Sociální psychologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Sociální psychologie ( SPv-ZSP )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK

  Sylabus

 • Přednášky:
 • Předmět sociální psychologie, přínos pro praxi
 • Psychologie národů, sociální behaviorismus, kognitivismus
 • Etapy socializace jedince, obsah, mechanizmy, formy, sociální učení
 • Sociální normy, hodnoty
 • Sociální postoje, vztahy a interakce
 • Psychologie zdraví, stres, frustrace, syndrom vyhoření, deprivace
 • Sociální skupina, skupinová dynamika, vliv skupiny na jedince
 • Rodina jako sociální skupina
 • Vrstevnické a pracovní skupiny
 • Cvičení:
 • Psychologické modely činnosti institucí a společenských organizací
 • Sociálně psychologické aspekty práce s lidmi
 • Strategie a taktika v jednání s lidmi, zásady týmové práce
 • Davově psychologické procesy
 • Náročné životní situace – konflikt, agrese, diskriminace, šikana

  Doporučená literatura

 • BUCHANAN, D.A., HUCZYSKI, A.A.Organizational Behaviour, 9th edition, Harlow: Pearson Education Limited, 2016. ISBN 978-1292092881.
 • ČENĚK, J., SMOLÍK, J., VYKOUKALOVÁ, Z. Interkulturní psychologie. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7
 • KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-736-7871-5.
 • KUČÍREK, J. a kol. Aplikovaná psychologie. Praha: Grada, 2017.ISBN 978-80-271-0187-0.
 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4485-8.
 • SLAMĚNÍK, I. Emoce a interpersonální vztahy. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3311-1.
 • TRPIŠOVSKÁ, D., KOŤA, J., Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: UJAK, 2013. ISBN 978-80-745-202-97

  Anotace

Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky sociální psychologie, pochopení sociálního rozměru života člověka z pohledu psychologie. Studenti se učí lépe porozumět druhým a zlepšit komunikaci s nimi, prohloubit vhled do mezilidských vztahů, poznat a porozumět zákonitostem interpersonálního a skupinového života.  Přednášky poskytnou základní informace o psychologických aspektech sociálních jevů a chování člověka ve společnosti.  Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj schopností identifikovat vztahy mezi členy skupiny, vysvětlit příčiny a možné důsledky náročných životních situací a nalézt způsoby jejich řešení.  
 


Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z oboru sociální psychologie a chápe jejich souvislosti. Je si vědom, jak kulturní a společenské prostředí ovlivňuje člověka a rozumí různým způsobům projevu a seberealizace v sociálním prostředí.  
 
Dovednosti: Student se dovede orientovat v procesech a vztazích, které probíhají v sociálních skupinách, umí identifikovat vztahy mezi členy skupiny i vysvětlit možné důsledky náročných životních situací a uvést způsoby jejich řešení. Student umí pečovat o své duševní zdraví.
 
Obecné způsobilosti: Student dovede reflektovat své chování a prožívání, vyrovnat se se zátěžovými situacemi a rozvíjet svou osobnost.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá