Plánování a projektování

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Plánování a projektování ( PAP )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Andrea Šeredová
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Přednášky
 • •Vymezení základních termínů (sociální plánování a projektování, nástroje a metody)
 • •Grantová politika a grantový proces
 • •Plánování – analýza, metody, prognóza, strategie
 • •LOGFRAME jako základní nástroj plánování projektu
 • •Projektování – vlastnosti a náležitosti projektu, projektová fiše
 • •Fáze projektového cyklu, časový harmonogram
 • •Partnerství a spolupráce v projektovém řízení
 • •Monitoring, publicita a evaluace
 • Cvičení
 • •Ukotvení základních termínů a činností v čase (proč, pro koho, co?)
 • •Orientace v současné grantové politice (EU, ČR, krajská a místní úroveň)
 • •Výhody a nevýhody plánování
 • •Praktická ukázka logických rámců a práce s nimi
 • •Příprava vlastního projektového záměru, modelové ukázky
 • •Kritéria hodnocení organizační a finanční připravenosti, životaschopnosti projektu
 • •Vymezení rolí a úkolů
 • •Sledování výsledků projektu, jejich kvantifikace, strategie publicity, nástroje evaluace

  Doporučená literatura

 • BELZ, H., SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
 • HAVRDOVÁ, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. Praha: OSMIUM, 1999. ISBN 80-902081-8-5.
 • Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje: Projektové řízení. Kraj Vysočina, 2006
 • MATOUŠEK, O.: Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-548-2.
 • MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.
 • Metodika k psaní projektu. Praha: MPSV ČR, 2001.
 • KULDOVÁ, L.: Společenská odpovědnost firem. Plzeň: OPS, 2010. ISBN 978-80-87269-12-1.
 • POLÁČKOVÁ, Z.: Fundraisingové aktivity. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-694-2.
 • BEDNÁŘ, V.: Marketing na sociálních sítích. Brno: Computer Press a.s., 2011. ISBN 978-80-251-3320-0.
 • ČEPELKA, O.: Práce s veřejností. Praha: Omega, 1997. ISBN 80-902376-0-6.
 • HURYTOVÁ, I.: Grantování – proces přidělování nadačních příspěvků. Brno: Doplněk, 2001. ISBN 80-7239-092-9.

  Anotace

Cíle: Seznámit studenty s metodou sociálního plánování a projektování, objasnit význam projektování v oblasti rozšíření a posílení odborných kompetencí, podpořit schopnost vytvořit a řídit vlastní projekt.Znalosti: Vymezení termínů plánování a projektování, informace o metodách plánování a nástrojích projektování, seznámení s grantovou politikou.


 


Dovednosti: Identifikace procesu projektového řízení a jeho jednotlivých fází, grantové politiky, schopnost vytvořit a zrealizovat vlastní projekt, schopnost aplikovat poznatky na konkrétní modelové situace (projekty).


 


Obecné způsobilosti: Přehled o projektovém řízení a plánování s aplikací v praktickém životě.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá