Úvod do právní teorie a praxe I.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Úvod do právní teorie a praxe I. ( UPT1 )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. ( prchaloa@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 8 h
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 3 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 3 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. Z,ZK

  Sylabus

  • Přednášky • Základní charakteristika trestního práva. • Pojem trestného činu, přečinu. Klasifikace činů soudně trestných, skutková podstata činu soudně trestného. • Trestní zákon, subjekt trestného činu. Osoba pachatele. • Objekt, objektivní stránka, subjektivní stránka trestného činu. Omyl v trestním právu. • Vývojová stadia trestného činu. Formy trestné součinnosti. Souběh. Recidiva. • Trestní odpovědnost mladistvých. Nedostatek trestnosti činu. • Trestní sankce. Ukládání trestů dospělým pachatelům a mladistvým. • Základní charakteristika trestního procesu ve srovnávacím pohledu. • Fáze trestního řízení a průběh. Procesní podmínky trestního řízení. • Právní postavení osoby, vůči níž se trestní řízení vede. • Pojem a podstata správního procesu. • Správní orgány. Základní zásady činnosti správních orgánů. • Správní řízení. Účastníci správního řízení. Zahájení a průběh správního řízení • Správní rozhodnutí a jeho právní důsledky. • Správní soudnictví. Cvičení • Procvičování klasifikace trestných činů • Procvičování právní kvalifikace na praktických příkladech – jaký byl spáchán trestný čin. • Posuzování úmyslných a nedbalostních trestných činů. • Rozbory vybraných skutkových podstat trestných činů. • Sepisování trestního oznámení. • Právní argumentace proti obvinění z trestného činu nebo přestupku. • Sepisování žádosti. • Procvičování vyplňování elektronických formulářů – žádostí on line.

  Doporučená literatura

  • Povinná: KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009 CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-348 SKULOVÁ, Soňa a Petr PRŮCHA a Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-110-6. Studentům bude poskytnuta možnost studovat z alternativních právních zdrojů (např. edice MERITUM, ASPI) Doporučená: Trestní zákoník: komentář. Edited by Pavel Šámal. Praha: C.H. Beck, 2009, ISBN 9788074001093. KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné: zvláštní část. Praha: C.H. Beck, 2009, ISBN 9788074000478 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. ISBN 80-7273-134-3.

  Anotace


Cíle:


Předmět cílí na znalosti v oblasti veřejnoprávních teoretických konstrukcí, znalost ústavního pořádku, struktury veřejného práva a zejména na všechny základní typy řízení v podmínkách ČR z komparativního pohledu.


 Znalosti:


Student se seznamuje s právní úpravou trestního a správního práva. Důvodem studia trestního a správního práva je velká pravděpodobnost jeho uplatnění v oboru, zejm. v sociální práci, a úzká návaznost na řadu konfliktních či mezních sociálních situací. Studium studentovi poskytuje poměrně přesnou představu o složitosti právních institutů. Student se dále seznamuje podrobněji s hmotným, organizačním a procesním správním právem a dokáže se orientovat jak v trestním, tak ve správním právu.


 Dovednosti:


Student bude schopen interpretovat relevantní veřejnoprávní předpisy, aplikovat tyto předpisy v určitých pro studium rozhodujících právních situacích a na příkladech konkrétní právní úpravy vyřešit právní problém (týkající se trestního a správního práva). Student dokáže sepsat procesní podání. Dokáže rozlišovat státní správu a samosprávu.


 Obecné způsobilosti:


Student bude v konkrétních situacích schopen provést právní kvalifikaci a poradit v určité životní situaci. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá