Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2019

Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2019). Motivation of Students of Economic and Technical Study Programmes as a Tool of Competitiveness of Universities and Colleges: Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 72-77. doi: 10.7160/eriesj.2018.1 10401

Článek v databázi SCOPUS

2018

Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2017). Porovnání úrovně finanční gramotnosti v různých segmentech studentů. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(3), 214-224.

2016

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2016). Rekognoskace robustního nástroje pro měření finanční gramotnosti. Logos Polytechnikos, 7(3), 170-182.
Borůvková, J. (2016). Využití dvou vybraných statistických modelů pro posouzení vztahu mezi proměnnými. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(3), 22-40.

2015

Borůvková, J. (2015). Odhad chybějících hodnot ordinální proměnné. LOGOS POLYTECHNIKOS, 6(4), 56-67.

2013

Minařík, B., Borůvková, J., & Dufek, J. (2013). STATUTÁRNÍ MĚSTA ČR – SOCIODEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V INTERVALU MEZI POSLEDNÍMI SČÍTÁNÍMI. AUSPICIA, 2013(1), 65-75.

2012

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2012). Vztah nezaměstnanosti a mezd na regionální úrovni v České republice v období 2003-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, 15(1), 91-101.
Fiala, R., Borůvková, J., & Prokop, M. (2012). Inter-organizational Trust, Interpersonal Trust and Costs of Negotiation. Logos Polytechnikos, 3(3), 24-32.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2012). The Valuation of Organizational Capital. Journal of Competitiveness, 4(4), 123-132. doi: 10.7441/joc.2012.04.09
Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Research on Willingness To Study Nursing, Education And Social Works Among Senior Male Students in Vysocina Region. ERIES Journal, 5.(2.), 63-77.
Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Výzkum zájmu chlapců-maturantů o vysokoškolské zdravotnické studijní obory v kraji Vysočina. Logos Polytechnikos, 3.(2.), 44-55.
Borůvková, J., & Kuncová, M. (2012). Porovnání očních oddělení nemocnic Kraje Vysočina pomocí DEA modelů. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2012(5), 75-84.

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Lineární regresní model jako nástroj měření organizačního kapitálu. Acta universitatis bohemiae meridionales, 14(1), 7-13.
Borůvková, J., Minařík, B., & Dufek, J. (2011). Návrh indexu lidského rozvoje pro regiony ČR. Demografie, 52(4/2010), 195-203.
Minařík, B., & Borůvková, J. (2011). CHOSEN ASPECTS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN REGIONS OF THE CR. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS, LIX(4), 159-166.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The measurement of organizational capital. Littera scripta, 4(2), 25-34.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Organizační kultura a výkonnost podniku. Logos Polytechnikos, 2(4), 76-85.
Borůvková, J., & Minařík, B. (2011). Analýza vývoje HDI v postsovětských zemích v letech 1997 až 2007. Auspicia, VIII(1), 128-137.
Dufek, J., Minařík, B., & Borůvková, J. (2011). Disparita a hodnocení krajů ČR podle indikátorů demografického vývoje. Demografie, 52(4/2010), 174-184.

2009

Borůvková, J., & Minařík, B. (2009). The model of education expenditure in the EU. Mundus Symbolicus, 17. ???(1. ???), 5-18.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2016

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2016). Finanční gramotnost studentů VŠPJ. In Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (230-240). Jihlava: https://konference.vspj.cz/download?hash=College of Polytechnics Jihlava.

2013

Fiala, R., Borůvková, J., & Slabá, M. (2013). Modeling Company Output As a Function of Its Major Inputs. In Financial Managment of Firms and Financial Institutions (156-161). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2011

Kuncová, M., Borůvková, J., & Jablonský, J. (2011). Comparison of the Selected Departments in Hospitals Using DEA Models. In Proceedeings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 (59-63). Praha: Professional Publishing.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The Relationship between Organizational Capital and Firm Performance. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Finace and the performance of rims in scenece, education, and practice (88-95). Zlín: Tomas Bata University.

Ostatní články ve sbornících

2018

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2018). Metodologický přístup k analýze vztahů mezi proměnnými získanými dotazníkovým šetřením. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (126-134). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2015

Poledňová, I., Šmejkalová, J., & Borůvková, J. (2015). The relation of personality factors to classroom sociometric status in secondary school students. In Communication and Information Technology in Society (109-134). Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK: Cambridge Scholars Publishing.

2012

Chalupová, M., & Borůvková, J. (2012). Faktory volby studijního oboru u chlapců-maturantů v Kraji Vysočina. In Konkurence (225-236). Jihlava: VŠPJ.
Minařík, B., Borůvková, J., & Dufek, J. (2012). Kompozitní indikátory - konstrukce a použití. In Matematika v ekonomické praxi (83-92). Jihlava: VŠPJ.

2011

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2011). Vztah nezaměstnanosti a mezd v období stabilního hospodářského růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGION V ROZVOJI SPOLECNOSTI 2011 (264-269). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2016). Lineární algebra - příklady. Jihlava: VŠPJ.

2014

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2014). Statistika v SPSS. Jihlava: VŠPJ.

2013

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2013). STATISTICA. Jihlava: VŠPJ.
Borůvková, J. (2013). Základy statistiky. Jihlava: VŠPJ.
Minařík, B., Borůvková, J., & Vystrčil, M. (2013). Analýzy v regionálním rozvoji. Praha: Professional Publishing.

2012

Borůvková, J., Horáčková, P., & Hanáček, M. (2012). Příprava testování studentů ZS z předmětu Základy statistiky.. : .

2011

Hojdarová, M., Dvořáková, S., & Borůvková, J. (2011). Lineární algebra - příklady. : .

Projekty

Interní grantová soutěž

Inovace a zkvalitnění výuky statistiky s využitím programu IBM SPSS

Upravit 02. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Anotace

Předkládaný projekt si klade za cíl vytvořit vhodný a všem studentům dostupný zdroj informací využitelný především při samostudiu předmětů Aplikovaná statistika (obor Cestovní ruch) a Statistika (obor Finance a řízení) a tím zkvalitnit výuku. Obsah těchto kurzů byl před začátkem akademického roku 2017/18 inovován tak, aby náplň kurzu byla srovnatelná s jednosemestrálním komerčním kurzem v ceně 50 000 Kč za osobu. Tato skutečnost by měla přispět k tomu, aby studenti vnímali výuku statistiky jako praktickou, užitečnou a zajímavou. Během výuky v zimním semestru se ukázala značná potřeba vhodných studijních materiálů, kterých je ovšem na trhu nedostatek. Výstupem projektu by proto měl být tutoriál složený z videí, který bude vhodný pro studium datové analýzy a statistiky s využitím softwaru IBM SPSS.

 

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity

Předměty Aplikovaná statistika (obor Cestovní ruch) a Statistika (obor Finance a řízení) si každoročně zapisuje 200 až 300 studentů denní i kombinované formy studia. Zejména pro studenty kombinované formy je potřeba výrazně změnit podmínky studia. Hodinová dotace je v porovnání s denní formou nízká, takže je nutné studentům umožnit samostudium mimo vlastní výuku. Vzhledem k tomu, že na trhu neexistuje vhodná studijní literatura v češtině (jediná učebnice, která vyšla před rokem, byla hned rozebrána), jeví se jako nejvhodnější forma tutoriál složený videí, ve kterých budou objasněny jak nezbytné teoretické základy problematiky, tak i vysvětleny analýzy dat a nastíněno řešení zadaných úkolů. Studijní materiály mohou dále využít studenti kteří studují "bez výuky", studenti, kteří na některých přednáškách nebo cvičeních nebyli přítomni, a v neposlední řadě i vyučující VŠPJ, kteří potřebují v rámci své tvůrčí činnosti zpracovávat a analyzovat data. Video-tutoriál umožní všem zájemcům o statistické metody samostudium a poskytne jednoduchý přístupu k informacím, čímž výrazně zkvalitní výuku.

 

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

Výuka statistiky obsahuje 12 témat. Výstupem projektu by mělo být 12 videí (každé v délce 60 až 90 minut), tedy ke každému tématu jedno video, ve kterém bude vysvětlena nezbytná teorie, budou popsány analýzy dat a bude poskytnut návod k řešení zadaných úkolů. Všechna videa budou dostupná prostřednictvím e-learningového kurzu.

 

Současný stav řešeného problému

Výuka statistiky je v současné době rozdělena do 12 témat:

 1. Příprava datové matice
 2. Jednorozměrná analýza kategoriálních dat
 3. Jednorozměrná analýza spojitých dat
 4. Normální rozdělení, testování normality dat. Z-skóre
 5. Testování hypotéz. Testy pro dvě střední hodnoty
 6. Jednofaktorová analýza rozptylu, Kruskalův-Wallisův test
 7. Dvourozměrná analýza kategoriálních proměnných
 8. Korelační analýza
 9. Jednoduchá lineární regrese
 10. Mnohonásobná lineární regrese
 11. Seskupovací analýza
 12. Časové řady

Ke každému tématu existuje přednáška v PowerPointu, úkoly na cvičení a samostatná práce, pomocí níž si student ověří, že studované problematice porozuměl. Všechny soubory jsou dostupné v e-learningovém kurzu.

 

Použité metody a nástroje

Videa budou nahrána prostřednictvím softwaru Camtasia Studio, který umožňuje snímat obrazovku počítače a k tomu nahrávat doprovodný komentář. Dále tento software umožňuje videa stříhat a jinak upravovat a v neposlední řadě i exportovat do vhodného formátu.

Kromě nákupu softwaru projekt počítá i s dalším zabezpečením nahrávání, tedy s nákupem mikrofonů, on-line kurzů, ve kterých se řešitelé projektu naučí pracovat s programem Camtasia Studio, a vhodných zahraničních učebnic.

 

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

 • leden 2018 - nákup licencí, mikrofonů, kurzů a knih
 • únor - březen 2018 - studium práce s programem Camtasia Studio (kurzy, studium literatury)
 • duben - květen 2018 - vytvoření scénářů pro videa
 • cerven - srpen 2018 - natáčení videí
 • září 2018 - střih a zpracování
 • říjen 2018 - publikování videí

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit

Řešitel: Jana Borůvková

Spoluřešitelé: Andrea Kubišová, Hana Kotoučková

Všichni tři členové týmu jsou v současné době zapojeni do výuky statistiky s využitím softwaru SPSS, mají tedy s výukou i s používaným statistickým programem určité zkušenosti. Úkolem celého týmu bude stanovit obsah videí (vytvořit scénáře) a potom nahrát, upravit a publikovat jednotlivá videa. Každý člen týmu kompletně vytvoří a zpracuje 4 videa.

 

Projektový záměr naplňuje prioritní oblasti a) – e) z § 3, odst. 4 díky:

 • vytvoření vzdělávacího modelu umožňujícího zvyšování kvality pedagogické práce a inovaci předmětů 

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

 1. Materiální zabezpečení nahrání videí - zůstane ve vlastnictví VŠPJ i po skončení projektu
  3 x licence (10 000 Kč)
  3 x mikrofon (6 000 Kč)
 2. Zvýšení kvalifikace řešitelského týmu - jedná se o zvýšení kvalifikace v oblasti nahrávání a zpracování videí
  3x on-line kurz práce s nahrávacím softwarem Camtasia Studio (2 000 Kč)
  nákup zahraniční literatury (6 000 Kč)
 3. Odměna řešitelskému týmu (6 000 Kč)

Vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.

Celková částka: 30000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá