Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví ( EPZ )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 3 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 6 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Právní rámec pro poskytování zdravotnické péče v ČR
 • Právní formy podnikání ve zdravotnictví
 • Zaměstnávání pracovníků a odměňování
 • Výpočty mezd
 • Sociální pojištění v podmínkách ČR
 • Zdravotní pojištění v podmínkách ČR
 • Systém veřejného zdravotního pojištění

  Doporučená literatura

 • Lízalová, L. Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví. Jihlava, VŠPJ, 2016
 • Zlámal, J., Bellová, J. Ekonomika zdravotnictví. Brno: MU, 2005. ISBN 80-7013-429-1.
 • Němec, J.: Principy zdravotního pojištění. Grada Publishing a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2628-1.
 • Synek, Miloslav. Podniková ekonomika. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006. 475 s. ISBN 8071798924.
 • Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2005, ISBN 80-86119-92-0

  Anotace

Předmět poskytuje studentům orientaci ve zdravotnicko-ekonomické problematice. Informuje studenty o způsobu úhrady zdravotní péče a o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání.


Cílem předmětu je uvést studenty do základních ekonomických pojmů, zásad a zákonitostí. V části Ekonomika si předmět klade za cíl vysvětlit základní ekonomické pojmy, vazby a vztahy. V části Pojišťovnictví student získá ucelený přehled o oblasti veřejného zdravotního pojištění v České republice.


Přednášky poskytují teoretická východiska z oblasti právních forem podnikání, majetkové a kapitálové výstavby zdravotnických zařízení a z oblasti zákonného zdravotního pojištění.


Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností s důrazem na ekonomiku zdravotnických zařízení.


Znalosti: Student chápe principy pojištění a dokáže popsat fungování veřejného zdravotního pojištění v aktuálních podmínkách. Dokáže popsat majetkovou a kapitálovou výstavbu zdravotnického zařízení.


Dovednosti: Student umí vypočítat čistou mzdu pracovníka, dále je schopen samostatně vyhledávat informace o zdravotnických zařízeních v příslušných rejstřících - Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) a Obchodním rejstříku.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace a tyto informace využívat.


 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá