Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
E-mail dagmar.frendlovska@vspj.cz
Místnost 1P021

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
14:20 - 15:05 Doporučuji předchozí emailovou domluvu pro přesný čas setkání. Dle emailové domluvy lze dohodnout i jiný termín setkání. Ve zkouškovém období pouze na základě předchozí emailové domluvy.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2016). VELKÉ BOHATSTVÍ DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICE V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(3), 1-456.

2015

Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2015). VIRAL CAMPAING AS AN EFFECTIVE MARKETING PROMOTION INSTRUMENT. MARKETING IDENTITY, 3(1), 1-1113.
Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZJIŠTĚNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ I HROZEB DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. LOGOS POLYTECHNIKOS, ROČNÍK 6(ČÍSLO 3), 1.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2017

Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2017). Viral video as an efficient means in a competition fight. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (169-178). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Frendlovská, D. (2016). Sila virálního marketingu. In Informatika XXIX/2016 (1-60). Brno: Ústav informatiky, Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D., & Kusovský, O. (2016). SÍLA VIRÁLNÍ KAMPANĚ V BOJI PROTI KONKURENCI. In Konference (1-384). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2015

Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZMAPOVÁNÍ ATRAKTIVITY DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE / MAPPING THE ATTRACTIVENESS FROM THE DOLNÍ VÍTKOVICE AREA ATTENDANCE WITHIN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In QUAERE 2015 (1-1600). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové,.
Frendlovská, D., & Hrbáčová, N. (2015). ZMAPOVÁNÍ KONKURENCE NÁVŠTĚVNOSTI DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC V RÁMCI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MAPPING THE COMPETITION FROM THE DOLNÍ VÍTKOVICE AREA ATTENDANCE WITHIN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. In Konkurence (1-281). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Frendlovská, D. (2015). ASERTIVITA A JEJÍ MODERNÍ ASPEKTY VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ. In Hradecké ekonomické dny (1-2250). Hradec Králové: Gaudeamus.
Frendlovská, D. (2015). Správná webová prezentace ve virtuálním prostředí. In Informatika XXVIII/2015 (1-100). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D. (2015). SÍLA VIRÁLNÍHO MARKETINGU V SOUČASNÉ DOBĚ/POWER OF CURRENT VIRAL MARKETING. In Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro mladé doktorandy a vědecké pracovníky 2015 (1-4024). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové,.

2014

Frendlovská, D., & Janková, M. (2014). Možnosti systémové integrace modelů elektronického podnikání v krizovém kyberprostoru. In Krizový management 2014 (1-100). Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní.
Frendlovská, D., & Janková, M. (2014). Elektronický obchod podniku a kybernetická bezpečnost. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (1-100). Brno: Magnanimitas.
Frendlovská, D. (2014). Vývojové trendy v užití sociálních sítí v kyberprostoru informační společnosti. In NOVÉ TRENDY 2014 (1-200). Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo.
Frendlovská, D. (2014). Možnosti sociálních sítí v moderním řízení. In Informatika XVII/2014 (1-100). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Frendlovská, D. (2014). Současné možnosti identity firmy jako důležitého faktoru v boji proti konkurenci. In Konkurence (1-100). Jihlava: VSPJ.

2013

Frendlovská, D. (2013). Využívání metod vzdělávání pro manažery v boji proti konkurenci. In Konkurence IV. ročník VSPJ Jihlava (1-100). Jihlava: Jihlava.
Frendlovská, D. (2013). Sociální síť jako účinný nástroj současného marketingu. In Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti (1-100). zatím neznám: zatím neznám.
Frendlovská, D., & Vojáčková, H. (2013). MOŽNOSTI TVORBY E-SHOPŮ JAKO SOUČÁSTI IS ŠKOL. In Daně - teorie a praxe 2013 (1-100). Brno: zatím čekám na sborník.

2012

Frendlovská, D. (2012). Srovnání výuky předmětu Marketing A na vybraných školách. In Most k partnerství - koference KONKURENCE (1-200). Jihlava: VSPJ.
Frendlovská, D. (2012). Marketingové aktivity a životní prostředí. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (1-200). Jihlava: VSPJ.

Projekty

Interní grantová soutěž

Rozjezdy II. pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů a absolventů VŠPJ

Upravit 01. 04. 2019 - 31. 12. 2019

Klasifikace projektu podle následujících kritérií:

a)      Obsah a věcné zaměření (pedagogicko-rozvojový projekt)

b)      Míra účasti VŠPJ na projektu (projekt VŠPJ)

c)      Zapojení finančních prostředků VŠPJ (plně financovaný)

d)      Typ dotačního titulu (interní tvůrčí projekt)

 

Celkový objem požadovaných projektových prostředků z rozpočtu VŠPJ:

101 000 Kč

 

Předpokládané období realizace projektu:

1.4.2019 – 31.12.2019

 

Anotace:

Pedagogicko-rozvojový projekt strategického významu si klade za cíl rozvoj podnikatelského potenciálu studentů a absolventů napříč obory VŠPJ a to ve formě koučinku a odborného výcviku zajištěného nejenom akademickými pracovníky, ale zejména odborníky z aplikační sféry, podnikateli se zkušenostmi s platformou start-upů. Projekt navazuje na první ročník interního projektu VŠPJ Rozjezdy pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů VŠPJ, tedy na pilotní aktivitu, do které byli zapojeni odborníci z praxe. Úspěšnost prvního ročníku činí 33 % přihlášených podnikatelských studentských nápadů přenositelných do praxe. První ročník byl rovněž medializován Českou televizí – ČT1 i ČT24 ve formě reportáže v přímém vysílání. Výchova k podnikavosti je v současné době žádoucí, což vyplývá z trendů z praxe, která cílí na podobné projekty či programy pro studenty, jako je start-up či podnikatelský inkubátor. Smyslem tohoto projektu je aktivitu rozvíjet, zapojovat více studentů VŠPJ a propagačně rozšiřovat do povědomí absolventů VŠPJ. Tyto nástroje jsou vnímané jako strategické pro udržitelnost výchovy k podnikavosti na úrovni praxe, ale především s pomocí odborníků z praxe také udržet aktivitu v akademickém prostředí a podpořit tak pedagogickou činnost.

 

Zdůvodnění potřebnosti a udržitelnost plánované rozvojové aktivity pro VŠPJ:

Projekt je potřebný zejména z důvodu jeho praktické orientace a v oblasti rozšiřování spolupráce s aplikační sférou a přenesení praxe do pedagogické činnosti. Tomu bude napomáhat rozvoj podnikatelského potenciálu studentů, jejichž podnikatelské nápady budou podporovány.  Počátek této činnosti byl zahájen v roce 2018 ve formě interního projektu, který byl pro studenty i VŠPJ úspěšný. Projekt byl medializován a velká část přihlášených podnikatelských projektů studentů byla přenesena do praxe, resp. pro tento transfer je nyní připravována. Řada studentských projektů cílí na podporu VŠPJ a její propagaci navenek. Proto lze vnímat druhý ročník této aktivity jako nezbytný pro udržitelnost v budoucích obdobích a jako strategický nástroj pro pedagogický rozvoj na úrovni VŠPJ.

 

Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis:

Cílem projektu je v návaznosti na první ročník této aktivity pokračovat v rozvoji podnikatelského potenciálu studentů napříč všemi obory VŠPJ a soustředit se na další cílovou skupinu, kterou jsou absolventi VŠPJ. Tento rozvoj bude zajištěn koučingem a odborným poradenstvím zástupců z aplikační sféry (zejména partnery projektu) a akademických pracovníků VŠPJ. Dalším cílem projektu je zvýšit povědomí VŠPJ v odborných i akademických kruzích prostřednictvím medializace.

Ke splnění hlavního cíle povedou tyto dílčí kroky:

 1. Realizace aktivity „Rozjezdy VŠPJ“ na úrovni školy, propagace.
 2. První výběr podnikatelských nápadů studentů a absolventů v rámci všech oborů VŠPJ.
 3. Veřejná prezentace vybraných podnikatelských nápadů před hodnotící komisí složenou z partnerů projektu, zástupců z aplikační sféry a akademických pracovníků VŠPJ. Medializace prezentace.
 4. Koučing a odborné poradenství v podobě workshopů a odborných přednášek, které zajistí další rozvoj vybraných podnikatelských nápadů. Na této aktivitě se budou podílet zejména partneři projektu.
 5. Výzkum výchovy k podnikavosti orientovaný na studenty a absolventy VŠPJ formou dotazníkového šetření. Cílem bude zjistit zájem studentů a absolventů o podnikání, jejich vnímání podnikání v ČR z hlediska příležitostí a hrozeb a dále zjistit jejich znalosti o legislativním procesu ve vztahu k zahájení podnikání.

 

Plánované výstupy uskutečněné v období realizace projektu ve formě nových nebo inovovaných kurzů, vybudovaných nebo rozšířených výukových či výzkumných laboratoří, pedagogických aplikací, publikací, technických inovací, prototypů, spoluprací či jiných konkrétních výsledků:

 • Spolupráce s odbornou praxí – konkrétně s firmou Fox Games s.r.o, Ing. Mgr. Petrem Liškou, s firmou Technologický park Jihlava, Ing. Jiřím Šubrtem jakožto hlavními partnery a dalšími zástupci aplikační sféry.
 • Spolupráce se studenty a absolventy napříč všemi obory VŠPJ ve formě rozvoje jejich podnikatelského potenciálu;
 • Příprava a odeslání článku do časopisu Journal of International Students (indexace v databázi Scopusu).

 

Současný stav věcí v nově budované, rozvíjené nebo inovované oblasti:

Navrhovaný projekt navazuje na ukončený první ročník podpory podnikatelských nápadů studentů VŠPJ, která probíhala ve formě interního projektu VŠPJ s názvem Rozjezdy pro rozvoj podnikatelského potenciálu studentů VŠPJ. Úspěšnost prvního ročníku tohoto projektu lze spatřit zejména v rozvoji přihlášených podnikatelských nápadů a jejich postupném přenosu do reality. Úspěšnost činí 33 %. Tato rozvojová aktivita je velmi populární ve společnosti, tedy lze zde vnímat její společenský přesah. To dokazuje také zájem médií, jelikož byl projekt medializován Českou televizí a zájem dalších zástupců z aplikační sféry, kteří se do projektu zapojili jako sponzoři. Jedná se o tyto firmy a organizace: ČSOB, a.s., HC Dukla, Kronospan ČR, spol. s r.o., Magistrát města Jihlavy, My plans, Technologický park Jihlava, Tiskárna Unipress s.r.o., UOL a.s.

Tato oblast je velmi žádaná zejména z důvodu podpory mladých podnikatelů. Již delší dobu lze výchovu k podnikavosti spatřit v podobě start-upů, podnikatelských inkubátorů či akcelerátorů jako je například xPORT na VŠE v Praze. Proto je žádoucí tuto činnost podporovat a rozvíjet také podnikatelský potenciál studentů a absolventů regionální prakticky orientované Vysoké školy polytechnické Jihlava s kladným dopadem na rozvoj podnikání v Kraji Vysočina. V Kraji Vysočina také tato platforma probíhá či probíhala. Jednalo se o aktivitu Podnikni to!, která v průběhu roku 2017 probíhala na VŠPJ. V roce 2018 byla organizována rovněž na VŠPJ pod záštitou prvního ročníku „Rozjezdy VŠPJ“. Dále je možné zmínit Technologický park Jihlava, který poskytuje zázemí pro rozvoj inovativních firem a vznik začínajících podnikatelů. Podporuje tedy intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do praxe v regionu Vysočina, obdobně jako firma Hubbr Coworking Havlíčkův Brod. Tato firma realizuje vzdělávací workshopy, přednášky, semináře a konference pro studenty a veřejnost z oblasti podnikání, marketingu, IT, osobního rozvoje, zdraví aj. s předními odborníky z celé ČR. Lze se tedy domnívat, že rozvoj podnikatelského potenciálu u mladých lidí je společností vnímáno pozitivně a jako žádoucí oblast a naplňování těchto cílů je pro všechny zmíněné strany významné.

 

Použité metody a nástroje:

V průběhu řešení projektu budou použity tyto kvalitativní metody:

 1. Metoda dotazování v kombinaci s metodou škálování (Likertovy škály, intervalové škály) – jako výzkumný nástroj bude použit dotazník webového designu pro vyhodnocení zpětné vazby od uchazečů aktivity Rozjezdy VŠPJ.
 2. Řízené rozhovory s uchazeči aktivity Rozjezdy VŠPJ.

 

Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu:

4-5/2019 – příprava a propagace aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, výběrové řízení podnikatelských nápadů studentů a absolventů všech oborů VŠPJ

5-6/2019 – veřejná prezentace autorů vybraných podnikatelských nápadů, koučing a odborné poradenství určené autorům podnikatelských nápadů zajištěné akademickými pracovníky a partnery projektu

6-10/2019 – výzkum výchovy k podnikavosti orientovaný na studenty a absolventy VŠPJ formou dotazníkového šetření, analýza dat

9-11/2019 – workshopy a odborné přednášky partnerů projektu pro další rozvoj podnikatelského potenciálu studentů a absolventů VŠPJ, příprava článku do časopisu (indexace ve Scopusu) a jeho odeslání

11-12/2019 – vyhodnocení výstupů projektu, příprava závěrečné zprávy

 

Složení řešitelského týmu a způsob zapojení členů do plánovaných aktivit:

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Hlavní řešitel, koordinátor činností a systému práce, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry ekonomických studií. Má bohaté praktické a pedagogické zkušenosti s problematikou národního a mezinárodního obchodu, s výukou marketingu a obchodování ve virtuálním prostředí. Je v úzkém kontaktu s aplikační sférou ve vztahu k realizaci ekonomických oborů VŠPJ. V této oblasti je publikačně činná.

Způsob zapojení: vedení a organizace projektu, podíl na přípravě rozvojové aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, na přípravě dotazníků a řízených rozhovorů pro zajištění zpětné vazby, rozšiřování spolupráce s aplikační sférou konkrétně s partnery projektu a dalšími zástupci praxe a studenty a absolventy napříč všemi obory VŠPJ, vyhodnocení podnikatelských nápadů studentů a vyhodnocení zpětné vazby od zástupců praxe, studentů a absolventů, podíl na přípravě článku pro časopis ve Scopusu a závěrečné zprávě projektu.

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry ekonomických studií. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy k podnikavosti, a to prostřednictvím vybudování a garantování předmětu Cvičná firma na VŠE v Praze a nově také na VŠPJ (v rámci nové akreditace oboru Finance a řízení od r. 2019/2020), který rovněž vyučuje a dále prostřednictvím předmětu Podnikové praktikum, který rovněž vyučuje na VŠE v Praze. V této oblasti je také publikačně činná.

Způsob zapojení: koordinace činností projektu v jednotlivých etapách, podíl na přípravě rozvojové aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, na přípravě dotazníků a řízených rozhovorů pro zajištění zpětné vazby, rozšiřování spolupráce s aplikační sférou konkrétně s partnery projektu a dalšími zástupci praxe a studenty napříč všemi obory VŠPJ, vyhodnocení podnikatelských nápadů studentů a vyhodnocení zpětné vazby od zástupců praxe a studentů, podíl na přípravě článku pro časopis ve Scopusu a závěrečné zprávě projektu.

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, vedoucí Katedry ekonomických studií. Dlouhodobě se věnuje oblasti operačního výzkumu, simulačního modelování, teorie rozhodování a řízení projektů. Její odborný zájem se týká především využití uvedených metod v praxi a jejich vzájemné propojení.

Způsob zapojení: podíl na přípravě rozvojové aktivity „Rozjezdy VŠPJ“.

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D.

Spoluřešitel, akademický pracovník VŠPJ, zaměstnanec Katedry sociální práce, advokátka. Má praktické a pedagogické zkušenosti v oblasti práva. Mnoho let pracovala ve státní správě, kde se zabývala především právem správním a pracovním a působila ve vedoucích funkcích. Na VŠPJ vyučuje právo se zaměřením na pracovní, rodinné, správní, trestní právo, ale také další odvětví práva jako např. ústavní, EU. V této oblasti je publikačně činná. Studenty seznamuje s praktickými příklady, které čerpá z praxe, a to především ze své advokátní činnosti.

Způsob zapojení: podíl na workshopech v rámci realizace aktivity „Rozjezdy VŠPJ“ v legislativní oblasti.

4 studenti bakalářského studia

Způsob zapojení: příprava aktivity „Rozjezdy VŠPJ“, sběr a zpracování dat.

 

Hlavní partneři projektu:

 • Fox Games s.r.o., Ing. Mgr. Petr Liška – realizace workshopů v rámci aktivity „Rozjezdy VŠPJ“
 • Technologický park Jihlava – Ing. Jiří Šubrt – realizace odborných přednášek v rámci aktivit „Rozjezdy VŠPJ“

 

Zdůvodnění strategického významu projektového návrhu pro rozvoj pedagogických a/nebo tvůrčích činností na VŠPJ:

Projekt nabývá strategického významu. To lze spatřit již v návaznosti na první ročník projektu, který byl úspěšně ukončen a přinesl spolupráci s praxí, přenos podnikatelských nápadů studentů do praxe a také medializaci VŠPJ prostřednictvím České televize. V těsném vztahu se plánovaná aktivita dotýká pedagogické činnosti, jelikož přispívá k rozvoji profilu absolventa stávajících studijních programů VŠPJ, přispívá také k rozvoji profilu absolventa v rámci nové akreditace studijních programů a k uplatnění absolventa v praxi. Z těchto důvodů lze druhý ročník projektu vnímat jako strategický nástroj nejenom pro rozvoj pedagogických činností, ale také tvůrčích činností studentů a absolventů VŠPJ. Rozvoj tvůrčí činnosti VŠPJ prostřednictvím tohoto projektu lze spatřit zejména v realizaci výzkumu, který je součástí navrženého projektu a publikování jeho výsledků v prestižním periodiku. Projekt bude maximálně do dvou let transformován do podoby externího projektu či smluvního výzkumu.

 

Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti:

Poplatky spojené s publikováním (6 000 Kč)

Pro účely publikování článku v časopise Journal of Internationa Students

Tiskařské a ediční práce (26 000 Kč)

Bude použito na tvorbu virálních videí a tisk podkladů k projektu, propagačních materiálů aj.

Ostatní služby (20 000 Kč)

Pro účely zajištění veřejné prezentace autorů podnikatelských nápadů, workshopů partnerů projektu a dalších zástupců z aplikační sféry.

Mzdy – odměny řešitelskému týmu (13 000 Kč)

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. – 4 000 Kč

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. – 4 000 Kč

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. – 3 000 Kč

JUDr. Alena Prchalová, Ph.D. – 2 000 Kč

DPP (25 000 Kč)

Odměny partnerům projektu - Ing. Mgr. Petr Liška, Fox Games s.r.o., Technologický park Jihlava, odměny pro členy hodnotící komise.

Sociální a zdravotní pojištění z mezd (5 000 Kč)

Zákonné odvody z vyplacených mezd členů řešitelského týmu

Mimořádná stipendia (6 000 Kč)

Prostředky budou účelově použity na platby 4 studentům bakalářského studijního program

Vedoucí projektu: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Celková částka: 101000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá