Základy psychiatrie a psychopatologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Základy psychiatrie a psychopatologie ( ZPP )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 8 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. ZK

  Sylabus

 • Přednášky:
  • Historie a současnost psychiatrie
  • Psychiatrická propedeutika
  • Právní a etické aspekty péče o duševně nemocné
  • Příčiny a prevence duševních onemocnění
  • Klinické projevy duševních onemocnění
  • Léčení duševních poruch u dospělých
  • První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky
  • Schizofrenie, poruchy s bludy, formy resocializace
  • Afektivní poruchy. Neurotické poruchy, akutní reakce na stres.
  • Poruchy osobnosti
  • Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané požíváním alkoholu
  • Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek
  • Poruchy sexuální preference
  • Problematika závislostí
  • Somatoformní poruchy. Disociativní poruchy
  • Léčení duševních poruch u dětí. Psychické poruchy v dětství a adolescenci
  • První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky (včetně zákonných zástupců)
  • Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek v dětství a dospívání
  • Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci
  • Organizace a formy péče o duševně nemocné
  • Sociální aspekty vyplývající z těchto onemocnění

  Cvičení
  • Rehabilitace duševně nemocných
  • Alternativní přístupy v péči o duševně nemocné
  • Poruchy příjmu potravy
  • Technika navazování kontaktu s pacientem
  • Skupinová a individuální terapie
  • Specifické problémy práce s psychicky nemocnými
  • Integrativní péče v psychiatrii

  Doporučená literatura

 • HORT, V.: Dětská a adolescentní psychiatrie. 1. vyd. Portál, 2000. ISBN: 80-7178-472-9.
  HÖSCHL, C., LIBIGER,J., ŠVESTKA,J.: Psychiatrie, 1. vyd. Praha, Tigis, 2002. ISBN 82-900130-1-5.
  PĚČ O.,PROBSTOVÁ V.: Psychiatrie pro sociální pracovníky. 1. vyd. Praha, Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0731-3.
  RABOCH, J., ZVOLSKÝ P A KOL.: Psychiatrie. 1. vyd. Galén Praha, 2001. ISBN 80-7262-140-8.
  PÖTHE, P.: Emoční poruchy v dětství a adolescenci. 2. vyd. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4585-5.
  ŠLAISOVÁ, I.: Ošetřovatelství v psychiatrii, H.Králové: Nukleus, 2004. ISBN 80-86225-51-8 .

  BEER, D. M. – PEREIRA, S. M. – PATON,C.: Intenzivní péče v psychiatrii. 1. vyd. Grada, 2004.
  ISBN 80-247-0363-7.
  DUŠEK, K. – VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A.: První pomoc v psychiatrii, 1. vyd. Grada, 2005 .
  ISBN 80-247-0197-9.
  KRCH, D., F. a kol: Poruchy příjmu potravy. 1. vyd. Grada, 2004. ISBN 978-80-247-2171-2.
  KUČEROVÁ, H.: Psychiatrické minimum. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBn 9780-80-247-4733-0.
  MALÁ, E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. 1. vyd. Grada, 2005. ISBN 80-247-0737-3.
  MARKOVÁ, E. – VENGLÁŘOVÁ,M. – BABIAKOVÁ,M.: Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Grada, 2005. ISBN 80-247-1151-6.
  PACLT, I. a kol.: Hyperkinetická porucha chování. 1. vyd. Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-1426-4.

  Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy psychiatrie a psychopatologie a připravit je k praktickému využití poznatků v práci s psychiatrickým klientem. Studenti se seznámí se sociálními dopady vybraných psychiatrických onemocnění na jedince, rodinu a komunitu a s možnostmi přístupů jak v prevenci, tak i v terapii duševního onemocnění.


Předmět poskytuje poznatky o prevenci a příčinách duševních onemocnění, o symptomatologii, syndromologii, nozologii a specificích duševních poruch v jednotlivých věkových obdobích, o léčbě a rehabilitaci duševních poruch.


 Znalosti:


Student se seznámí s klinickými stavy onemocnění a se specifickými potřebami pacientů změněných v souvislosti s psychickými poruchami a duševními onemocněními, které významně ovlivňují kvalitu života člověka. Obsah vyučování zohledňuje jednotlivé věkové kategorie – dospělost, dospívání a dětství z hlediska projevů duševních onemocnění. Vytváří představu o multidisciplinárním přístupu k péči o nemocné v psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče.


 Dovednosti:


Student identifikuje příznaky duševních poruch a duševních onemocnění pomocí pozorování projevů chování nemocných.


 Obecné způsobilosti:


Student získává znalosti a profesionální dovednosti nezbytné k plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotně sociální péče v oboru psychiatrie.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá