Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
E-mail dagmar.frendlovska@vspj.cz
Místnost 1P021

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
10:20 - 11:15 Doporučuji předchozí emailovou domluvu pro přesný čas setkání. Dle emailové domluvy lze dohodnout i jiný termín setkání. Ve zkouškovém období pouze na základě předchozí emailové domluvy.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2016). VELKÉ BOHATSTVÍ DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(3), 1-456.

2015

Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2015). VIRAL CAMPAING AS AN EFFECTIVE MARKETING PROMOTION INSTRUMENT. MARKETING IDENTITY, 3(1), 1-1113.
Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZJIŠTĚNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ I HROZEB DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. LOGOS POLYTECHNIKOS, ROČNÍK 6(ČÍSLO 3), 1.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2017

Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2017). Viral video as an efficient means in a competition fight. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (169-178). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Frendlovská, D. (2016). Sila virálního marketingu. In Informatika XXIX/2016 (1-60). Brno: Ústav informatiky, Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2016). SÍLA VIRÁLNÍ KAMPANĚ V BOJI PROTI KONKURENCI. In Konference (1-384). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2015

Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZMAPOVÁNÍ ATRAKTIVITY DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE / MAPPING THE ATTRACTIVENESS FROM THE DOLNÍ VÍTKOVICE AREA ATTENDANCE WITHIN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In QUAERE 2015 (1-1600). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové,.
Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZMAPOVÁNÍ KONKURENCE NÁVŠTĚVNOSTI DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MAPPING THE COMPETITION FROM THE DOLNÍ VÍTKOVICE AREA ATTENDANCE WITHIN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In Konkurence (1-281). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Frendlovská, D. (2015). ASERTIVITA A JEJÍ MODERNÍ ASPEKTY VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ. In Hradecké ekonomické dny (1-2250). Hradec Králové: Gaudeamus.
Frendlovská, D. (2015). Správná webová prezentace ve virtuálním prostředí. In Informatika XXVIII/2015 (1-100). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D. (2015). SÍLA VIRÁLNÍHO MARKETINGU V SOUČASNÉ DOBĚ/POWER OF CURRENT VIRAL MARKETING. In Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro mladé doktorandy a vědecké pracovníky 2015 (1-4024). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové,.

2014

Frendlovská, D., & Janková, M. (2014). Možnosti systémové integrace modelů elektronického podnikání v krizovém kyberprostoru. In Krizový management 2014 (1-100). Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní.
Frendlovská, D., & Janková, M. (2014). Elektronický obchod podniku a kybernetická bezpečnost. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (1-100). Brno: Magnanimitas.
Frendlovská, D. (2014). Vývojové trendy v užití sociálních sítí v kyberprostoru informační společnosti. In NOVÉ TRENDY 2014 (1-200). Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.
Frendlovská, D. (2014). Možnosti sociálních sítí v moderním řízení. In Informatika XVII/2014 (1-100). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D. (2014). Současné možnosti identity firmy jako důležitého faktoru v boji proti konkurenci. In Konkurence (1-100). Jihlava: VSPJ.

2013

Frendlovská, D. (2013). Využívání metod vzdělávání pro manažery v boji proti konkurenci. In Konkurence IV. ročník VSPJ Jihlava (1-100). Jihlava: Jihlava.
Frendlovská, D. (2013). Sociální síť jako účinný nástroj současného marketingu. In Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti (1-100). zatím neznám: zatím neznám.
Frendlovská, D., & Vojáčková, H. (2013). MOŽNOSTI TVORBY E-SHOPŮ JAKO SOUČÁSTI IS ŠKOL. In Daně - teorie a praxe 2013 (1-100). Brno: zatím čekám na sborník.

2012

Frendlovská, D. (2012). Srovnání výuky předmětu Marketing A na vybraných školách. In Most k partnerství - koference KONKURENCE (1-200). Jihlava: VSPJ.
Frendlovská, D. (2012). Marketingové aktivity a životní prostředí. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (1-200). Jihlava: VSPJ.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Výzkum zdravotnictví v krajském městě Jihlava

Upravit 16. 05. 2019 - 30. 11. 2019
 1. Realizace projektu v podobě smluvního výzkumu, který bude orientován na výzkum vybraných oblastí zdravotnických zařízení pod záštitou ZMOS s.r.o. Jihlava:
 • příprava dotazníku pro sběr dat,
 • zpracování získaných dat a vyhodnocení výsledků,
 • zpracování souhrnné zprávy smluvního výzkumu.

 

Lhůty pro zhotovení výstupů smluvního výzkumu

 1. Dílčí výstupy smluvního výzkumu budou vznikat postupně v reakci na aktuální a žádoucí potřeby.
 2. Termín předání sesbíraných dat Zhotoviteli: do 31. 05. 2019
 3. Odevzdáním dílčího výstupu v bodu 2 se rozumí předání výstupu kontaktní osobě za Zhotovitele.
 4. Termín předání závěrečné zprávy: do 30. 06. 2019

Odevzdáním dílčího výstupu v bodu 4 se rozumí předání výstupu v elektronické verzi na emailovou adresu kontaktní osoby.

 

Osoby pracující na projektu:

- Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. - hlavní řešitel

- Ing. Kateřina Berková, Ph.D. - spoluřešitel

- Ing. Martina Kuncová, Ph.D. - spoluřešitel

 

Cena projektu:

 1. Cena projektu je ve výši 4 950 Kč bez DPH (slovy: čtyřitisícedevětsetpadesátkorunčeských) za dobu trvání smluvního výzkumu. Celková časová dotace na řešení projektu činí 25 hodin práce, které budou alokovány na jednotlivé řešitele podle reálných odpracovaných hodin. Hodinová sazba činí 198 Kč bez DPH.
 2. Cena bude hrazena na základě faktury Zhotovitele, kterou je oprávněn vystavit nejdříve den následující po ukončení smluvního výzkumu, tj. po předání finálních výstupů smluvního výzkumu Objednateli. Splatnost faktury je sjednána na 14 dnů od jejího vystavení.

Vedoucí projektu: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Celková částka: 4950 CZK

Dotační titul: Smluvní výzkum

Partneři: VŠPJ

Interní grantová soutěž

Rozjezdy II. pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů a absolventů VŠPJ

Upravit 01. 04. 2019 - 31. 12. 2019

Klasifikace projektu podle následujících kritérií:

a)      Obsah a věcné zaměření (pedagogicko-rozvojový projekt)

b)      Míra účasti VŠPJ na projektu (projekt VŠPJ)

c)      Zapojení finančních prostředků VŠPJ (plně financovaný)

d)      Typ dotačního titulu (interní tvůrčí projekt)

 

Celkový objem požadovaných projektových prostředků z rozpočtu VŠPJ:

101 000 Kč

 

Předpokládané období realizace projektu:

1.4.2019 – 31.12.2019

 

Anotace:

Pedagogicko-rozvojový projekt strategického významu si klade za cíl rozvoj podnikatelského potenciálu studentů a absolventů napříč obory VŠPJ a to ve formě koučinku a odborného výcviku zajištěného nejenom akademickými pracovníky, ale zejména odborníky z aplikační sféry, podnikateli se zkušenostmi s platformou start-upů. Projekt navazuje na první ročník interního projektu VŠPJ Rozjezdy pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů VŠPJ, tedy na pilotní aktivitu, do které byli zapojeni odborníci z praxe. Úspěšnost prvního ročníku činí 33 % přihlášených podnikatelských studentských nápadů přenositelných do praxe. První ročník byl rovněž medializován Českou televizí – ČT1 i ČT24 ve formě reportáže v přímém vysílání. Výchova k podnikavosti je v současné době žádoucí, což vyplývá z trendů z praxe, která cílí na podobné projekty či programy pro studenty, jako je start-up či podnikatelský inkubátor. Smyslem tohoto projektu je aktivitu rozvíjet, zapojovat více studentů VŠPJ a propagačně rozšiřovat do povědomí absolventů VŠPJ. Tyto nástroje jsou vnímané jako strategické pro udržitelnost výchovy k podnikavosti na úrovni praxe, ale především s pomocí odborníků z praxe také udržet aktivitu v akademickém prostředí a podpořit tak pedagogickou činnost.

 

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity pro VŠPJ:

Projekt je potřebný zejména z důvodu jeho praktické orientace a v oblasti rozšiřování spolupráce s aplikační sférou a přenesení praxe do pedagogické činnosti. Tomu bude napomáhat rozvoj podnikatelského potenciálu studentů, jejichž podnikatelské nápady budou podporovány.  Počátek této činnosti byl zahájen v roce 2018 ve formě interního projektu, který byl pro studenty i VŠPJ úspěšný. Projekt byl medializován a velká část přihlášených podnikatelských projektů studentů byla přenesena do praxe, resp. pro tento transfer je nyní připravována. Řada studentských projektů cílí na podporu VŠPJ a její propagaci navenek. Proto lze vnímat druhý ročník této aktivity jako nezbytný pro udržitelnost v budoucích obdobích a jako strategický nástroj pro pedagogický rozvoj na úrovni VŠPJ.

 

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis:

Cílem projektu je v návaznosti na první ročník této aktivity pokračovat v rozvoji podnikatelského potenciálu studentů napříč všemi obory VŠPJ a soustředit se na další cílovou skupinu, kterou jsou absolventi VŠPJ. Tento rozvoj bude zajištěn koučingem a odborným poradenstvím zástupců z aplikační sféry (zejména partnery projektu) a akademických pracovníků VŠPJ. Dalším cílem projektu je zvýšit povědomí VŠPJ v odborných i akademických kruzích prostřednictvím medializace.

Ke splnění hlavního cíle povedou tyto dílčí kroky:

 1. Realizace aktivity „Rozjezdy VŠPJ“ na úrovni školy, propagace.
 2. První výběr podnikatelských nápadů studentů a absolventů v rámci všech oborů VŠPJ.
 3. Veřejná prezentace vybraných podnikatelských nápadů před hodnotící komisí složenou z partnerů projektu, zástupců z aplikační sféry a akademických pracovníků VŠPJ. Medializace prezentace.
 4. Koučing a odborné poradenství v podobě workshopů a odborných přednášek, které zajistí další rozvoj vybraných podnikatelských nápadů. Na této aktivitě se budou podílet zejména partneři projektu.
 5. Výzkum výchovy k podnikavosti orientovaný na studenty a absolventy VŠPJ formou dotazníkového šetření. Cílem bude zjistit zájem studentů a absolventů o podnikání, jejich vnímání podnikání v ČR z hlediska příležitostí a hrozeb a dále zjistit jejich znalosti o legislativním procesu ve vztahu k zahájení podnikání.

 

Plánované výstupy uskutečněné v období realizace projektu ve formě nových nebo inovovaných kurzů, vybudovaných nebo rozšířených výukových či výzkumných laboratoří, pedagogických aplikací, publikací, technických inovací, prototypů, spoluprací či jiných konkrétních výsledků:

 • Spolupráce s odbornou praxí – konkrétně s firmou Fox Games s.r.o, Ing. Mgr. Petrem Liškou, s firmou Technologický park Jihlava, Ing. Jiřím Šubrtem jakožto hlavními partnery a dalšími zástupci aplikační sféry.
 • Spolupráce se studenty a absolventy napříč všemi obory VŠPJ ve formě rozvoje jejich podnikatelského potenciálu;
 • Příprava a odeslání článku do časopisu Journal of International Students (indexace v databázi Scopusu).

 

Současný stav věcí v nově budované, rozvíjené nebo inovované oblasti:

Navrhovaný projekt navazuje na ukončený první ročník podpory podnikatelských nápadů studentů VŠPJ, která probíhala ve formě interního projektu VŠPJ s názvem Rozjezdy pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů VŠPJ. Úspěšnost prvního ročníku tohoto projektu lze spatřit zejména v rozvoji přihlášených podnikatelských nápadů a jejich postupném přenosu do reality. Úspěšnost činí 33 %. Tato rozvojová aktivita je velmi populární ve společnosti, tedy lze zde vnímat její společenský přesah. To dokazuje také zájem médií, jelikož byl projekt medializován Českou televizí a zájem dalších zástupců z aplikační sféry, kteří se do projektu zapojili jako sponzoři. Jedná se o tyto firmy a organizace: ČSOB, a.s., HC Dukla, Kronospan ČR, spol. s r.o., Magistrát města Jihlavy, My plans, Technologický park Jihlava, Tiskárna Unipress s.r.o., UOL a.s.

Tato oblast je velmi žádaná zejména z důvodu podpory mladých podnikatelů. Již delší dobu lze výchovu k podnikavosti spatřit v podobě start-upů, podnikatelských inkubátorů či akcelerátorů jako je například xPORT na VŠE v Praze. Proto je žádoucí tuto činnost podporovat a rozvíjet také podnikatelský potenciál studentů a absolventů regionální prakticky orientované Vysoké školy polytechnické Jihlava s kladným dopadem na rozvoj podnikání v Kraji Vysočina. V Kraji Vysočina také tato platforma probíhá či probíhala. Jednalo se o aktivitu Podnikni to!, která v průběhu roku 2017 probíhala na VŠPJ. V roce 2018 byla organizována rovněž na VŠPJ pod záštitou prvního ročníku „Rozjezdy VŠPJ“. Dále je možné zmínit Technologický park Jihlava, který poskytuje zázemí pro rozvoj inovativních firem a vznik začínajících podnikatelů. Podporuje tedy intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do praxe v regionu Vysočina, obdobně jako firma Hubbr Coworking Havlíčkův Brod. Tato firma realizuje vzdělávací workshopy, přednášky, semináře a konference pro studenty a veřejnost z oblasti podnikání, marketingu, IT, osobního rozvoje, zdraví aj. s předními odborníky z celé ČR. Lze se tedy domnívat, že rozvoj podnikatelského potenciálu u mladých lidí je společností vnímáno pozitivně a jako žádoucí oblast a naplňování těchto cílů je pro všechny zmíněné strany významné.

 

Použité metody a nástroje:

V průběhu řešení projektu budou použity tyto kvalitativní metody:

 1. Metoda dotazování v kombinaci s metodou škálování (Likertovy škály, intervalové škály) – jako výzkumný nástroj bude použit dotazník webového designu pro vyhodnocení zpětné vazby od uchazečů aktivity Rozjezdy VŠPJ.
 2. Řízené rozhovory s uchazeči aktivity Rozjezdy VŠPJ.

 

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu:

4-5/2019 – příprava a propagace aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, výběrové řízení podnikatelských nápadů studentů a absolventů všech oborů VŠPJ

5-6/2019 – veřejná prezentace autorů vybraných podnikatelských nápadů, koučing a odborné poradenství určené autorům podnikatelských nápadů zajištěné akademickými pracovníky a partnery projektu

6-10/2019 – výzkum výchovy k podnikavosti orientovaný na studenty a absolventy VŠPJ formou dotazníkového šetření, analýza dat

9-11/2019 – workshopy a odborné přednášky partnerů projektu pro další rozvoj podnikatelského potenciálu studentů a absolventů VŠPJ, příprava článku do časopisu (indexace ve Scopusu) a jeho odeslání

11-12/2019 – vyhodnocení výstupů projektu, příprava závěrečné zprávy

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit:

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Hlavní řešitel, koordinátor činností a systému práce, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry ekonomických studií. Má bohaté praktické a pedagogické zkušenosti s problematikou národního a mezinárodního obchodu, s výukou marketingu a obchodování ve virtuálním prostředí. Je v úzkém kontaktu s aplikační sférou ve vztahu k realizaci ekonomických oborů VŠPJ. V této oblasti je publikačně činná.

Způsob zapojení: vedení a organizace projektu, podíl na přípravě rozvojové aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, na přípravě dotazníků a řízených rozhovorů pro zajištění zpětné vazby, rozšiřování spolupráce s aplikační sférou konkrétně s partnery projektu a dalšími zástupci praxe a studenty a absolventy napříč všemi obory VŠPJ, vyhodnocení podnikatelských nápadů studentů a vyhodnocení zpětné vazby od zástupců praxe, studentů a absolventů, podíl na přípravě článku pro časopis ve Scopusu a závěrečné zprávě projektu.

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry ekonomických studií. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy k podnikavosti, a to prostřednictvím vybudování a garantování předmětu Cvičná firma na VŠE v Praze a nově také na VŠPJ (v rámci nové akreditace oboru Finance a řízení od r. 2019/2020), který rovněž vyučuje a dále prostřednictvím předmětu Podnikové praktikum, který rovněž vyučuje na VŠE v Praze. V této oblasti je také publikačně činná.

Způsob zapojení: koordinace činností projektu v jednotlivých etapách, podíl na přípravě rozvojové aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, na přípravě dotazníků a řízených rozhovorů pro zajištění zpětné vazby, rozšiřování spolupráce s aplikační sférou konkrétně s partnery projektu a dalšími zástupci praxe a studenty napříč všemi obory VŠPJ, vyhodnocení podnikatelských nápadů studentů a vyhodnocení zpětné vazby od zástupců praxe a studentů, podíl na přípravě článku pro časopis ve Scopusu a závěrečné zprávě projektu.

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, vedoucí Katedry ekonomických studií. Dlouhodobě se věnuje oblasti operačního výzkumu, simulačního modelování, teorie rozhodování a řízení projektů. Její odborný zájem se týká především využití uvedených metod v praxi a jejich vzájemné propojení.

Způsob zapojení: podíl na přípravě rozvojové aktivity „Rozjezdy VŠPJ“.

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry sociální práce, advokátka. Má praktické a pedagogické zkušenosti v oblasti práva. Mnoho let pracovala ve státní správě, kde se zabývala především právem správním a pracovním a působila ve vedoucích funkcích. Na VŠPJ vyučuje právo se zaměřením na pracovní, rodinné, správní, trestní právo, ale také další odvětví práva jako např. ústavní, EU. V této oblasti je publikačně činná. Studenty seznamuje s praktickými příklady, které čerpá z praxe, a to především ze své advokátní činnosti.

Způsob zapojení: podíl na workshopech v rámci realizace aktivity „Rozjezdy VŠPJ“ v legislativní oblasti.

4 studenti bakalářského studia

Způsob zapojení: příprava aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, sběr a zpracování dat.

 

Hlavní partneři projektu:

 • Fox Games s.r.o., Ing. Mgr. Petr Liška – realizace workshopů v rámci aktivity „Rozjezdy VŠPJ“
 • Technologický park Jihlava – Ing. Jiří Šubrt – realizace odborných přednášek v rámci aktivit „Rozjezdy VŠPJ“

 

Zdůvodnění strategického významu projektového návrhu pro rozvoj pedagogických a/nebo tvůrčích činností na VŠPJ:

Projekt nabývá strategického významu. To lze spatřit již v návaznosti na první ročník projektu, který byl úspěšně ukončen a přinesl spolupráci s praxí, přenos podnikatelských nápadů studentů do praxe a také medializaci VŠPJ prostřednictvím České televize. V těsném vztahu se plánovaná aktivita dotýká pedagogické činnosti, jelikož přispívá k rozvoji profilu absolventa stávajících studijních programů VŠPJ, přispívá také k rozvoji profilu absolventa v rámci nové akreditace studijních programů a k uplatnění absolventa v praxi. Z těchto důvodů lze druhý ročník projektu vnímat jako strategický nástroj nejenom pro rozvoj pedagogických činností, ale také tvůrčích činností studentů a absolventů VŠPJ. Rozvoj tvůrčí činnosti VŠPJ prostřednictvím tohoto projektu lze spatřit zejména v realizaci výzkumu, který je součástí navrženého projektu a publikování jeho výsledků v prestižním periodiku. Projekt bude maximálně do dvou let transformován do podoby externího projektu či smluvního výzkumu.

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti:

Poplatky spojené s publikováním (6 000 Kč)

Pro účely publikování článku v časopise Journal of Internationa Students

Tiskařské a ediční práce (26 000 Kč)

Bude použito na tvorbu virálních videí a tisk podkladů k projektu, propagačních materiálů aj.

Ostatní služby (20 000 Kč)

Pro účely zajištění veřejné prezentace autorů podnikatelských nápadů, workshopů partnerů projektu a dalších zástupců z aplikační sféry.

Mzdy – odměny řešitelskému týmu (13 000 Kč)

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. – 4 000 Kč

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. – 4 000 Kč

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. – 3 000 Kč

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. – 2 000 Kč

DPP (25 000 Kč)

Odměny partnerům projektu - Ing. Mgr. Petr Liška, Fox Games s.r.o., Technologický park Jihlava, odměny pro členy hodnotící komise.

Sociální a zdravotní pojištění z mezd (5 000 Kč)

Zákonné odvody z vyplacených mezd členů řešitelského týmu

Mimořádná stipendia (6 000 Kč)

Prostředky budou účelově použity na platby 4 studentům bakalářského studijního program

Vedoucí projektu: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Celková částka: 101000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá