Problematika menšinových skupin

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Problematika menšinových skupin ( PMS )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Jana Gabrielová, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 8 h
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 5 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Přednášky
  • multikulturalismus, kultura, multikulturní společnost – problematika nejednoznačnosti pojmů z pohledu různých teoretických přístupů; teorie kultury – základní ledovcový model kultury, model kulturních dimenzí dle Hofstedeho; vývojový model interkulturní citlivosti (Bennet); pojmy subkultura, kontrakultura, interkulturní mediátor; pojmy multikulturní/interkulturní/pluralitní z pohledu různých teoretických přístupů (Barša, Sartori aj.); francouzský, německý, britský model akulturačních strategií;
  • stereotypy, předsudky, identita a minority –funkce, typy a vývoj stereotypů (dle pražské vývojové školy, se zaměřením zvláště na etnické autostereotypy a heterostereotypy); typy, vývoj a úskalí předsudků; identita sociální i individuální; identita ve vztahu k diskriminaci a xenofobii; typologie menšin
  • interkulturní rozdíly v komunikaci, komunikační styly – příčiny rozdílů v interkulturní komunikaci v závislosti na vybraných teoriích kultury (Hofstede, Bennet aj.), proměny komunikačních stylů napříč různými etnickými nebo národnostními menšinami, nejčastější chyby v interkulturní komunikaci
  • pojetí národa v různých ideologiích – národ v německém/francouzském/britském vymezení; nástin základních ideologií a hnutí (fašismus, socialismus, anarchismus, neonacismus, hnutí skinheads)
  • národnostní menšiny a migranti v ČR, cizinci v ČR – základní kulturní charakteristiky nejčetnějších skupin cizinců pobývajících na našem území; pobytový a vstupní režim; úskalí v sociální práci (jazyková, kulturní bariéra; negativní jevy – klientelismus, nucená prostituce, iregulérní pobyt, „3. generace“)
  • Romové – historický kontext, tradiční a novodobá kultura Romů (proměny identity), principy sociální inkluze Romů, metody sociální práce
  • přístupy k práci s menšinami – 4 možné role sociálního pracovníka při práci s menšinami (despota, vůdce, spojenec, expert dle Navrátila, Matouška); základní typologie, znaky a imperativy antiopresivních přístupů; příklady konkrétních technik sociální práce (intake, networking, couching); praktické využití dalších teoretických modelů v práci s menšinami (sociálně ekologický model, přístup orientovaný na úkoly, Eganův poradenský model); dimenze sociální inkluze menšin
  • Židé, židovská otázka – náboženská/etnická menšina, základní charakteristiky židovského etnika a judaismu; holocaust, izraelsko palestinský konflikt;
  • sexuální menšiny – homosexuálové, queer kultura, historický kontext, současná problematika
  • mediální obraz menšin – kritická analýza mediálních informací (teorie)

  Cvičení:
  • multikulturalismus, kultura, multikulturní společnost – vytvoření modelu vlastní kultury
  • stereotypy, předsudky, identita a minority – vhled do vlastních předsudků
  • interkulturní rozdíly v komunikaci, komunikační styly – vyzkoušení si různých komunikačních stylů vybraných národnostní
  • národnostní menšiny a migranti v ČR, cizinci v ČR – aktivity interkulturního vzdělávání k porozumění kultuře vybraných menšin
  • přístupy k práci s menšinami – kazuistiky vybraných menšin a jejich řešení pomocí sociální práce, příklady z praxe
  • mediální obraz menšin – praktické vyzkoušení kritické analýzy mediálních informací

  Doporučená literatura

 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-72-2.
  Kol. autorů. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-097-3.
  projekt Varianty. Interkulturní vzdělávání. Praha: nakl. LN, 2002.
  DVOŘÁKOVÁ, J. HORSKÁ, J. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi; příručka pro pedagogy. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-044-7.
  MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Potál, 2001. ISBN 80-7178-473-7.
  CHARVÁT, J. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-098-6.
  ŘÍČAN, P. S Romy žít budeme - jde o to jak. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-250-5.
  ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-285-8.
  ŚIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-648-9.
  Evropská kontaktní skupina. Deník migranta, deník migranty [online]. c2009

  Anotace

Cíle: Seznámit studenty se základními teoretickými přístupy problematiky menšin a jejich možnostmi využití v praxi zdravotně sociálního pracovníka.Znalosti:


Znalost základních pojmů a teorií kultury, teorie vzniku a typologie stereotypů a předsudků, principy interkulturní komunikace, základní kulturní charakteristiky vybraných etnických, národnostních, náboženských a sexuálních menšin, typologie hlavních problémů v sociální práci s menšinami.Dovednosti:


Porozumění vzniku jevu jako jsou předsudky, etnické konflikty, interkulturní komunikační nedorozumění, potřeby menšin v sociální práci, využití konkrétních technik a metod sociální práce s menšinami.Obecné způsobilosti:


Základní všeobecný přehled a pochopení kontextu soužití v multikulturní nebo interkulturní společnosti.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá