Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 213
E-mail stanislav.rojik@vspj.cz
Místnost 1N009

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
12:20 - 13:30 V jiný termín a ve zkouškovém období pouze po předchozí domluvě emailem

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2016

Chalupová, M., Prokop, M., & Rojík, S. (2016). Preference of the Regional Food and Recognition of Regional Labels in Vysočina Region (Czech Republic). European Countryside, 7(1.), 109-122. doi: 10.1515/euco-2016-0009

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2017). Image Kraje Vysočina jako výzva pro regionální marketing. Studia Turistica, 8(3), 43-51.

2016

Rojík, S., Pilař, L., Balcarová, T., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení jako nástroj marketingové komunikace v cestovním ruchu – Moravský Kras Regionální produkt. Logos Polytechnikos, 7(3), 420-431.
Rojík, S., Pilař, L., Kauerová, L., & Prokop, M. (2016). Recognition of the regional food brand “Regionální potravina Jihomoravský kraj” by consumers in the Region of South Moravia. Litera Scripta, 9(1), 111-123.

2014

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2014). Závoslost regionálních značek potravin na vybraných sociografických ukazatelích u respondentů v Dolním Rakousku. Logos Polytechnikos, 5(3), 69-83.

2013

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2013). Znalost značky Regionální potravina mezi spotřebiteli v Kraji Vysočina a Moravskoslezském kraji. Logos Polytechnikos, 4(3), 15-24.
Chalupová, M., Fiala, R., & Rojík, S. (2013). Sociální sítě tvořené pro budování regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Scientific Papers of the University of Pardubice, 29(4), 61-73.

2012

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2012). Znalost regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Trendy v podnikání, 2.(3), 72-82.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Maruškinová, K., Rojík, S., Fulnečková, P., & Kauerová, L. (2018). THE COMPETITIVENESS OF NORTH AFRICAN TOURISM DESTINATIONS VIS-A-VIS THE ARAB SPRING AND TERRORIST ATTACKS ON TOURISTS. In PROCEEDINGS OF 10TH ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMPETITION (241-248). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Rojík, S., Chalupová, M., Tučková, K., Kauerová, L., Prokop, M., & Rupprichová, T. (2018). Brand of Quality and Origin Regionální potravina Ústecký kraj by view of customers. In In Agrarian Perspectives XXVII. Food safety - Food security (v tisku). Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

2017

Chalupová, M., Rojík, S., Pilař, L., & Prokop, M. (2017). Regional Labelling Systems In Austria: Recognition of the So Schmeckt Niederosterreich Brand Among Consumer´s. In Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness Of European Agriculture And Food Sectors (321-328). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Pilař, L., & Rojík, S. (2017). ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI PODPOROU PRO-AKTIVNÍHO CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ZÁKLADĚ TRANSFORMAČNÍHO VEDENÍ. In Proceedings of 9th annual international scientific conference COMPETITION (637-644). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Rojík, S., Pilař, L., Chalupová, M., & Prokop, M. (2017). REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ POTRAVIN V RAKOUSKU: REGIONÁLNÍ ZNAČKA ECHT AUS NIEDERÖSTERREICH VE VZTAHU K VYBRANÝM SOCIODEMOGRAFICKÝM CHARAKTERISTIKÁM SPOTŘEBITELŮ. In Aktuální problémy cestovního ruchu „CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ“ (328). Jihlava: 336.

2016

Rojík, S., & Pilař, L. (2016). Systémy regionálního značení v Dolním Rakousku. In Aktuální problémy cestovního ruchu (396-405). Jihlava: VŠPJ.
Rojík, S., Pilař, L., Venclová, K., & Prokop, M. (2016). The oldest regional labeling system Chuť and Zlatá Chuť Jižní Moravy in the region of South Moravia in Czech Republic: Customer ́s point of view. In Knowledge for Market use 2016: OUR INTERCONNECTED AND DIVIDED WORLD (422-429). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II.
Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2016). Willingness To Pay for Labelled Regional Food in Vysočina Region. In Marketing Identity (351-360). Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava.
Rojík, S., Pilař, L., Balcarová, T., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Preference and recognition of the regional food bra nd “Genuss Region” in Lower Austria. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. (298-303). Praha: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT.

Ostatní články ve sbornících

2015

Rojík, S. (2015). Regionální značení v Dolním Rakousku. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE. (248-256). Jihlava: VŠPJ.
Rojík, S., Chalupová, M., Fulnečková, P., & Prokop, M. (2015). Systémy regionálního značení v Jihomoravském kraji. In Topical Issues Of Tourism (415-427). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2015). PREFERENCE REGIONÁLNÍCH POTRAVIN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A V DOLNÍM RAKOUSKU V ZÁVISLOSTI NA PŘÍJMU DOMÁCNOSTÍ. In Znalosti pro tržní praxi 2015 (848-859). Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II.

2014

Rojík, S., & Chalupová, M. (2014). Vnímání regionálního značení potravin mezi mladými spotřebiteli v Dolním Rakousku. In Sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (205-214). Jihlava: VŠPJ.
Rojík, S., & Fulnečková, P. (2014). Model fungování regionálního značení potravin ve Spolkové republice Rakousko. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie (173-180). Poprad: Katedra manažmentuPedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Rojík, S., & Fulnečková, P. (2014). Systémy regionálního značení potravin v České republice. In Marketingové trendy v znalostnej společnosti (169-175). Ružomberok: VERBUM-vydavatelstvo KU.

2013

Chalupová, M., Rojík, S., & Prokop, M. (2013). Recognition of Brand Regional Food in Vysočina Region and Moravian-Silesian Region in the Czech Republic. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie (81-88). Poprad: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Odborná kniha

2016

Rojík, S., Chalupová, M., & Prokop, M. (2016). Regionální značení potravin v Jihomoravském kraji. Zlín: VeRBuM.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Projekty

Interní grantová soutěž

Využití a vztah podnikatelských subjektů ke značení původu

Upravit 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

I. Anotace, zdůvodnění a cíle projektu, plánované výstupy projektu, charakteristika výchozího stavu, použité metody a nástroje, popis plánovaných aktivit vč. časového plánu, složení řešitelského týmu, zdůvodnění strategického zájmu pro rozvoj tvůrčích činností, seznam nákladů a zdůvodnění strategického významu

Anotace:

Projekt se zabývá aktuálním tématem s výraznou společenskou poptávkou a navazuje na předchozí dlouhodobou výzkumnou činnost řešitelského týmu v oblasti regionálního značení z pohledu podnikatelských subjektů, kteří těmito značkami certifikují tyto produkty - uživatelů těchto značek, a na základě provedených výzkumných šetření, návrhy na eliminaci zjištěných rizik pro tyto podnikatelské subjekty a rovněž ve vztahu ke koordinátorům těchto značek.

Odůvodnění:

V rámci veletrhu Země živitelka 2017 bylo ověřeno, že zkoumané podnikatelské subjekty mají o tento výzkum zájem, setkání s členy výzkumného týmu vítali, odpovídali ochotně a velmi otevřeně. Výzkum vnímají jako vhodný nástroj pro informovanost a účast v něm jako vhodný kanál pro transformaci, komunikaci a utřídění vlastních návrhů ke změnách v systémech RZ. Problém nespatřujeme ani v dostupnosti implementačních nástrojů a schopnosti jejich účinného využití k realizaci deklarovaných kvantitativních výstupů. Výzkumná nejistota je nízká, neboť řešitelský tým má dlouhodobé zkušenosti s aplikacemi podobné metodiky v rámci realizace marketingového výzkumů regionálních značek

Cíle:

Hlavním cílem projektu je identifikace, vymezení a analýza faktorů, které přispějí k tomu, aby se regionální značení v ČR mohlo stát účinným marketingovým nástrojem konkurenceschopnosti zejm. pro malé a střední firmy (SME), jako např. v Rakousku, Nizozemí, Irsku apod.

V rámci projektu budou provedeny dva primární výzkumy – kvalitativní a kvantitativní výzkum s podnikatelskými subjekty zapojenými do těchto systémů-uživatelé značek. 

Projektový tým se oblastí regionálního značení zabývá dlouhodobě a projekt navazuje na výsledky předchozích výzkumů v této oblasti realizovaných členy řešitelského týmu. Projektový tým bude průběžně komunikovat s ostatními subjekty, zejm. koordinátory značkových systémů, za účelem specifikace praktických požadavků.

C1: Kvalitativní výzkum postojů k RZ ze strany podnikatelských subjektů-uživatelů značek (kvalitativní výzkum, vyhodnocení výzkumu a zpracování výsledků, realizace 04-07/2019),

C2: Interpretace těchto postojů ve vztahu k RZ dle kategorizovaných charakteristik podnikatelských subjektů- zpracování výsledků výzkumu, realizace 08-09/2019,

C3: Kvantitativní výzkum postojů k RZ ze strany spotřebitelů na reprezentativním vzorku respondentů (bude zajištěno externím partnerem-Omnibus), analýza získaných dat a matematicko-statistická modelová interpretace výsledků výzkumu. Realizace 09-11/2019

C4: Diseminace výsledků výzkumu spotřebitelského chování, zpracování a publikování výsledků a závěrů realizace 09/2019-12/2019.

Plánované výstupy:

Disminace výstupů projektu bude realizována v mezinárodních a národních vědeckých časopisech a konferencích indexovaných v databázi WoS konference-1 článek, časopisy s IF-1 článek), Scopus-1 článek, kam budou zaslány výsledky ve formě vědeckých článků a příspěvků, konkrétní publikační příležitosti viz. např. níže:

04/2019 AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVII. Mezinárodní vědecká konference zaměřená na problematiku zemědělství a potravinářství. ČZU v Praze.

09/2019 ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. (Jsc) Vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta). ISSN: 1211-8516.

11/2019 CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES. (Jimp) Mezinárodní recenzovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd, uveřejňuje původní vědecké práce, krátká sdělení a studie typu review zabývající se chemií, biochemii, mikrobiologií, analýzou, technologiemi, inženýrstvím, ekonomií v potravinářství a výživě. ISSN 1805-9317.

Charakteristika výchozího stavu:

Regionální značení potravinářských produktů (dále také RZ) je možné definovat jako signál, případně tržní mechanizmus, který má stimulovat příznivou reakci zákazníků, především v případě, že si mohou vybrat z produktů stejné kategorie (Cochoy, 2004). RZ potravin se jeví jako vhodná příležitost pro malé a střední lokální producenty, kteří produkují kvalitní potravinářské výrobky, ale jejich slabou stránkou (například z důvodu chybějících znalostí, ale také vysokých nákladů) je komunikace této skutečnosti vůči potenciálním zákazníkům. Značení potravinářských výrobků je spojeno s vytvořením schématu, do něhož jsou zapojeni producenti potravin, kteří se zaváží dodržovat jistá pravidla výroby i úroveň kvality, která jsou vytvořena a sledována různými aktéry. Jejich stav i dodržování vyhodnocuje nezávislý orgán, který uděluje certifikát, jako symbol dodržování daných pravidel (Tregear a kol., 2007).

Podle Čadilové (2011) má regionální značení produktů primárně zviditelnit venkovské regiony a podpořit rozvoj na území zajímavé svým přírodním a kulturním bohatstvím. Výrobky nebo služby, které by o takové značení chtěly usilovat, by v daném regionu měly být považovány za tradiční, při jejich výrobě by měly být využity z místní suroviny a, samozřejmostí je kvalita a určitá vyjímečnost (Čadilová, 2011).

Hájková (2014), která zkoumala potenciál využití regionálního značení mezi podnikatelskými subjekty, k těmto požadavkům přidává, že důležitý je také aspekt autentičnosti takových produktů. Pavézová (2013, s. 104) považuje regionální značení za ocenění, o které se pro své produkty mohou ucházet podnikatelské subjekty z daného regionu, aby tak mohly využít kladných asociací spojených s konkrétním územím. Regionální značení a certifikování potravin pomáhá zviditelňovat a identifikovat malé a střední výrobce potravin. RZ je podle McEnteeho (2003) výsledkem aktuálního tlaku spotřebitelů na kvalitu potravin.

Dřívější výzkumy prokázaly nejasnost, neznalost, mylnou informovanost a nereálné očekávané výsledky od systémů regionálního značení mezi podnikatelskými subjekty - uživateli značek (např. neznalost značek, odlišné asociace spotřebitelů, než jsou zamýšlené koordinátory a podnikatelskými subjekty, nesoulad v důvodech nákupu takto označeých produktů a nastavení marketingových aktivit prodejců, výrobců a koordinátorů značek), (např. Rojík a kol. 2016). 

Řešitelský tým má zkušenosti s elektronickou evidencí odpovědí respondentů prostřednictvím elektronických zařízení-tabletů i diktafonů.

COCHOY, F. Is the Modern Consumer a Buriden’s Donkey? Product Packaging and Consumer Choice. In: Ekstrom, K., Bremeck, H.(eds.), Elusive Consumption. Oxford: Berg, 2004, s. 205-227. ISBN-13: 978-1859737682.

ČADILOVÁ, K., Regionální značení napříč Evropou. Asociace regionálních značek, o.s. 2011, ISBN 978-80-254-9506-3.

HÁJKOVÁ, Hana. Možnosti využití regionální značky „Vysočina – regionální produkt“ v cestovním ruchu In Jedlička, P. Hradecké ekonomické dny, Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 270 -280, ISBN: 978-80-7435-366-6.

McENTEE, J., 2010. Contemporary and Traditional Localism: Conceptualisation of Rural Local Food. Local Environment. 2010. [online]. [vid. 1. února 2016]. Dostupné z:<http://www.informaworld.com/smpp/title ~content= t 713394137>.

ROJÍK, S., PILAŘ, L., BALCAROVÁ, T., CHALUPOVÁ, M., PROKOP, M. PREFERENCE AND RECOGNITION OF THE REGIONAL FOOD BRAND “GENUSS REGION” IN LOWER AUSTRIA. Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy. 2016. s. 298-303. ISBN: 978-80-213-2670-5.

TREGEAR A., ARFINI F., BELLETTI G., MARESCOTTI A. Regional foods and rural development: the role of product qualification. Journal of Rural Studies, 23 (1), 2007, s. 12-22 ISSN 0743-0167.

Použité metody a nástroje:

První fází projektu bude zpracování literární rešerše dané  problematiky. V této fázi projektu bude využita metoda analýzy sekundárních dat a bude provedeno vymezení a porovnání současných teoretických a metodických východisek ve zkoumané oblasti. Takto získaná data budou dále zpracována použitím metod komparace, syntézy informací, dedukce a indukce. V projektu budou porovnávány přístupy různých autorů a zároveň budou konfrontována teoretická východiska uvedená v literární rešerši s výsledky vlastního šetření. Metody použité při zpracování projektu jsou definovány v souladu s odbornou literaturou zaměřenou na toto téma (např. Malátek 2004, Hendl 2005, Hebák et al 2007, Molnár 2007 nebo Řezanková 2007).

Metodami vlastního výzkumu budou strukturované rozhovory a dotazníkové šetření. Kombinací těchto metod výzkumu bude zajištěna triangulace výsledků výzkumu, pro zvýšení vypovídací hodnoty těchto výsledků. Při rozhovoru jde o ústní formu obecnější metody dotazování se zaznamenáním odpovědí tazatelem na diktafon a do příslušného formuláře. Při polostrukturovaném vedení rozhovorů jde o získávání odpovědí na otázky přesně formulované již před zahájením výzkumu a shodné pro všechny respondenty. (Pavlica a kol., 2000) V rámci šetření budou využity rozhovory s převážně polouzavřenými a otevřenými otázkami. Tato metoda se používá, je-li nutné minimalizovat variaci otázek kladených dotazovanému. Redukuje se tak pravděpodobnost, že se data získaná v jednotlivých rozhovorech budou výrazně strukturně lišit. (Hendl, 2005) Základním účelem tohoto typu rozhovoru je co nejvíce minimalizovat efekt tazatele na kvalitu rozhovoru. (Hendl, 2005). Výzkumným souborem budou v tomto případě zástupci podnikatelských subjektů (zejm. živnostníci, malé střední zemědělské a potravinářské podniky, které mají produkty certifikované RZ. Při dotazníkovém šetření se jedná se o písemnou metodu dotazování. Tato metoda slouží zejména k hromadnému získávání údajů pomocí písemných otázek. Tyto otázky budou většinou uzavřené.

Výsledky projektu budou porovnávány metodou komparace. Bude zde využita i metoda syntézy poznatků, dedukce a indukce. Ve fázi formulování výsledků a přínosů projektu, bude využit induktivní přístup. V induktivním případě proces vývoje teorie obvykle zahrnuje simultánní aplikaci deduktivního postupu, protože data souvisle používáme k návrhu a přezkušování elementů vznikající teorie. (Hendl, 2005). Při vyhodnocování a interpretaci výsledků výzkumu budou použity vybrané statistické metody, Pearsonův Chí.kvadrát test nezávislosti a pro modelovou intepretai spotřebitelského chování korespondenční analýza, která se využívá právě pro hodnocení chování spotřebitele nebo výzkum obchodních značek (Hebák et al, 2007). Data budou zpracována ve statistickém programu STATISTICA.

Řešitelský tým má také zkušenosti s elektronickou evidencí odpovědí respondentů prostřednictvím elektronických zařízení-tabletů i diktafonů.

Popis plánovaných aktivit vč. časového plánu:

 01-02/2019 Sběr a analýza sekundárních zdrojů. Shromáždění sekundárních zdrojů dat, analýza zdrojů, provedení literární rešerše, vymezení metodologických východisek pro realizovaný výzkum.

03-04/2019 Příprava primárního výzkumu, předvýzkum. Stanovení výzkumných hypotéz, příprava dotazníků, rozhovorů, testování otázek a designu výzkumu, realizace předvýzkumu.

04-09/2019 Realizace kvalitativního primárního výzkumu. Sběr primárních dat (rozhovory), analýza získaných dat a matematicko-statistická modelová interpretace výsledků výzkumu.

08-09/2019 Analýza dat. Analýza a zpracování získaných dat z primárního výzkumu, vyhodnocení

09-11/2019 Realizace kvantitativního primárního výzkumu mezi spotřebiteli analýza a zpracování získaných dat z primárního výzkumu, vyhodnocení statistickými metodami v programu MS EXCEL a ve statistickém programu STATISTICA (Omnibus)

09-12/2019 Příprava odborných článků, proofreading, publikace. Příprava odborných článků, publikace dle publikačního plánu.

12/2019 Dokončení projektu, příprava závěrečné zprávy. Dokončení projektu, diseminace výsledků, příprava a předložení závěrečné zprávy.

Zdůvodnění strategického významu projektového návrhu pro rozvoj VŠPJ:

Hlavní cílovou skupinou uživatelů výstupů projektu jsou partnerské instituce, resp. subjekty z praxe, především místní podnikatelské subjekty (živnostníci a malé a střední podniky), místní akční skupiny (MAS), instituce státní správy a samosprávy zapojené do systému regionálního značení. V rámci realizace projektu dojde k navázání nových vazeb s těmito subjekty a rozvoji vztahů se stávajícími subjekty, zejm. z prioritního kraje Vysočina. Toto koresponduje s dlouhodobým strategickým záměrem VŠPJ-orientace na praxi. Výsledky projektu poskytnou podnikatelským subjektům informační a manažerský nástroj pro efektivní rozhodování při řízení marketingových aktivit a zapojení do systémů regionálního značení. Dále pak možnost intepretovat a  navrhovat modifikace vedoucí k zefektivnění fungování systémů RZ, zkrácení skupinových plánovacích a rozhodovacích procesů a zvýšení jejich účinnosti, srozumitelnou kvantifikaci kvalitativních ukazatelů a jednoznačnou syntézu celkového užitku navrhovaných rozhodnutí. MAS a institucím státní správy a samosprávy poskytnou cenné znalostní portfolio pro modifikaci a zefektivnění činnosti systémů RZ pro malé a střední firmy (SME), vedoucí k jeho použití jako účinného marketingového nástroje pro SME jako např. v Rakousku, Nizozemí, Irsku apod.

Výsledky projektu budou sloužit rovněž pro strategický rozvoj VŠPJ zejm. v tvůrčí činnost – odborní články v časopisech s IF a indexované v databázi Scopus, stejně tak rozvoj praktických dovedností studentů a zaměstnanců VŠPJ (strategický přínos, soulad orientace na praxi a strategické orientace školy)

Teoretický přínos projektu spočívá  ve vymezení a porovnání postojů k systémům fungování RZ ve vztahu k podnikatelským subjektům. Výsledky výzkumu objasní důvodové postoje podnikatelských subjektů ve vztahu k RZ. Teoretickým přínosem projektu je také návrh postupu výzkumu a vytvoření matematické modelové interpretace postojů podnikatelských subjektů ve vztahu k RZ, která je jedním z hlavních teoretických přínosů projektu.

Praktický přínos projektu je zejm. ve formě transformace získaných poznatků, které budou sloužit pro plánování a hodnocení marketingových aktivit a při zavádění a rozvoji RZ (výsledky budou prakticky uplatnitelné např. v MAS, koordinátorům regionálních a národních aktivit značky Regionální potravina, provozovatelům farmářských trhů, regionálním představitelům a dalším institucím ve vztahu k RZ, se kterými autorský kolektiv spolupracuje. Výsledky budou nabídnuty i širší odborné veřejnosti k dalšímu rozvoji RZ.

Z hlediska hlavního řešitele projektu Ing. Stanislava Rojíka, Ph.D. a výzkumného manažera Ing.Martiny Chalupové, Ph.D.  bude výsledek přínosný především pro karierní rozvoj a garance předmětů v oblastech marketingu a managementu na KES a KCR. Z hlediska spoluřešitelů projektu Ing. Karoliny Tučkové a Mgr. Martina Prokopa bude výstup využitelný pro kariérní rozvoj, resp. v disertační práci se zaměřením na oblast marketingu, a rozvoj předmětů v oblastech marketingu a managementu, marketingová komunikace, statistika, výzkumu a matematicko-statistických metod na KŘ ČZU a KM-strategický přínos, mezikatedrální a meziuniverzitní spolupráce.

V rámci realizace projektu budou do dílčích činností (tazatelé) zapojení rovněž studenti VŠPJ (oborů FŘ a CR). Přínosem je získání znalostí a dovedností v rámci primárního výzkumného šetření s přesahem do aktuálně realizovaných a budoucích možných témat BP-pedagogický přínos.

Seznam nejvýznamnějších nákladů a jejich odůvodnění:

Náklady na odbornou literaturu nejsou v tomto projektu požadovány z důvodu přístupu členů týmů do databází: Emerald, EBSCO, IoP Electronic Journals, Knovel, Science Direct, Wiley Online Library. 

Služby:

Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou náklady na realizaci primárního výzkumného šetření externím partnerem, který se touto problematikou zabývá na ověřeném a reprezentativním vzorku respondentů. Tato data jsou dlouhodobě akceptována recenzenty časopisů s IF. Cena za účast v rámci výzkumu na vzorku cca 1600 respondentů kvótním výběrem je 25 000 kč.

Dále v oblasti služeb jde o finanční prostředky na odborný proofreading textu specialistou na zejm. publikace ve vědeckých časopisech s IF. Tato položka je zařazena na základě zkušeností výzkumného týmu s publikováním v těchto vědeckých časopisech. Cena za odborný proofreading pro oblast publikování v časopisech v ekonomické oblasti je dohodnuta s dodavatelem překladů na 250 Kč/ stranu. Při výpočtu úprav po recenzním řízení vychází počet stran ze zkušenosti na 16 stran na jeden článek (vč. oprav v rámci rec. řízení). 16 x 250 = 4 000 Kč na jeden článek = 12 000 Kč za tři články.

Řešitelé projektu nepožadují odměny. Odměna těchto řešitelů projektu je kompenzována finanční pomocí na odborný proofreading a realizace kvalitního kvantitativního výzkumu externím partnerem, který přispívá k odbornému rozvoji těchto řešitelů v publikační činnosti.

II. Složení řešitelského týmu a způsob zapojen do jednotlivých aktivit

Struktura řešitelského kolektivu:

1. Garant, hlavní manažer a finanční manažer projektu, výzkumný pracovník

2. Výzkumný manažer projektu a výzkumný pracovník

Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.

Role v týmu: Garant, hlavní manažer projektu a výzkumný pracovník

Odborník v oblasti marketingu a managementu v potravinářství. Zkušenosti s vedením výzkumu regionálního značení v ČR a zemích EU. Publikační činnost ve světově uznávaných databázích, posledních 7 let zaměřená výhradně na regionální značení, farmářské trhy, spotřebitelské chování, potravinářství.

Činnost v projektu: Zodpovědnost za realizaci výzkumu, publikační činnost, rozdělení finančních prostředků a plnění harmonogramu projektu tak, aby došlo k jeho praktickému a teoretickému využití, diseminace výsledků.

Činnost v projektu: Zodpovědnost za realizaci výzkumu, rozdělení finančních prostředků, publikační činnost  a plnění harmonogramu projektu

Ing. Martina Chalupová, Ph.D.

Role v týmu: výzkumný manažer projektu a výzkumný pracovník

Odbornice na problematiku marketingu a managementu a regionálního značení. Publikační činnost ve světově uznávaných databázích. Zkušenosti s vedením a realizací výzkumů v ČR i zahraničí. Zkušenosti s realizací výzkumu regionálního značení.

Činnost v projektu: Zodpovědnost za realizaci výzkumu, publikační činnost, plnění harmonogramu projektu tak, aby došlo k jeho praktickému a teoretickému využití, diseminace výsledků.

Ing. Karolina Tučková

Role v týmu: Výzkumný pracovník projektu

Odbornice na problematiku marketingu a managementu a regionálního značení. Publikační činnost ve světově uznávaných databázích. Zkušenosti s  realizací výzkumů v ČR. Zkušenosti s realizací výzkumu regionálního značení. Studentka doktorského studia, dizertační práce zaměřená na oblast marketingu.

Činnost v projektu: Zodpovědnost za plánování a realizaci výzkumu – výzkumné šetření, příprava dotazníků, rozhovory, vyhodnocování výsledků výzkumu, diseminace výsledků.

Mgr. Martin Prokop

Role v týmu: Výzkumný pracovník projektu a analytik

Odbornice na problematiku marketingu a managementu a regionálního značení. Publikační činnost v oboru ve světově uznávaných databázích. Zkušenosti s  realizací výzkumů v ČR a využití matematicko-statistických metod v marketingu a managementu. Zkušenosti s realizací výzkumu regionálního značení.

Činnost v projektu: Zodpovědnost za přípravu a realizaci výzkumu – výzkumné šetření, příprava dotazníků, vyhodnocování výsledků výzkumu, diseminace výsledků.

Vedoucí projektu: Ing. Stanislav Rojík, Ph.D.

Celková částka: 100000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Partneři: ČZU v Praze

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá