Nová registrace

Vážený uchazeči, při vyplňování e-přihlášky používejte diakritiku a uvádějte pravdivé údaje. U zadávání adresy funguje našeptávání, je nezbytné jednotlivé položky nakliknout ze zobrazené nabídky. Po úspěšném odeslání formuláře se Vám objeví zelené potvrzení a na Vámi uvedený email se zašle potvrzovací kód registrace. V případě problému kontaktujte správce IS (eprihlaska@vspj.cz).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Upozornění podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vysoká škola polytechnická Jihlava, IČ 71226401, se sídlem v Jihlavě, Tolstého 16, na základě § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, automatizovaně zpracovává osobní údaje v rozsahu údajů uváděných uchazečem o studium v přihlášce ke studiu za účelem zajištění přijímacího řízení.

Vzhledem k tomu, že Vysoká škola polytechnická Jihlava provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, je poskytnutí osobních údajů povinné pro všechny uchazeče o studium. Pokud uchazeč o studium neposkytne osobní údaje, nemůže být jeho přihláška ke studiu ze strany VŠPJ přijata a zpracována.

Vysoká škola polytechnická Jihlava poskytuje toto poučení podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „Zákon“):

O právu na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt (uchazeč o studium) o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce (Vysoká škola polytechnická Jihlava) povinen tuto informaci (obsahující sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

O ochraně práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.