, brala jsem úspěch tak trochu jako samozřejmost. V průběhu studia jsem poznala hodně fajn lidí, zjistila, že tato škola není jen instituce, ale hlavně lidi, kteří se snaží dát studentům své zkušenosti a znalosti, kteří umí být i člověkem a poradit a pomoci individuálně každému. Po prvních pár semestrech odešlo dost studentů z našich řad, ať už kvůli osobnímu rozhodnutí nebo kvůli neúspěchu u zkoušek. My, co jsme vydrželi a byli úspěšní (prošli i náročnou statistikou...) mohli jsme dojít až k úspěšnému cíli. Já osobně s přerušením studia kvůli těhotenství a mateřské.Zbývalo mi "pouze" vypracovat bakalářskou práci a úspěšně složit závěrečné zkoušky. Po pauze už se mi to ale zdálo složité a přemýšlela jsem o tom, že již školu nedokončím... Naštěstí mám maminku, která mi nedala pokoj a stále mne pošťuchovala. I díky tomu jsem se odhodlala školu dokončit a bakalářskou práci jí věnovala. Psaní bakalářské práce bylo pro mne ve finále zábavné, obhájila jsem ji úspěšně a zkoušky zvládla také. Asi týden mi trvalo, než jsem si uvědomila, že mám hotovo a jsem bakalářka. Už jsem to nebrala jako samozřejmost, ale věděla, že za tím stojí hodně snahy, trochu štěstí a víra v sama sebe! Bylo mi ctí pronést závěrečnou děkovnou řeč na slavnostní promoci, která měla úspěch. Při ní jsem si uvědomila, že je mi líto, že má studia na škole končí a budu na ně ráda vzpomínat.

2017

Martina Nováková

Na svůj první den na VŠPJ si pamatuju jako by to bylo včera. Sebevědomě jsem vstoupila do školy, absolvovala focení na ISIC, prošla si školu a ještě mi zbývalo potvrdit na studijním Potvrzení o studiu. Jelikož jsem školu neměla ještě tak "zmáknutou" stoupla jsem si do první fronty a čekala. Už to vypadalo nadějně, ještě pár lidí a budu na řadě. Když v tom šla okolo sestra (studovala jiný obor) a oznámila mi, že stojím na Pokladnu a ne na Studijní. Takže mi nezbývalo nic jinýho než opustit frontu (kde sem byla skoro na řadě) a jít si stoupnout do správné úplně na konec. Měla jsem fakt "radost". Ale jinak na školu a studium vzpomínám ráda. Našla jsem zde nové přátele a dozvěděla se zajímavé informace.

2017

Díky studiu jsem se lépe připravila na povolání, které bych v budoucnu chtěla dělat. Praxe byly super, umožnily mi vyzkoušet si studiem získané teorie v praxi.

2017

Studium na této škole mi vyhovovalo díky své poloze a oboru, který nabízí. Profesoři byli příjemní a vstřícní, velmi kladně hodnotím psaní seminárních prací skoro do každého předmětu - to nás velmi připravilo na psaní bakalářské práce. Pracuji v logistické a developerské společnosti jako personální referentka. Než jsem nastoupila na toto oddělení, pracovala jsem na účetním oddělení, což mi pomohlo při zvládání ekonomických předmětů. V magisterském studiu budu pokračovat na VŠE na fakultě managementu v Jindřichově Hradci.

2017

Do svého životopisu jsem si díky VŠPJ kromě získaného diplomu zapsala dvě zahraniční zkušenosti, a to Erasmus a International Business Week a půl roční praxi v prestižní společnosti. Díky získaným znalostem jsem se dostala na všechny navazující studia, na která jsem se hlásila. Pokračuji ve studiu na VŠE v Praze v oboru Mezinárodní obchod.

2017

Kdybych měl hodnotit VŠPJ, řekl bych, že je to škola na úrovni a určitě bych ji doporučil dalším studentům. Škola mi dala plno nových znalostí, zkušeností a povinná praxe je výhodou pro budoucí zaměstnání. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě financí a účetnictví obor Finance.

2017

Studium na VŠPJ mi dalo mnohem širší rozhled, nové znalosti a zkušenosti. Velmi mi vyhovovalo, že VŠPJ je menší škola a tedy ze strany některých vyučujících jsem se setkala s osobním přístupem. Nelituji ani času stráveného v Jihlavě, kde jsem 3 roky byla ubytována s kamarády na bytě a mohla se tak osamostatnit a získat nové přátele. Velmi kladně hodnotím povinné praxe, díky kterým jsem ještě před ukončením studia získala práci. Po ukončení praxe jsem dostala nabídku na DPP a následně na práci na plný úvazek. Myslím si, že je to pro mě nejen super start do života, ale především v budoucnu ocením zkušenosti a získanou praxi.

2017

Studium mi dalo spoustu nových zkušeností a přátel. Nejlepší formou studia pro mě byla specializace, kdy jsme během výuky každý týden měli nové téma, z kterého pak byl zadaný úkol, a ten jsme další týden společně hodnotili a debatovali jsme o něm, např.: průmyslové procesy. Velmi kladně hodnotím možnost IBW pro studenty VŠPJ. Je to pro každého studenta jistě přínos, možnost se jazykově posunout a zhodnotit svůj výkon oproti stejně či podobně starým studentům ze zahraničí. Nyní je to pro mě velké plus při hledání zaměstnání, že takovouto zkušenost mohu zmínit. Praxe jsou pro studenty jistě výhodou. Podpora praxí funguje velmi dobře. Z hlediska přípravy na zaměstnání je to velká výhoda, pokud se student poctivě na praxi dostavuje a snaží se získat nějaké dovednosti navíc.

2016

Studium na Vysoké škole Polytechnické mi dalo především drahocenné zkušenosti, ať už studijní, tak i osobní v tom smyslu, že jsem v Jihlavě 3 roky žila a našla si tu spoustu přátel. Povinnou praxi chválím, nemyslím si, že by mělo být studium na VŠ pouze o tom, že se student naučí látku, kterou po chvíli zapomene. Bez problémů jsem se dostala na navazující studium. V nynější době jsem si přes prázdniny zaplatila kurzy angličtiny a uvažuji nad Au-pair v Irsku spojenou se studiem angličtiny.

2016

Bydlím přesně v polovině cesty mezi Prahou a Jihlavou. Rozhodováni o studiu na VŠPJ bylo tedy podle mých pocitů. Líbilo se mi "malé" prostředí, osobni přistup, zaměření na praxi a praxe mi dala hodně. Trošku mě mrzí, že všichni uznávají vysoké školy ve velkých městech. Ale pro mě to byla nejlepší volba. Kdo by chtěl být jedním z tisíce na velké vysoké škole, když tady může bez obav projevit svou osobnost a být v osobním kontaktu s učiteli.Po úspěšném absolvování VŠPJ jsem začala pracovat na pozici asistentky jednatele a nyní jsem postoupila na pozici osobni bankéřky v bance Moneta.

2016

Získala jsem spoustu vědomostí a zkušeností za které jsem velmi vděčná a plánuji zahájit vlastní podnikání, které bude odpovídat mému vzdělání.

2016

Po absolvování VŠPJ mám určitě hodně znalostí z oboru ekonomie a angličtiny a velmi oceňuji praxi při studiu. Momentálně pokračuji v kombinovaném studiu na jedné z českých universit a přitom pracuji jako copywriter odborných textů.

2016

Získala jsem nespočet znalostí v oblasti ekonomiky a anglického jazyka. Ráda vzpomínám na atmosféru VŠPJ a výhody plynoucí z menšího počtu studentů. Jako dojíždějící studentka jsem velmi uvítala umístění školy v centru města poblíž autobusového nádraží. Praxe hodnotím jako velmi užitečné, jednalo se u mě o první příležitost, kdy jsem mohla využít své znalosti také v praxi. Dále studuji na Masarykově univerzitě - obor Podniková ekonomika a management.

2015

Ludmila Řídká

Polytechna byla ve všech ohledech super a hrozně ráda na ni vzpomínám. Třeba na sebe jako vyjukaného prváka, co hledá jednu z prvních hodin a splete si patro a učebnu a vleze jinam🙈. Nebo na závěrečnou zkoušku, kde jsem si vytáhla téma a obor, o kterém jsem mluvila hrozně dlouho a na které jsem se vlastně ani moc neučila, protože už jsem přesně toto dělala v práci 😉. Na svou skvělou vedoucí u bakalářky, na promoci, na vtipné hodiny psychologie, na studentské večery, ... Vzpomínek mnoho, zážitků taky tak. Buďte pořád tak super "rodinná" škola, protože takovou vysokou prostě nejde nemilovat.

2015

Studium mi přineslo spoustu nových přátel, možnost podívat se a studovat v zahraničí, velice rád na studium ve škole vzpomínám.

2015

Studium na VŠPJ mi přineslo především zdokonalení v cizím jazyce - němčině. Tato škola má dobré jméno a dala mi solidní základ v oblasti teoretických (ekonomie, finance), ale i praktických znalostí (manažerské dovednosti). To, co jsme měla možnost získat studiem na VŠPJ představovalo dobrý vklad pro mé budoucí zaměstnání. Jsem přesvědčena, že absolventi VŠPJ se v životě jistě neztratí.

2015

Škola mi dala zkušenosti, teoretické poznatky, praxi ve firmě, ve které se dále rozvíjím jak v zaměstnání, tak v kombinované formě studia na VUT Brno.

2014

Naučila jsem se samostatnosti a velmi kladně hodnotím informace, které jsme získávaly v rámci chování na přijímacích pohovorech. Získané vědomosti jsem uplatnila při svém prvním pohovoru na mou stávající práci v bankovním sektoru a zjistila jsem, že opravdu vše, co nám bylo řečeno na přednáškách, fungovalo i v praxi. Povinná praxe pro mne byla velkým přínosem, protože svou bakalářskou práci jsem měla zaměřenou na firmu, která mi umožnila vše sledovat a získávat potřebné informace. V přípravě na zaměstnání mi praxe umožnila nahlédnout právě do bankovního sektoru a díky tomu jsem si v budoucnu mohla udělat přibližnou představu o tom, co obnáší práce klientských pracovníků. Ráda bych také zmínila sportovní katedru, na kterou mám hezké vzpomínky. Naučila jsem se pravidelně sportovat a díky sportovním pobytům mám spoustu veselých historek a zážitků. Aktuálně jsem již druhým rokem zaměstnancem v bankovním sektoru jako klientský pracovní II. Vzhledem k tomu, že jsem studovala obor Finance a řízení mohu říci, že mé zaměření na škole odpovídá i mé náplni práce. Od října 2016 jsem se vrátila do školních lavic v rámci navazujícího magisterského studia na České zemědělské univerzitě v oboru Veřejná správa. Navazuji tak na mnou studovaný podobor v rámci Vysoké školy polytechnické Jihlava.

2013

Jiří Vondrák

Moje první studium na VŠ hned po maturitě mi nedopadlo. O mnoho let později jsem se rozhodl zkusit štěstí ještě jednou, a to studiem při zaměstnání. Nebýt VŠPJ, tak to ani nezkouším, nechtělo si mi dojíždět někam daleko. Nebylo to vždy lehké, ale povedlo se. Následovali ještě dva roky na VŠE FM v Jindřichově Hradci. Dnes jsem Ing. :-) a rád se na obě školy vracím.

2013

Před pár lety bych řekla, že půl roku ve škole navíc kvůli praxi mě fakt netěší. Ale teď jsem za ni opravdu vděčná. Studium na VŠPJ mě naučila spoustu věcí a to nejen z povinných předmětů. To co se na přednáškách a cvičeních učí je na všech školách stejného oboru dost podobné. Podstatné je co se naučíte i mimo ně. Předměty Vás nikdy nenaučí to, co ve skutečném světě pak potřebujete. Naučí Vás to Vaše okolí. Lidé, se kterými se setkáváte a se kterými se bavíte. A já jsem opravdu vděčná za to, co mě lidé se kterými jsem se setkala, naučili. Ať už to byli učitelé, studenti, zaměstnanci školy nebo i jen náhodní přednášející či kolemjdoucí.

2008

Michal

Jsem spoluzakladatelem a výkonným ředitelem konzultantské společnosti Cekindo Business Group se sídlem v Jakarte, Indonesie. Cekindo má dnes vice jak 110 zaměstnanců v Indonésii (Jakarta, Bali, Semarang), Singaporu a Vietnamu. Studium na VŠPJ mi pomohlo získat odborné znalosti v oblasti financi a připravilo mě na pokračující magisterské studium.

2008

Zuzana

Studium na VŠPJ splnilo mé očekávání z hlediska získání odborných znalostí a přátelskému přístupu vyučujících. V současné době jsem zaměstnankyní Komerční banky, Korporátní divize Jižní Čechy a Vysočina, jež poskytuje komplexní obsluhu firmám z Vysočiny s cílem uspokojení jejich potřeb a požadavků

Proč zvolit VŠPJ ?

Vše pod jednou střechou

Budova VŠPJ v centru Jihlavy nabízí studentům jedinečné zázemí, ve kterém naleznou vše, co potřebují, pod jednou střechou – od učeben a pracoven vyučujících přes odborné laboratoře a knihovnu až po menzu či studijní oddělení. Stavba v sobě jedinečným způsobem spojuje historii s nejmodernější architekturou. Původní část budovy, ve které najdeme i historickou aulu, pochází z roku 1905. V těsné blízkosti se nachází moderní výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou a unikátní virtuální továrnou, které je s původní částí spojené nově vytvořenou chodbou.Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí diplomových prací. V kombinované formě studia vám praxi v oboru uznáme v plném rozsahu.

Možnost účasti na zajímavých projektech

Své znalosti, dovednosti i kreativitu mohou studenti uplatnit v rámci různých zajímavých projektů, jako je například XR-Buggy – studentský projekt, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla. Na katedře sociální práce je výsledkem studentského odborného projektu vůbec první česká publikace věnovaná tématu trauma-informovaného přístupu v sociální práci. S katedrou cestovního ruchu se můžete vydat poznávat zajímavé zahraniční destinace v rámci studentských expedicí. Ať už zvolíte jakýkoli studijní program, vždy budete mít dostatek prostoru se realizovat a stát se součástí výjimečných projektů, které vám pak budou zkrášlovat vaše CV.

Bugina

Tvorba rozvrhu na míru

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádami a volnočasovými aktivitami. Pokud se rozhodnete pro studium v kombinované formě, můžete počítat s výukou pouze o sobotách.

Osobní, individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra, kteří se mimo jiné věnují i studentům se specifickými potřebami.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Odkud Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč
Obrys hranice ČR s vyznačenou dálnicí D1 s městy Praha, Jihlava a Brno

Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení.

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že pokud nepřekročíte standardní dobu studia o více než jeden rok, studujete bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta a karta ISIC Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Na VŠPJ naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit celou zkoušku nanečisto. Mezinárodně platný jazykový certifikát můžete získat přímo ve škole.

Studijní obor Finance a řízení poskytuje prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Studenti jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

Součástí studia je odborná praxe v celkové délce 15 týdnů.


Klíčové výsledky učení

Absolvent má takové znalosti, dovednosti a obecné kompetence, že umí:

 • vyjmenovat a popsat zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku,
 • posoudit a analyzovat dopady aktuální ekonomické situace na podnik,
 • pracovat s daňovými zákony,
 • aplikovat základní nástroje řízení v oblasti pracovně právních vztahů,
 • aplikovat marketingové řízení,
 • analýzou účetnictví posoudit finanční situaci firmy včetně daňové problematiky,
 • zvládat střediskové řízení podniku z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém,
 • vypracovat podnikatelský záměr, případně záměr regionálního rozvoje,
 • komunikovat v pracovním týmu, koordinovat pracovní postupy a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku,
 • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení,
 • používat vyšší komunikativní úroveň jazyka.

Název předmětu Typ * Sem. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Akademické psaní P 1 2 ZA Slabá
Anglický jazyk 1/FŘ-u1 CJ 1 3 ZA Winklerová
Management / Management (AJ) P 1 5 Z,ZK Fiala
Matematika / Mathematics P 1 6 Z,ZK Stolín
Mikroekonomie / Microeconomics P 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/FŘ-u1 CJ 1 3 ZA Stránská
Podniková ekonomika 1 P 1 5 Z,ZK Suchánek
Základy účetnictví P 1 4 ZA Berková
Anglický jazyk 1/FŘ-u2 CJ 2 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví P 2 5 Z,ZK Berková
Makroekonomie / Macroeconomics P 2 5 Z,ZK Hedija
Marketing / Marketing / Marketing (auf Deutsch) P 2 4 Z,ZK Slabá
Matematické metody v ekonomii P 2 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FŘ-u2 CJ 2 3 ZA Stránská
Podniková ekonomika 2 / Business Economics 2 P 2 5 Z,ZK Jánský
Úvod do ICT P 2 3 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1/FŘ-u3 CJ 3 3 ZA Winklerová
Manažerské účetnictví P 3 5 Z,ZK Závodná
Německý jazyk 1/FŘ-u3 CJ 3 3 ZA Stránská
Podniková informatika P 3 5 Z,ZK Novotný
Řízení lidských zdrojů / Human Resource Management P 3 4 Z,ZK Dostál
Statistika / Statistics P 3 6 Z,ZK Děchtěrenko
Anglický jazyk 1/FŘ-u4 CJ 4 5 Z,ZK Winklerová
Daně P 4 5 Z,ZK Lexová
Ekonomika veřejného sektoru PV I 4 5 Z,ZK Hyánek
Finanční řízení podniku / Financial Management P 4 6 Z,ZK Suchánek
Německý jazyk 1/FŘ-u4 CJ 4 5 Z,ZK Stránská
Praktikum z účetnictví na PC PV II 4 3 ZA Novotná
Právo P 4 4 ZA Prchalová
Projektové řízení 1 / Project Management I PV I 4 3 ZA Kuncová
Průmyslová logistika PV I 4 4 ZA Tyráček
Simulační manažerské hry PV II 4 3 ZA Lízalová
Strategický management / Strategic Management P 4 5 Z,ZK Fiala
Cvičná firma PV II 5 3 ZA Berková
Daně pro podnikovou praxi PV I 5 4 Z,ZK Lexová
Management kvality P 5 5 Z,ZK Olivková
Manažerská etika PV II 5 3 ZA Činčalová
Marketingová komunikace P 5 5 Z,ZK Chalupová
Peníze, banky a finanční trhy / Money, banks, fin.markets P 5 5 Z,ZK Jiříček
Projektové řízení 2 PV I 5 5 Z,ZK Kuncová
Psychologie a sociologie PV II 5 3 ZA Černá
Zpracování bakalářské práce 1 P 5 6 ZA Fiala
Praxe FŘ P 6 24 ZA Frendlovská
Zpracování bakalářské práce 2 P 6 6 ZA Fiala

Vysvětlivky:

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, KZ - klasifikovaným zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou                                                                                                                                                                     

Poznámky:

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Povinnost vystudovat 1 předmět v cizím jazyce: Student musí během studia absolvovat alespoň jeden předmět v cizím jazyce dle aktuální nabídky. V cizím jazyce jsou nabízeny i některé z povinných předmětů (např. anglicky vyučované Management, Microeconomics, Macroeconomics, Marketing, německy vyučovaný Marketing auf Deutsch). Pokud si student zvolí předmět v cizím jazyce z povinných předmětů, po absolvování splní povinnost studia předmětu v cizím jazyce a získává kredity za povinný předmět. Studiem téhož předmětu v českém jazyce student již další kredity nezíská.

Povinně volitelné předměty jsou složeny ze dvou bloků, každý student musí splnit minimálně 1 předmět z každého bloku. Ze všech povinně volitelných předmětů (blok 1, blok 2) musí každý student získat 12 kreditů.

PV-blok I            

 • Projektové řízení 1
 • Ekonomika veřejného sektoru
 • Průmyslová logistika
 • Projektové řízení 2                                                                                                            
 • Daně pro podnikovou praxi

PV-blok II           

 • Praktikum z účetnictví na PC
 • Simulační manažerské hry
 • Cvičná firma
 • Manažerská etika
 • Psychologie a sociologie                                                                                            

Z volitelných předmětů musí každý student získat minimálně 8 kreditů (za sporty max. 2 kredity). Doporučené rozložení je toto: 4 kredity ve 3.semestru, 2 kredity ve 4.semestru, 2 kredity v 5.semestru

Předmět Praxe FŘ odpovídá 15 týdnům praxe ve firmě či organizaci. Student praxi vykonává v 6.semestru studia.

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a z obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního programu jsou vybrány z oblastí teoretické ekonomie, financí a podnikové ekonomiky a managementu. Tvoří tři obsahově ucelené bloky shrnující určující poznatky z následujících předmětů
takto:                                                                                                                                                                         

1)       Ekonomie:                               

          Mikroekonomie (ZT)               

          Makroekonomie (ZT)                                                                                                                                                                

2)       Finanční řízení podniku:

          Základy účetnictví (ZT)          

          Finanční účetnictví (PZ)               

          Finanční řízení podniku (PZ)        

          Manažerské účetnictví (PZ)         

          Daně (PZ)                                        

           Peníze, banky a finanční trhy (PZ)    

           Podniková ekonomika 1,2 (PZ)                                                                                                                                                             

3)       Management:                                  

          Management (ZT)             

          Strategický management (PZ)     

          Management kvality (PZ)

          Řízení lidských zdrojů (PZ)


Dovednosti absolventa

Manažerské dovednosti
80%
Řízení projektů a týmová práce
80%
Profesionální jednání a vystupování
80%
Odborná komunikace v cizím jazyce
100%
Účetnictví a účetní programy
100%
Finanční gramotnost
100%

Šance na přijetí

Počet přijatých za ak. rok 2022 / 2023

339/455

(74 %)


Výsledky přijímaček

Garant programu

Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Ing. Roman Fiala, Ph.D.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401