Úvod do psychosociální rehabilitace

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Úvod do psychosociální rehabilitace ( UPR )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Přednášky:
  • Základní pojmy (rehabilitace, invalidita, porucha, disabilita, zranitelnost, handicap, postižení)
  • Principy psychosociální rehabilitace
  • Pilíře psychosociální rehabilitace
  • Domény psychosociální rehabilitace
  • Dimenze psychosociální rehabilitace
  • Velký a maslý cyklus PSR
  • Proces PSR – fáze
  • Uplatnění v praxi
  Cvičení
  Praktický nácvik činností v jednotlivých fázích PSR:
  • Orientace a připojení na klienta
  • Mapování/šetření potřeb
  • Stanovování cílů
  • Plánování
  • Intervenování
  • Ukončení a zpětná vazba
  • Profil klienta
  • Individuální rehabilitační plán

  Doporučená literatura

 • WILKEN, J. P., HOLLANDER, D. 1999. Komplexní přístup k psychosociální rehabilitaci. Bilthoven:
  STORM Rehabilitatie.
  KALINA, K. 2001. Jak žít s psychózou. Praha: Portál.
  CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, 2001. Moderní psychiatrie a komunitní péče. Praha:
  Dokument Centra péče o duševní zdraví.
  MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M. et al. 2008. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha:Grada.
  MUSIL, L. 2004. „Ráda bych Vám pomohla, ale...“. Brno: Marek Zeman.
  ŠUPA, J., 2006. Expertíza pro cílovou skupinu “osoby s duševním onemocněním”. Brno: Podkladový materiál pro proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně.
  PROBSTOVÁ, V. 2005. Sociální práce s duševně nemocnými. In Matoušek O., Koláčková, J.,
  Kodymová, P. eds. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha:Portál.
  WILKEN JP, HOLLANDER D. Rehabilitation and recovery. Amsterdam, 2005 SWP Publisher; 262 s.
  DRAKE RE, GREEN AI, MUESER KT, GOLDMAN HH. The history of community mental health treatment
  and rehabilitation for persons with severe mental illness. Community Mental Health Journal 2003; 39(5): 427–440.

  Anotace


Cíle:


Seznámit studenty k metodami a principy komplexního přístupu psychosociální rehabilitace a jejího využití pro práci a podporu lidí se specifickými potřebami, s akcentem na CS lidí s duševním onemocněním.Znalosti:


Student zná východiska uceleného přístupu k psychosociální rehabilitaci. Disponuje znalostmi metod a procesu psychosociální rehabilitace a je si vědom možností jejího využití v praxi.


 Dovednosti:


Student dokáže charakterizovat psychosociální rehabilitaci. Orientuje se v jednotlivých fázích PSR a je schopen je  prakticky uplatnit.Obecné způsobilosti:


Student umí cíleně využívat metody a principy psychosociální rehabilitace v práci s klientem. Orientuje se v metodách PSR a je schopen je propojit s praxí.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá