Klinická propedeutika

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Klinická propedeutika ( KP )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant MUDr. Jan Rychlík
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 10 h
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Nemoc, příznaky, průběh prognóza
 • Postup při vyšetření nemocného: anamnéza, základní fyzikální vyšetřovací metody, vyšetření celkového stavu nemocného
 • Vyšetření hlavy, krku, hrudníku, plicní syndromy, vyšetření srdce, vyšetření břicha, žlučníku, sleziny, urogenitálního systému, pohybového systému, obvodových cév, mízních uzlin, formulace fyzikálního nálezu.
 • EKG - fyziologická křivka
 • RTG vyšetření
 • Endoskopické metody
 • Vyšetření v gastroenterologii
 • Vyšetření v nefrologii
 • Vyšetření v revmatologii
 • Vyšetření v endokrinologii
 • Cvičení:
 • Vyšetření hlavy, krku, plic, průdušek, srdce, břicha, urogenitálního systému, základy revmatologického a neurologického vyšetření.
 • Technika natáčení EKG - fyziologická křivka, základy echokardiografie,
 • Endoskopie zažívacího traktu
 • Endoskopie dýchacího traktu
 • Endoskopie urologického traktu
 • Vyšetření nemocného s dokumentací v rozsahu kompetencí

  Doporučená literatura

 • Povinná:
 • NEJEDLÁ, Marie. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 9788024744025.
 • CHROBÁK, L. a kol. Propedeutika vnitřního lékařství. Nové zcela přepracované vydání, testy. Praha: Grada, 2007, 244 s. ISBN 978-80-247-1309-0.
 • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. 1 .Vyd. Praha: Grada, 2006, 264 s. ISBN 978-80-247-1150-8.
 • TŘEŠKA, V. a kol. Propedeutika vybraných klinických oborů.1.Vyd. Praha: Grada Publishing, 2003, 460 s. ISNB 80-247-0239-8.
 • Doporučená:
 • DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4571-8.
 • KLENER P. a kol.: Vnitřní lékařství. Svazek 1 Propedeutika. 2. Vyd. Praha: Galén, 2003. 265 s. ISBN 80-7262-2528.
 • KLENER P. a kol. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. Vyd. Praha: Galén, 2009. 324 s. . ISBN 978-80-7262-643-4.
 • THOMAS, James a Tanya MONAGHAN, ed. Klinické vyšetření: moderní propedeutika : rady, tipy, návody pro praxi. Přeložila Hana POSPÍŠILOVÁ. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0108-5.

  Anotace


Výsledky učení:


Cíl:


Předmět   klinická propedeutika je teoreticko-praktický předmět. Cílem předmětu je   získat informace o anamnéze, vyšetřovacích metodách a laboratorních vyšetření   s aplikací ošetřovatelského procesu v klinických oborech, s důrazem na   vnitřní lékařství.Znalosti:


Student zná a popíše základní vyšetřovací metody   v interních oborech, příznaky onemocnění a anamnestické součásti. Studující získávají vědomosti pro vyhodnocování   zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní   péčí související. Student zvládá natočení křivky EKG.


Dovednosti:


Student umí rozlišit subjektivní a objektivní   příznak choroby. Na cvičení, které se koná formou stáží v Nemocnici Jihlava, se student seznámí   se základy rozhovoru s nemocným, s technikou odebírání anamnestických   dat a ošetřovatelského procesu u hospitalizovaných jedinců.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v přípravě pacientů a   vyšetření a v ošetřovatelské péči, která následuje po vyšetřeních –   endoskopických, funkčních a rtg.


Výukové metody: přednášky, cvičeníHodnotící metody a kritéria:  Zápočet


Zápočet, Zkouška


Student prokáže znalosti v celkovém rozsahu ústní zkouškouStudijní zátěž:Prezenční studium :


Přednášky: 26  hodin                               Cvičení: 0


Samostatná práce: 14  hodin


Celkem: 40  hodinKombinované studium :


Přednášky: 10 hodin                             Cvičení: 5hodin


Samostatná práce: 70 hodin


Celkem: 85 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá