International Business Week

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět International Business Week ( IBW )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
Jazyk Anglicky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Dotace Předmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 PV 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Projektová aktivita probíhá blokovou výukou na partnerské zahraniční škole v angličtině v rozsahu 28 hodin soustředěnou do jednoho týdne. Studenti pracují v mezinárodních týmech dle konkrétního zadání.
 • Tvorba týmů, představení účastníků
 • Analýza úkolů zadané případové studie
 • Sběr informací
 • Návrh řešení z národního hlediska
 • Mezinárodní porovnání dílčích řešení
 • Diskuse, formulace závěrů, zpracování výsledků
 • Příprava prezentace (PowerPoint), dělba úkolů pro všechny členy týmu
 • Obhajoba výsledků před mezinárodní porotou
 • Závěry, vyhodnocení, předání certifikátů
 • TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT budou oznámeny prostřednictvím IS VŠPJ.
 • Požadavky na zápočet:
  1. Zúčastnit se úvodní informační schůzky o průběhu IBW.
  2. Splnit úkoly vyplývající z úvodní informační schůzky (především příprava prezentace a dalších reprezentačních materiálů o VŠPJ a ČR a další dle aktuálních požadavků)
  3. Zúčastnit se schůzky s doprovázejícím pedagogem (zpravidla cca 2 - 4 týdny před odjezdem)
  4. Aktivní účast na řešení případové studie, prezentaci výsledků a dalším doprovodném programu během IBW.
  5. Vyplnit a odevzdat "Dotazník po návratu z IBW".

  Doporučená literatura

 • GRIT, R. Project management. A practical approach. Groningen/Houten : Wolters-Noordhoff, 2003. ISBN 90-01-34702-9
 • MULAČOVÁ, V.. International Business Week, pracovní metodický materiál na cvičení. Jihlava : VŠPJ, 2008
 • Zadání konkrétních projektových úkolů vytvořené pořádajícími zahraničními školami

  Anotace

Týdenní projektové aktivity se konají na zahraničních vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě. Studenti jsou rozděleni do týmů složených z účastníků z partnerských škol (tým je složen ze studentů různých národností). Tyto týmy řeší zadaný reálný problém nebo případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují. Komunikačním jazykem je angličtina. Tým z každé školy doprovázejí akademičtí pracovníci, kteří koučují studentské týmy. Studenti obdrží na závěr týdne certifikát. Studenti si hradí dopravu, pojištění a část pobytových nákladů. Na část pobytových nákladů přispívá škola. Proč se zapojit? Seznámení se studenty jiných zahraničních škol, ověření jazykových a odborných znalostí, poznání prostředí jiných škol a zemí, včetně exkurzí do firem a kulturně poznávacího programu. Bližší informace včetně aktální nabídky a termínů: matina.chalupova@vspj.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá