Obecné informace

Pro vytvoření skutečně akademického prostředí  je nezbytně nutné, aby se na vysoké škole kromě odpovědného rozvoje obsahové a metodické stránky výuky také intenzivně pěstovala výzkumná, vývojová, resp. tvůrčí činnost v oblastech, které odpovídají nosným studijním programům a oborům. Pro vysokou školu typu Vysoké školy polytechnické Jihlava je příznačné (a plně to odpovídá v současnosti platnému vysokoškolskému zákonu), že tvůrčí činnost jejich akademických pracovníků je primárně zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj, jehož výstupy jsou jednoznačně orientovány k praktickému využití. Právě v tomto převodu vysoce teoretického poznání a vědeckých poznatků do prakticky využitelných podob a forem tkví hlavní obsah tvůrčí činnosti akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Konkrétní formy tvůrčí činnosti mohou být a jsou velice mnohotvárné. Vysoká škola polytechnická Jihlava vydává dva odborné časopisy, každoročně organizuje odborné konference za účasti odborníků (z oblasti teoretických bádání i praktických aplikací) z celé České republiky i ze zahraničí, spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými školami a výzkumnými institucemi, často vstupuje do kontaktů s podnikatelskou sférou i sférou veřejné správy a účastní se tak řešení konkrétních praktických problémů (například při zpracovávání studií proveditelnosti, marketingových výzkumů, statisticko-ekonomických studií apod.). Výstupy z těchto tvůrčích aktivit publikují akademičtí pracovníci (často ve spolupráci se svými tuzemskými i zahraničními kolegy) v podobě odborných monografií, příspěvků na konferencích, odborných statí a článků apod.

Kromě toho se zcela přirozeně akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické Jihlava zapojují do týmových řešení výzkumných úkolů a projektů financovaných z operačních programů, z Fondu rozvoje vysokých škol, z Grantové agentury České republiky a řady jiných institucí a organizací.

Pro ještě výraznější podporu výzkumné a tvůrčí činnosti jednotlivých pracovníků i menších výzkumných týmů je od roku 2011 vyhlašována Interní grantová soutěž Vysoké školy polytechnické Jihlava, v rámci které mohou akademičtí pracovníci soutěžit o finanční prostředky na nejrůznější formy tvůrčí činnosti menšího rozsahu a zejména na publikační činnost.  

Do oblasti tvůrčích aktivit akademických pracovníků bezpochyby náleží rovněž jejich zapojení do nejrůznějších vědeckých a odborných komisí, členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol, pracovní zapojení do redakční činnosti tuzemských i zahraničních odborných periodik, členství v tuzemských i zahraničních odborných a vědeckých společnostech atd.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz