Sociální politika I.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Sociální politika I. ( SP1 )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 10 h
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 1 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 1 4 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • 1) Sociální systém a jeho funkce
  2) Pojetí sociální politiky
  3) Funkce a principy sociální politiky
  4) Základní pojmy sociální politiky
  5) Historie sociální politiky
  6) Aktéři sociální politiky
  7) Nástroje sociální politiky
  8) Financování sociální politiky
  9) Životní a existenční minimum
  10) Chudoba a stav nouze hmotné a sociální
  11) Koncept sociálního vyloučení
  12) Teorie sociálního státu
  13) Politické ideologie ve vztahu k sociální politice
  14) Organizace sociálního systému v ČR

  Doporučená literatura

 • HANZL, D. Sociální politika. Jihlava: VŠPJ, 2014.
 • KREBS, V.: Sociální politika. Praha. Codex, 1997
  VEČEŘA, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha. Sociologické nakladatelství, 1993
  KREJČÍ, O.: Mezinárodní politika. Praha. Victoria Publishing, 1997
  TOMEŠ, I.: Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. Praha. Socioklub, 1996
  KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha. Slon, 2011.
  KACZOR, P. Sociální politika a sociální systém ČR. Praha. Oeconomica, 2015.

  Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti sociální politiky, se zaměřením na národní a mezinárodní přehled. Pochopit a umět vysvětlit vliv sociální politiky státu na kvalitu života občanů, na vznik a vývoj sociálních událostí.Znalosti:


Studující disponuje vědomostmi o tvorbě a fungování sociální politiky v ČR a v Evropě. Umí analyzovat základní mechanismus fungování sociální politiky. Má přehled o mezinárodních aspektech sociální politiky a jejím vlivu na formování domácí sociální politiky. Umí posoudit vliv sociální politiky na jednotlivé sociální události.Obecné způsobilosti:


Všeobecný přehled o trendech, nástrojích a perspektivách sociální politiky realizované v ČR. Studující se orientuje v sociální politice, průběžně sleduje a vyhodnocuje aktuální situaci v oblasti sociální politiky (v ČR i v širším mezinárodním kontextu).


 


Pro získání zápočtu: Zpracování seminární práce z dané problematiky, dle zadaných kritérií a v závislosti na podmínkách zakončení předmětu. Následná zkouška je ústní. Na společném disku S budou umístěny informace a studijní materiály pro studenty. Další informace dostávají studenti mailem a také informačního systému VŠPJ.


Individuální konzultace probíhají po dohodě studentů s vyučujícím.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá