Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Úvod do problematiky.
 • Poslání, cíle a vize organizace.
 • Struktura a ekonomika organizace.
 • Manažer v organizaci.
 • Funkce managementu.
 • Etika managementu.
 • Strategické plánování.
 • Řízení lidských zdrojů.
 • Komunikace.
 • Motivace.
 • Marketing služeb.
 • Specifika managementu sociálních služeb.
 • Ziskový a neziskový sektor z pohledu managementu.
 • Standardy kvality zdravotní a sociální péče.
 • Evaluace poskytovaných služeb.

  Doporučená literatura

 • Povinná
 • PLAMÍNEK, J. Vedení týmů, lidí a firem. 4. vyd. Praha: grada, 2011. ISBN 978-80-247-3664-8.
 • HORECKÝ, J. Marketing sociálních služeb. Tábor, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2008.
 • MOLEK, J. Řízení organizací sociálních služeb. Praha, VÚPSV, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-7416-083-7
 • PLEVOVÁ, I. a kol. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 78-80-247-3871-0.

 • Doporučená
 • BĚLOHLÁVEK, F. 20 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4118-5.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení porad. 1. vyd. Praha: grada, 2012. ISBN 978-80-247-4118-5.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá