Základy zdravotnické legislativy

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Základy zdravotnické legislativy ( ZZL )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. ( prchalp@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 8 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 2 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 2 2 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZK

  Sylabus

 • Historický vývoj zdravotnického práva. Role státu a církve.
 • Vymezení pojmu a zásad zdravotnického práva.
 • Základní prameny zdravotnického práva.
 • Organizace a systém zdravotnictví v ČR. Státní a nestátní zdravotnická zařízení. Světová zdravotnické organizace a její poslání. Pracovníci ve zdravotnictví a zdravotničtí pracovníci.
 • Souhlas klienta s poskytováním zdravotní péče. Poskytování zdravotní péče bez souhlasu a proti vůli klienta, jednání v krajní nouzi. Nucená a ochranná léčba.
 • Neposkytnutí pomoci jako kriminální jednání.
 • Umělé přerušení těhotenství. Kriminální potrat.
 • Transplantační právo. Transplantace z živých a mrtvých dárců. Problematika tzv. mozkové smrti.
 • Význam smrti. Ohledání mrtvého. Zdravotní a soudní pitva.
 • Ochrana nenarozeného života v českém právu.
 • Pojem a ochrana veřejného zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví.
 • Zdravotní pojištění. Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Nemocenské pojištění. Zákon o nemocenském pojištění.
 • Základní práva a povinnosti klienta při poskytování zdravotní péče.

  Doporučená literatura

 • ŠNÉDAR, L. Základy zdravotnického práva s příklady a otázkami. Praha: LexisNexis, 2008.
 • Občanský zákoník.
 • MACH,J. Zdravotnické právo. Praha, 2008.

 • Transplantační zákon.
 • SOVOVÁ, O. Trestní právo a zdravotnictví . Praha, 2008.
 • Zákon o nemocenském pojištění.
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví.
 • Zákon o umělém přerušení těhotenství.
 • Zákon o veřejném zdravotním pojištění.

  Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativní úpravou medicínského práva v ČR i v evropském kontextu. Seznámení studentů s organizaci zdravotní péče, zásadami poskytování zdravotní péče , souhlasu klienta s poskytováním zdravotní péče, prováděním zdravotní péče bez souhlasu a proti vůli klienta, problematiku umělého přerušení těhotenství, transplantačního práva, euthanasie a asistované sebevraždy , odpovědnosti za škodu vzniklé při poskytování zdravotní péče a právy klienta při poskytování zdravotní péče.


Vedle této oblasti budou studenti kompletně seznámeni s právní úpravou ochrany veřejného zdraví a zdravotního pojištění a vybraných otázek sociálního zabezpečení (dočasná pracovní neschopnost, invalidita). 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá