Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • 1. Úvod, pojetí pracovního práva, mezinárodní organizace a jejich dokumenty, prameny PP
  2. Pracovněprávní vztahy
  3. Pracovní poměr – vznik a změna
  4. Skončení pracovního poměru, odstupné
  5. Pracovní doba, doba odpočinku
  6. BOZP, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  7. Odměňování za práci, příplatky, srážky z příjmů
  8. Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, ztížené pracovní prostředí
  9. Cestovní náhrady, překážky v práci
  10. Dovolená, péče o zaměstnance
  11. Náhrada škody
  12. Agenturní zaměstnávání, vnitřní přepisy, konkurenční doložka, závazky v pracovněprávních vztazích, promlčení, doručování
  13. Kolektivní pracovní právo, antidiskriminační zákon
  14. Insolvenční zákon

  Doporučená literatura

 • • JAKUBKA, J., SCHMIED, Z., TRYLČ, L. Zákoník práce. Olomouc: ANAG, spol. s r. o., 2012. ISBN 978-80-7263-709-6.
  • BEZOUŠKA P., IVANCO, G. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha: Linde a. s., 2010. ISBN 928-80-7201-795-9.
  • BĚLINA M. A KOL. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-186-4.

  Doporučená:
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
  • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění
  • Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
  • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích, v platném znění
  • Zákon č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
  • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění
  • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá