Základy managementu

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Základy managementu ( ZMAN )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Ing. Zuzana Pěchotová
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA

  Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Úvod do problematiky.
 • Poslání, cíle a vize organizace.
 • Struktura a ekonomika organizace.
 • Manažer v organizaci.
 • Funkce managementu.
 • Etika managementu.
 • Strategické plánování.
 • Řízení lidských zdrojů.
 • Komunikace.
 • Motivace.
 • Marketing služeb.
 • Specifika managementu sociálních služeb.
 • Ziskový a neziskový sektor z pohledu managementu.
 • Standardy kvality zdravotní a sociální péče.
 • Evaluace poskytovaných služeb.

  Doporučená literatura

 • Povinná
 • PLAMÍNEK, J. Vedení týmů, lidí a firem. 4. vyd. Praha: grada, 2011. ISBN 978-80-247-3664-8.
 • HORECKÝ, J. Marketing sociálních služeb. Tábor, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2008.
 • MOLEK, J. Řízení organizací sociálních služeb. Praha, VÚPSV, v.v.i., 2011. ISBN 978-80-7416-083-7
 • PLEVOVÁ, I. a kol. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 78-80-247-3871-0.

 • Doporučená
 • BĚLOHLÁVEK, F. 20 typů lidí – jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4118-5.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení porad. 1. vyd. Praha: grada, 2012. ISBN 978-80-247-4118-5.

  Anotace


Anotace


Obsah předmětu je koncipován s ohledem na potřebu poskytnout studentům základní přehled o managementu a řízení lidských zdrojů v oblasti zdravotně sociálních služeb.Cíl:


Cílem je poskytnout studentům přehled o fungování managementu v zařízeních poskytujících služby na úrovni zdravotně sociální péče.  Vybavit je základními znalostmi o fungování a kompetencích řídících pracovníků těchto organizací.Znalosti:


Student má základní znalosti managementu a řízeních lidských zdrojů.  Zná klíčové kompetence řídícího pracovníka.Dovednosti:


Student je schopen aplikovat univerzální manažerský přístup na rozdílné zaměření organizace z pohledu strategie, struktury, poskytovaných služeb, zdrojů financování.Obecné   způsobilosti:


Student chápe důležitost managementu v procesu řízení organizace.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá