Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • Ošetřovací jednotka a její vybavení, nemocniční lůžko, pomocná zařízení lůžka, péče o lůžko, úprava lůžka
 • Příjem klienta/pacienta, překlad, propuštění, organizace práce na ošetřovací jednotce, management rizik
 • Prevence nozokomiálních nákaz, péče o pomůcky, dezinfekce, sterilizace, péče o hygienu prostředí
 • Rehabilitace, mobilita, polohy nemocných, polohování, bazální stimulace, imobilizační syndrom
 • Obvazová technika, druhy obvazových materiálů
 • Péče o hygienu klienta, prevence dekubitů a opruzenin
 • Péče o výživu a hydrataci klienta
 • Sledování fyziologických funkcí
 • Bolest, sledování bolesti, spánek
 • Vyprazdňování moči, vyprazdňování stolice
 • Obecné zásady a způsoby podávání léků

  Doporučená literatura

 • MIKŠOVÁ,Z.; FROŇKOVÁ,M; HERNOVÁ,R.;ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2006. ISBN 80-247-1442-6
 • MIKŠOVÁ,Z.; FROŇKOVÁ,M; ZAJIČKOVÁ,M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha: Grada Publishing, a.s.. 2006. ISBN 80-247-1443-4
 • TRACHTOVÁ , E . a kol. : Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVZP 2001. ISBN 80-7013-324-4
 • VYTEJČKOVÁ, R. SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 • ŠAMÁNKOVÁ, M. A KOLEKTIV. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. Praha: Grada, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3223-7.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá