International Scientific Conference COMPETITION / Mezinárodní vědecká konference KONKURENCE

International Scientific Conference COMPETITION 

The aim of the International Scientific Sonference Competition is to create a communication space for experts from the practice and academia. The discussion will focus e.g. on topics such as tools of competitiveness of enterprises, sources of competitive advantage, the competitive position of the regions, and further theoretical and practical aspects of competition.

Main topics of the conference

 • Competition and IS/ICT
 • Competitiveness of small and medium-sized enterprises
 • Competitive position of the regions
 • Competition in the public sector
 • Cooperation in enterprise
 • Competitiveness and human resources
 • Economic development of regions
 • Education for competitiveness
 • Financial management and competitiveness
 • Innovation
 • Marketing and competitiveness of firms
 • Measurement of competitiveness
 • Monetary and fiscal policy
 • Strategic management and competitiveness
 • Subsidies and competitiveness
 • Tax competition

Editors

 • Ing. Roman Fiala, Ph.D., College of Polytechnics Jihlava,  e-mail: roman.fiala@vspj.cz
 • Ing. Simona Činčalová, Ph.D., College of Polytechnics Jihlava, e-mail: simona.cincalova@vspj.cz
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D., College of Polytechnics Jihlava, e-mail: martina.kuncova@vspj.cz
 • Ing. Marie Slabá, Ph.D., College of Polytechnics Jihlava, e-mail: marie.slaba@vspj.cz

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

International Scientific Conference COMPETITION publication ethics and publication malpractice statement is based, in large part, on the guidelines and standards developed by the Committee on Publication Ethics (COPE).
In case of any questions about the review procedure, the rules stated in this code or the publication within the proceedings of the competition conference, please do not hesitate to contact editors.
All participants in the review process of the International Scientific Conference COMPETITION (authors, editors, reviewers) are obliged to observe the following ethical principles:

Author responsibilities:

 • All papers submitted to the conference review process must be original and must not be published in any way before, during or after the conference. Authors should not submit similar papers (or papers essentially describing the same subject) at multiple meetings or in other journals.
 • Authors are obliged to properly cite all sources and other authors in the submitted papers.
 • Authors may not change, distort or otherwise modify the research data in the paper if this could significantly affect the conclusions resulting from the research results.
 • Authors are obliged to state only valid and true affiliations of all co-authors (name, institution, contacts).
 • In the event of a serious error resulting from a breach of the ethical principles of the International Scientific Conference COMPETITION, the published paper will be withdrawn. Authors may be excluded from any future participation and publication of papers in the proceedings of the International Scientific Conference COMPETITION
 • Authors of papers must inform editors without undue delay of any obvious error in their accepted papers. Authors are obliged to cooperate with editors in withdrawing or correcting their papers.

Editor responsibilities:

 • Editors are obliged to choose reviewers of papers solely so that reviewers are always only competent and qualified persons in the given topic.
 • Editors are obliged to act in the review procedure only in such a way that the highest ethical standard of the International Scientific Conference COMPETITION is always maintained.
 • All papers submitted for publication can be checked with plagiarism detection software to verify their originality. Entries that do not meet the criteria of originality will be excluded from the review process without compensation.

Reviewer Responsibilities:

 • If reviewers do not feel qualified for an objective review of the paper, they must immediately inform editors.
 • Reviewers must oppose papers objectively and constructively from the point of view of the content and formal aspects of peer-reviewed papers.
 • Reviewers should treat papers as confidential and also avoid any conflicts of interest in the review process.
 • Reviewers should immediately inform editors of any similarities between peer-reviewed manuscripts and any published papers or any manuscripts concurrently submitted to other journals or conferences that may be known to reviewers.

Publisher: College of Polytechnics Jihlava 

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, Czech Republic

ID number: 71226401

Tax identification number: CZ71226401

Past proceedings (archive):

International Scientific Conference COMPETITION: Proceedings of the 13th International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 12th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 11th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 10th International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 9th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 8th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 7th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 6th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 5th  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 4th  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 3th  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 2nd  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 1st  International Scientific Conference COMPETITION 

From 2009 to 2015, conference proceedings were published under the title “KONKURENCE) (COMPETITION) (ISSN 2788-0583). From 2016 to 2020, conference proceedings entitled Proceedings of the ... annual international scientific conference COMPETITION (ISSN 2788-0591).

Mezinárodní vědecká konference KONKURENCE

Cílem Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE je vytvoření komunikačního prostoru pro odborníky z praxe a akademického prostředí. Diskuze bude zaměřena např. na témata konkurenční výhody, konkurenčního postavení regionů, konkurenceschopnosti a lidských zdrojů a dalších teoretických a praktických aspektů konkurence.

Hlavní témata konference: 

 • Daňová konkurence
 • Dotace a konkurenceschopnost podniků
 • Ekonomický rozvoj regionů
 • Finanční řízení a konkurenceschopnost firem
 • ICT a konkurenceschopnost
 • Inovace
 • Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • Konkurenceschopnost a strategické řízení podniku
 • Konkurenční postavení regionů
 • Konkurenceschopnost a lidské zdroje
 • Konkurence ve veřejném sektoru
 • Kooperace v podnikání
 • Marketing a konkurenceschopnost firmy
 • Měnová a fiskální politika
 • Nástroje měření konkurenceschopnosti
 • Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Editoři: 

 • Ing. Roman Fiala, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava,  e-mail: roman.fiala@vspj.cz
 • Ing. Simona Činčalová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, e-mail: simona.cincalova@vspj.cz
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, e-mail: martina.kuncova@vspj.cz
 • Ing. Marie Slabá, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, e-mail: marie.slaba@vspj.cz

Editoři sborníku jsou zároveň jeho redaktory (kontaktními osobami redakce periodika).

Etické principy Konference Konkurence

Konference Konkurence je pořádána a její sborník vydáván v souladu s nejvyššími etickými standardy akademického prostředí, Souborem etických zásad VŠPJ, Směrnicí k zamezení plagiátorství na VŠPJ a Committee on Publication Ethics (COPE).

Všichni účastníci recenzního řízení konference Konkurence (autoři, editoři, recenzenti) jsou povinni řídit se následujícími etickými principy:

V případě jakýchkoliv dotazů k recenznímu řízení, pravidlům uvedeným v tomto kodexu či k publikaci v rámci sborníku příspěvků z konference Konkurence se prosím neváhejte obrátit na editora.

Povinnosti autorů

 • Všechny příspěvky zaslané do recenzního řízení konference Konkurence musí být původní a nesmí  být publikovány žádným způsobem před, během ani po konferenci. Autor (autoři) by rovněž neměli předkládat podobné příspěvky (nebo příspěvky v podstatě popisující stejný předmět) na více konferencích nebo v časopisech.
 • Autoři jsou v předkládaných příspěvcích povinni při odkazování řádně odcitovat veškeré zdroje a ostatní autory.
 • Autor nesmí v příspěvku pozměňovat, zkreslovat nebo jiným způsobem upravovat výzkumná data, v případě, že by tím došlo k zásadnímu ovlivnění závěrů vyplývajících z výsledků výzkumu.
 • Autor příspěvku je povinen uvádět v příspěvcích pouze platné a pravdivé afiliace všech spoluautorů příspěvku (jméno, instituce, kontakty).
 • V případě zjištěného závažného pochybení vyplývajícího z porušení etických principů konference Konkurence, bude zveřejněný příspěvek stažen. Autor a spoluautoři mohou být vyloučeni z případné budoucí participaci a publikování příspěvků ve sborníku konference Konkurence.
 • Autor příspěvku musí bez zbytečného prodlení informovat editora o jakékoli zjevné chybě v jeho přijatém příspěvku. Autor je povinen spolupracovat s editorem při zpětném stažení nebo opravě příspěvku.

Povinnosti editorů

 • Editor je povinen vybírat recenzenty příspěvku výhradně tak, aby recenzentem příspěvku byla vždy pouze kompetentní a kvalifikovaná osoba v daném tématu.
 • Editor je povinen jednat v recenzním řízení pouze tak, aby byl vždy zachován nejvyšší etický standard konference Konkurence.
 • Příspěvky předložené k publikaci mohou být zkontrolovány softwarem pro detekci plagiátů, aby se ověřila jejich originalita. Příspěvky, které nesplňují kritéria originality, budou z recenzního řízení bez náhrady vyřazeny.

Povinnosti recenzentů

 • V případě, že se recenzent necítí být kvalifikován pro objektivní recenzi příspěvku, musí o této skutečnosti neprodleně informovat editora.
 • Příspěvky musí být ze strany recenzentů oponovány objektivně a konstruktivně z pohledu obsahové i formální stránky recenzovaného příspěvku.
 • Recenzent by měl s příspěvkem zacházet jako s důvěrným a vyhnout se rovněž jakýmkoliv střetům zájmu v rámci recenzního řízení.
 • Recenzent by měl neprodleně informovat editora o všech podobnostech mezi recenzovaným příspěvkem a jiným příspěvkem nebo článkem zveřejněným na jiné konferenci nebo v časopise.

Vydavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, Česká republika

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

Předchozí sborníky (archiv):

International Scientific Conference COMPETITION: Proceedings of the 13th International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 12th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 11th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 10th International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 9th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 8th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 7th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 6th  International Scientific Conference COMPETITION

Proceedings of the 5th  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 4th  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 3th  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 2nd  International Scientific Conference COMPETITION 

Proceedings of the 1st  International Scientific Conference COMPETITION 

Od roku 2009 do roku 2015 vycházel konferenční sborník pod názvem KONKURENCE (ISSN 2788-0583). Od roku 2016 do roku 2020 vycházel konferenční sborník pod názvem Proceedings of the... annual international scientific conference COMPETITION (ISSN 2788-0591).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá